Jej O tym Nie mówił Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
kobieta-pozwoli-ze-sobą-zrobić-co-zechcesz-bylebyś-jej-o-tym-nie-mówił
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Ko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bić, co zechcesz, by­lebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
ko­bieta-poz­wo­li-ze sobą-zro­bić-co zechcesz-by­lebyś-jej-o tym-nie mówił
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Myśli na podniebieniu Niebiańskie uciechy Ski­nienie jej, rozedrganie Nie widzę w tym kłopotu Nie mam dylematów Choć widzę w tym pe­wien szkopuł Jej status  -Smoky Blue
myśli-na podniebieniu-niebiańskie-uciechy-ski­nienie-jej-rozedrganie-nie-widzę-w tym-kłopotu-nie-mam-dylematów-choć-widzę-w tym-pe­wien
Jej O tym Nie mówił Cytaty: pa­ni mądra­lowa do swo­jej najmłod­szej córki : - po­pat­rz, przyszła ciocia. daj cioci bu­zi ! - boję się ! ta­ta mówił, że ciocia ma ja­dowi­ty język  -lovely-girl
pa­-mądra­lowa-do swo­jej-najmłod­szej-córki-po­pat­rz-przyszła-ciocia-daj cioci-bu­zi-boję ę- ­-mówił-że ciocia
Jej O tym Nie mówił Cytaty:
 ''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni. -Leopold Ranke
każda-epoka-jest-bezpośrednia-wobec-boga-i-jej-wartość-polega-nie-na-tym-co-z-niej-wyrasta-lecz-na-jej-własnej-egzystencji-na-jej-własnej-jaź
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce. -Emet
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. -Antoine de Saint-Exupéry
przyjaźń-poznaję-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zawieść-a-prawdziwą-miłość-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zniszczyć
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. -Antoine De Saint - Exupery
przyjaźń-poznają-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zawieść-a-prawdziwą-miłość-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zniszczyć
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Na tym po­lega w za­sadzie nasza niewo­la, że pod­da­jemy się pa­nowa­niu kłam­stwa, że go nie de­mas­ku­jemy i nie pro­tes­tu­jemy prze­ciw niemu na co dzień. Po­piełuszko nie zat­rzy­mywał się je­dynie na po­kaza­niu te­go fak­tu, ale też mówił o tym, jak pro­wadzić – dziś dla wielu kon­tro­wer­syjną – walkę o prawdę.' ka­zanie Ks. Jerze­go Popiełuszki  -kani213
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Kiedy jej do­tykał, nie mógł do nie mówić. Kiedy ją kochał, nie mógł od niej odejść. Kiedy mówił, nie mógł słuchać. Kiedy wal­czył, nie mógł wygrać. -Arundhati Roy
kiedy-jej-do­tykał-nie mógł-do nie mówić-kiedy ją kochał-nie mógł-od niej-odejść-kiedy mówił-nie mógł-słuchać
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Jeśli będziesz mówił głośno, wielu cię usłyszy. Jeśli będziesz mówił cicho, wielu cię zrozumie. -Andrzej Majewski
jeśli-będziesz-mówił-głośno-wielu-ę-usłyszy-jeśli będziesz-mówił-cicho-wielu-ę-zrozumie
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Dając go na scho­dach, widziałem w jej oczach pewną obawę. Us­ta mil­czały a wzrok mówił cicho, led­wie słyszal­nie: A jeśli nasze dro­gi się ro­zejdą? Wte­dy złożyłem jedną z naj­ważniej­szych obiet­nic, którą człowiek może ofiarować: - Zaw­sze będę Cię chronił. -Shehatehim
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc całą roz­ległą stroną swe­go ducha żyję życiem Pol­ski, Jej uczu­ciami i myśla­mi, Jej pot­rze­bami, dążeniami i as­pi­rac­ja­mi. Im więcej nim jes­tem tym mniej z jej życia jest mi ob­ce i tym sil­niej chcę, żeby to, co w mym prze­kona­niu uważam za naj­wyższy wy­raz życia stało się włas­nością całego narodu. -Roman Dmowski
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Czym jest człowiek w tym życiu? - Widzem przybywającym na sztukę w środku sceny, który doświadczywszy rozmaitych wzruszeń, odchodzi nie doczekawszy się jej końca ani pojąv jej zawiązania. -Stefan Witwicki
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura
kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński
przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Mówił prawdę, ale w for­mie nie do przyjęcia. -Czesław Banach
mówił-prawdę-ale-w for­mie-nie do przyjęcia
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie. -Felicja Stendingowa
była-sobie-krynolina-wcale-miłym-urządzeniem-a-przy-tym-nadając-kobiecie-pozór-niezdobytej-fortecy-tym-bardziej-upragnionym-czyniła-jej
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Czym jest człowiek w tym życiu? – Widzem przy­bywającym na sztukę w środ­ku sce­ny, który doświad­czyw­szy roz­maitych wzruszeń, od­chodzi nie docze­kaw­szy się jej końca ani pojąwszy jej zawiązania. -Stefan Witwicki
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Mo­ja zna­joma jest kuchar­ka i po­wiada, ze z jej doświad­cze­nia wy­nika, iż 
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Panie, spraw bym nie mówił zawsze, wszędzie i na każdy temat. -Tomasz z Akwinu
panie-spraw-bym-nie-mówił-zawsze-wszędzie-i-na-każdy-temat
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Zwycięzcy nikt nie będzie się pytał, czy mówił prawdę. -Adolf Hitler
zwycięzcy-nikt-nie-będzie-ę-pytał-czy-mówił-prawdę
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Im mniej rozkochasz się w kobiecie, Tym łatwiej będziesz się podobał, Tym pewniej sidło ją oplecie, Któreś na zgubę jej zgotował. -Aleksander Puszkin
im-mniej-rozkochasz-ę-w-kobiecie-tym-łatwiej-będziesz-ę-podobał-tym-pewniej-sidło-ją-oplecie-któreś-na-zgubę-jej-zgotował
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Nie powiem źle o nikim, a będę mówił wszystko dobre, co wiem o każdym. -Benjamin Franklin
nie-powiem-ź-o-nikim-a-będę-mówił-wszystko-dobre-co-wiem-o-każdym
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał. -Calvin Coolidge
jeżeli-nie-będziesz-nic-mówił-nie-będą-wymagali-żebyś-powtarzał
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Zaczynaj od siebie, zanim będziesz mówił o innych. -Anonim
zaczynaj-od-siebie-zanim-będziesz-mówił-o-innych
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Dziadek mówił ,, Ba­ba nie bi­ta to jak ko­sa nie klepana''  -kris22ul
dziadek-mówił- ba­ba-nie bi­-to jak ko­-nie klepana'' 
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Przyzwoita niewiasta jest ukrytym skarbem i ten który go znalazł, lepiej żeby o nim nie mówił. -Anonim
przyzwoita-niewiasta-jest-ukrytym-skarbem-i-ten-który-go-znalazł-lepiej-żeby-o-nim-nie-mówił
Jej O tym Nie mówił Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany
 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność
Jej O tym Nie mówił Cytaty: Hegel miał rację, kiedy mówił:
hegel-miał-rację-kiedy-mówił-historia-uczy-nas-że-ludzkość-niczego-ę-z-niej-nie-nauczyła