Jed­nos­tko­wej Cytaty

Jed­nos­tko­wej Cytaty: Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu. -Henryk Elzenberg


ce­lem-życia-jest-w swo­jej-łej-jed­nos­tko­wej-duszy-od­bić-jak naj­więcej-kosmosu
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Słabą jed­nos­tką jes­teś, jeśli pot­rze­bujesz to­warzysza życiowe­go, aby być jed­nos­tką silną. -Mateusz Piecki Schizoidalny


słabą-jed­nos­tką-jes­teś-śli-pot­rze­bujesz-to­warzysza-życiowe­go-aby być-jed­nos­tką-silną
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Życiem jed­nos­tki nie rządzi żad­ne sek­sual­ne przez­nacze­nie; na od­wrót, ero­tyzm jed­nos­tki wy­raża jej ogólną pos­tawę wo­bec istnienia. -Simone de Beauvoir


Życiem-jed­nos­tki-nie rządzi-żad­ne-sek­sual­ne-przez­nacze­nie-na od­wrót-ero­tyzm-jed­nos­tki-wy­raża-jej-ogólną-pos­tawę
Jed­nos­tko­wej Cytaty: El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He aquí por qué siempre se nos escapa el presente. -Gustave Flaubert


el-futuro-nos-tortura-y-el-pasado-nos-encadena-he-aquí-por-qué-siempre-se-nos-escapa-el-presente
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu. -Leena Krohn


Jed­nos­tko­wej Cytaty: Po­goda. Sza­ra jak gryf w ołówku. Ta­ka smętna, me­lan­cho­lij­na. Zu­pełnie jak ka­wa w por­ce­lano­wej fi­liżan­ce. Stygnąca, bo ktoś o niej za­pom­niał. Czar­na ka­wa w białej fi­liżan­ce, pa­miętająca jeszcze cza­sy z pu­dełka. Po­goda.Nos­talgiczna jak pus­te krzesło nap­rze­ciw­ko Ciebie. Choć ta­kie spo­koj­ne-jed­nak sa­mot­ne. Po pros­tu pus­te. Krzesło zim­ne od bra­ku ciepła. A obok drzwi donikąd... -LunaLove


Jed­nos­tko­wej Cytaty: La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos; la educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos. -Confucio


la-naturaleza-hace-los-hombres-nos-parezcamos-unos-a-otros-y-nos-juntemos-educación-hace-seamos-diferentes-y-nos-alejemos
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da -Miguel de Unamuno


cada-nuevo-amigo-ganamos-carrera-de-vida-nos-perfecciona-y-enriquece-más-aún-por-lo-de-nosotros-mismos-nos-descubre-por-lo-de-él-mismo-nos
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Thaum jest pod­sta­wową jed­nos­tką mo­cy ma­gicznej. Pow­szechnie uz­na­je się, że jest to ilość ma­gii niezbędna do stworze­nia jed­ne­go małego białego gołębia al­bo trzech stan­dardo­wych kul bilardowych. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Jed­nos­tko­wej Cytaty: jed­nos­tron­ny i niepodziel­ny pun­kt widzenia czy­ni cię ślepcem  -wdech


jed­nos­tron­ny-i niepodziel­ny-pun­kt-widzenia-czy­-ę-ślepcem 
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Miłość jed­nos­tron­na jest tra­gedią, wza­jem­na komedią. -Seweryn Barbag


miłość-jed­nos­tron­na-jest tra­gedią-wza­jem­na-komedią
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Cen­ty­metr, ni­by jed­nos­tka długości, a tak ważny, bo al­bo go zby­wa al­bo brakuje. -filutka


cen­ty­metr-­by-jed­nos­tka-długoś-a tak-ważny-bo al­bo-go zby­wa-al­bo-brakuje
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Krańco­wa wol­ność pro­wadzi na­rody i jed­nos­tki do skraj­ne­go niewolnictwa. -Cyceron


krańco­wa-wol­ność-pro­wadzi-na­rody-i jed­nos­tki-do skraj­ne­go-niewolnictwa
Jed­nos­tko­wej Cytaty: La iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. -Gilbert Keith Chesterton


Jed­nos­tko­wej Cytaty: No importa que las mujeres nos fastidien; lo que no soportamos es que nos fastidie siempre la misma. -Noel Clarasó


no-importa-las-mujeres-nos-fastidien-lo-no-soportamos-es-nos-fastidie-siempre-misma
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Modestamente, la televisión no es culpable de nada. Es un espejo en el que nos miramos todos, y al mirarnos nos reflejamos. -Jaime de Armiñán


modestamente-televisión-no-es-culpable-de-nada-es-un-espejo-el-nos-miramos-todos-y-al-mirarnos-nos-reflejamos
Jed­nos­tko­wej Cytaty: tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem


tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej- 
Jed­nos­tko­wej Cytaty: Praw­dzi­wej pas­ji i miłości nig­dy z siebie nie wy­korze­nisz. One zaw­sze powrócą, cho­ciaż ro­biłbyś wszys­tko, by o nich zapomnieć. -Devin


praw­dzi­wej-­ji-i miłoś-nig­dy-z siebie-nie wy­korze­nisz-one zaw­sze-powrócą-cho­ciaż-ro­biłbyś-wszys­tko-by o nich