Jed­na dob­ra So­fa Cytaty

Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca. -Jarosław Iwaszkiewicz


Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Dob­rzy ludzie na jed­nym wózku do sądu jadą. -Zbigniew Jerzyna


dob­rzy-ludzie-na jed­nym-wózku-do są-jadą
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Jeśli to nie jest praw­dzi­we, to jed­nak dob­rze wymyślone. -Giordano Bruno


jeśli-to nie jest praw­dzi­we-to jed­nak-dob­rze-wymyślone
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Bo więcej waży jed­na dob­ra strofa Niż ciężar wielu pra­cowi­tych stronic. -Czesław Miłosz


bo więcej-waży-jed­na-dob­ra-strofa-niż-ężar-wielu-pra­cowi­tych-stronic
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Dob­re chęci to niek­westiono­wana za­leta, niekiedy jed­nak także źródło kłopotów... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Życie samotnie. Ni­by dob­rze, a jed­nak czu­je ból, bo coś od środ­ka mnie sa­mo tnie. -patt_


Życie-samotnie-ni­by-dob­rze-a jed­nak-czu­-ból-bo coś-od środ­ka-mnie-­mo-tnie
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Nig­dy nie oszu­kuję i nie kradnę. Nie noszę także cy­lin­dra do płaszcza i nie wci­nam ba­nanów idąc ulicą, bo dżen­telmen nie ro­bi żad­nej z tych rzeczy. Zro­biłbym jed­no tak sa­mo niechętnie jak dru­gie – bo jed­no i dru­gie jest sprawą har­mo­nii i dob­re­go smaku. -Howard Philip Lovecraft


Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Jest na świecie je­den zawód, jed­no je­dyne po­wołanie – być dob­rym dla dru­giego człowieka. -Maria Dąbrowska


jest-na świecie-­den-zawód-jed­no-­dyne-po­wołanie-być-dob­rym-dla-dru­giego-człowieka
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Ten tyl­ko ani jed­ne­go dnia nie ut­ra­ci, kto w każdym coś dob­re­go zro­bi dla swych braci. -Ignacy Krasicki


ten-tyl­ko-ani-jed­ne­go-dnia-nie ut­ra­-kto-w każdym-coś-dob­re­go-zro­bi-dla-swych-braci
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Ko­biety są jak róże: ni­by zu­pełnie do siebie po­dob­ne, a jed­nak za­pach, for­ma i ko­lor każdej z nich jest trochę inny. -Alfred Aleksander Konar


ko­biety-są jak róże-­by-zu­pełnie-do siebie-po­dob­ne-a jed­nak-za­pach-for­-i ko­lor-każdej-z nich-jest trochę-inny
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle


kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Nie war­to by żyć, gdy­by się nie miało ani jed­ne­go dob­re­go przyjaciela. -Demokryt


nie-war­to-by żyć-gdy­by ę-nie miało-ani-jed­ne­go-dob­re­go-przyjaciela
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Chwałą jed­nych jest, że piszą dob­rze, a in­nych, że się do te­go nie zabierają. -Jean de La Bruyére


chwałą-jed­nych-jest-że piszą-dob­rze-a in­nych-że ę-do te­go-nie zabierają
Jed­na dob­ra So­fa Cytaty: Nie przet­rwa żad­ne państwo, w którym jed­nos­tki będą sta­wiały włas­ny in­te­res nad dob­rem ogółu i sprawiedliwością. -Jan Kochanowski


nie-przet­rwa-żad­ne-państwo-w którym jed­nos­tki-będą-sta­wiały-włas­ny-in­te­res-nad-dob­rem-ogółu-i sprawiedliwośą