Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty

Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Wygłaszał mo­nolo­gi w teat­rze jed­ne­go ak­to­ra prze­kup­ce na tar­gu popękały jaja piet­ruszka na po­lu dos­tała gorączki i wy­kopała się chora - waszmościu, coś brał, że masz ta­kiego haja  -Meron


Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Dobrą ko­byłę i w staj­ni kup­cy znajdą. -Samuel Adalberg


dobrą-ko­byłę-i w staj­-kup­cy-znajdą
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Nie kup dru­giemu, co to­bie niemiło. -Witold Zechenter


Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Ta nie pęknie dziew­ka stęknie kup dureksa wal aż stęchnie  -scorpion


ta nie pęknie-dziew­ka-stęknie-kup-dureksa-wal-aż stęchnie 
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze. -Augustyn Św


kup-sobie-psa-to-jedyny-sposób-abyś-mógł-nabyć-miłość-za-pieniądze
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Była to jed­na z wiel­kich ta­jem­nic. Jed­na z tych bar­dziej przy­jem­nych, po­wie­dział nieg­dyś jej oj­ciec. Prze­cież ser­ce służy do te­go, żeby pom­po­wać krew. Dlacze­go za­tem ro­bi jeszcze te in­ne, niewy­jaśnione rzeczy?  -Trudi Canavan


Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Tu prze­leciał, tam skoszto­wał a gdzie in­dziej coś wystukał może spłodził. Jak niedożywiony ciągle jed­nak głod­ny chodził. Moc ,,kucharzy,, prze­cież wielka nie ucho­wa się matrona biada gdy głod­ne panięta. -wdech


Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: po­ruszyły ją te słowa. -tak!jes­tem gotowa! -kup półlit­ra i papierosy, bo ja oglądam pornosy... -poeta wyklęty


po­ruszyły-ją te słowa-takjes­tem-gotowa-kup-półlit­ra-i papierosy-bo-ja oglądam-pornosy
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Słaby prze­ciw­nik to dob­ry wo­rek tre­nin­go­wy, jed­nak jeśli nig­dy nie tra­fisz na sil­ne­go prze­ciw­ni­ka na­wet ten wo­rek tre­nin­go­wy będzie sta­nowił zagrożenie. -FilizofNieznany


słaby-prze­ciw­nik-to dob­ry-wo­rek-tre­nin­go­wy-jed­nak-śli-nig­dy-nie tra­fisz-na sil­ne­go-prze­ciw­­ka-na­wet-ten-wo­rek
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Ludzkie życie to tyl­ko je­den mo­ment, jed­na se­kun­da pośród ty­siąca chwil, które i tak prze­miną. Jed­nak nie jest ono bez­sensow­ne – bo żeby pow­stała his­to­ria, mu­si ją stworzyć czas, składający się z wielu se­kund. Wte­dy ma ona praw­dzi­wy sens. To my jes­teśmy jej sensem. -Devin


Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku ry­som, że na­syca tem­br głosu. Pod wa­run­kiem jed­nak, że wcześniej nie wy­pali op­ty­miz­mu, ducha i wyob­raźni, a także sza­cun­ku wo­bec pros­tych, jed­nakże nieo­dzow­nych prze­jawów życia. -R » Anne Rice » Królowa potępionych


Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: gdy Pis wyg­ra wy­bory to wy­jadą z kra­ju --złodzieje niero­by ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie prze­kup­ni ------zdraj­cy i łaj­da­cy -------ogólnie rządo­we cwa­nia­czki --------I córka Ko­paczki a gdy PiS przeg­ra -co nie daj Boże to zos­taną w kra­ju --złodzieje nieroby ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie przekupni ------zdraj­cy i łajdacy -------ogólnie wsze­lakie cwaniaczki --------i córka Kopaczki  -RozaR


Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: To Twój no­wy Partner? - Tak, pi­cie wo­dy z jed­nej stud­ni jest prze­cież niebezpieczne. -agoraa


to twój-no­wy-partner-tak-pi­cie-wo­dy-z jed­nej-stud­-jest prze­cież-niebezpieczne
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie. -Baruch Spinoza


ten-kto ę-śmieje-os­tatni-prze­ważnie-nie  jed­ne­go-zęba-na przedzie
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: `A jed­nak prze­liczyłam się licząc na te oso­by, które mogły liczyć zaw­sze na mnie. -bluecaffe


`a jed­nak-prze­liczyłam ę-licząc-na te oso­by-które-mogły-liczyć-zaw­sze-na mnie
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Nie­szczęśli­wa miłość pow­sta­je wte­dy, gdy próbu­jesz sprze­dać się człowieko­wi, na które­go kup­no cię nie stać. -aforystokrata


nie­szczęśli­wa-miłość-pow­sta­-wte­dy-gdy-próbu­jesz-sprze­dać ę-człowieko­wi-na które­go-kup­no-ę-nie stać
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: In­fo­linia KIP dzień 17.01.2016 r. Jes­teś 52 w ko­lej­ce twój prze­widy­wany czas ocze­kiwa­nia jed­na 1 i 48 minut. -Marek1410


in­fo­linia-kip-dzień-17012016-r-jes­teś-52 w ko­lej­-twój-prze­widy­wany-czas-ocze­kiwa­nia-jed­na-1 i 48 minut
Jed­ne­go Ak­to­ra Prze­kup­ce Cytaty: Każde­go ran­ka budzę się z prze­kona­niem, że dzi­siaj w końcu od­ważę się mu to po­wie­dzieć. Jed­nak z każdą ko­lejną mi­nutą, przyb­liżającą mnie do spot­ka­nia z nim, uświada­miam so­bie, że nie dam ra­dy te­go zro­bić, nie te­raz, nie dziś. Nie wiem cze­go tak bar­dzo się boję, prze­cież, ja go wca­le nie kocham... -Zielona15