Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty

Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Dos­ko­nała przy­jaźń rodzi się między dob­ry­mi oraz między ty­mi, co osiągnęli jed­noczący sto­pień cnoty. -Arystoteles


dos­ko­nała-przy­jaźń-rodzi ę-między-dob­ry­mi-oraz-między-ty­mi-co osiągnęli-jed­noczący-sto­pień-cnoty
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam. -NieBędęJulią


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Czy mo­je marze­nie się spełni? Co­raz bar­dziej w to wątpię. Chy­ba już pra­wie nie wierzę, że które­goś dnia obudzę się po pros­tu szczęśli­wa, a Ław­ka zacznie być tyl­ko ławką. Jed­nak zaw­sze dob­rym jest mi­mo wszys­tko po­myśleć o czymś, co choć na chwilę po­wodu­je uśmiech i rodzi nową nadzieję. -szantiil


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Miłością nie wy­kar­misz rodzi­ny, ale bez niej wszys­tko sma­kuje jed­na­kowo źle. -MyArczi


miłośą-nie wy­kar­misz-rodzi­ny-ale-bez-niej-wszys­tko-sma­kuje-jed­na­kowo-ź
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Nig­dy dzieci nie mogą zro­bić rodzi­com ta­kiego wsty­du, jak rodzi­ce dzieciom. -Jan Kurczab


nig­dy-dzieci-nie mogą-zro­bić-rodzi­com-­kiego-wsty­-jak rodzi­-dzieciom
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca. -Jarosław Iwaszkiewicz


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Og­niem na ogień - zna­ny to mit; Lecz bo­num ex ma­lo non fit!


og­niem-na ogień- zna­ny-to mit-lecz-bo­num-ex ­lo-non-fit-bo­num-ex ­lo-non-fit- dob­ro-nie rodzi ę-ze zła-seneka 
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Ból ma związek tyl­ko z wolą i rodzi się, gdy coś ha­muje, ut­rudnia, krzyżuje reali­zację jej za­mie­rzeń: niezbędne jest jed­nak, by te­mu ha­mowa­niu wo­li to­warzyszyło poznanie. -Arthur Schopenhauer


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Dob­rzy ludzie na jed­nym wózku do sądu jadą. -Zbigniew Jerzyna


dob­rzy-ludzie-na jed­nym-wózku-do są-jadą
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Każdy ko­lej­ny dzień Związa­ny z wiarą Każda noc Jed­nym wiel­kim czuwaniem Przechodząc z kąta w kąt Poz­na­jemy przes­trzeń między meblami Przepływając na dru­gi brzeg Spogląda­my w głębinę A życie tocząc się powoli Jed­nak szyb­ko nas doświadcza Gdy się rodzi­my jes­teśmy jak źdźbło Po wielu la­tach wy­ras­ta z nas dąb I każdy dąży do jednego By zjed­nać się z Bo­giem na wieczność  -Mitria


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl


Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi  -danioł


człowiek-rodzi ę-przez-całe-życia-a umiera-­dynie-wte­dy-gdy-za­pom­-że wciąż ę-rodzi 
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Jeśli to nie jest praw­dzi­we, to jed­nak dob­rze wymyślone. -Giordano Bruno


jeśli-to nie jest praw­dzi­we-to jed­nak-dob­rze-wymyślone
Jed­na dob­ra So­fa Rodzi Cytaty: Życie samotnie. Ni­by dob­rze, a jed­nak czu­je ból, bo coś od środ­ka mnie sa­mo tnie. -patt_


Życie-samotnie-ni­by-dob­rze-a jed­nak-czu­-ból-bo coś-od środ­ka-mnie-­mo-tnie