Jej Wszel­kie Cytaty

Jej Wszel­kie Cytaty: Można iść o zakład, że wszel­ka myśl pow­szechna, wszel­kie odzie­dziczo­ne prze­kona­nie jest głupie, po­nieważ do­gadzało większości. -Nicholas de Chamfort


można-iść-o zakład-że wszel­ka-myśl-pow­szechna-wszel­kie-odzie­dziczo­ne-prze­kona­nie-jest głupie-po­nieważ-do­gadzało
Jej Wszel­kie Cytaty: Cy­wili­zac­ja na wszel­kie możli­we spo­soby kształtu­je oso­bowości. Po to tyl­ko, by je po­tem wszel­ki­mi możli­wymi spo­soba­mi zwal­czać i pognębić. -Natsume Soseki


cy­wili­zac­ja-na wszel­kie-możli­we-spo­soby-kształ­-oso­bowoś-po to tyl­ko-by  po­tem-wszel­ki­mi-możli­wymi-spo­soba­mi
Jej Wszel­kie Cytaty: Wszel­kie uogólnienia cechują idiotów. -William Blake


wszel­kie-uogólnienia-cechują-idiotów
Jej Wszel­kie Cytaty: Miłość przek­reśla wszel­kie reguły. -Talmud


miłość-przek­reś-wszel­kie-reguły
Jej Wszel­kie Cytaty: Od skar­gi bied­ne­go człeka wszel­kie bóstwo ucieka. -Eurypides


od skar­gi-bied­ne­go-człeka-wszel­kie-bóstwo-ucieka
Jej Wszel­kie Cytaty: I wszel­kie rozświet­le­nia tyl­ko no­we ot­wierają otchłanie. -Martin Heidegger


i wszel­kie-rozświet­­nia-tyl­ko-no­we-ot­wierają-otchłanie
Jej Wszel­kie Cytaty: Gol­dsmith po­wiada, że kiedy piękną ko­bietę ogar­nia obłęd, nie po­zos­ta­je jej nic in­ne­go jak tyl­ko um­rzeć; a kiedy zaczy­na sta­wać się przyjść dla otocze­nia, jest to również wyjście god­ne po­lece­nia, za­biera bo­wiem wszel­kie ujem­ne sądy. -Jane Austen


Jej Wszel­kie Cytaty: Ma, po­zytyw­ny sens gdy umieramy, Ona, wszel­kie za­goić umie rany. -Marcin Kański


ma-po­zytyw­ny-sens-gdy-umieramy-ona-wszel­kie-za­goić-umie-rany
Jej Wszel­kie Cytaty: Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski. -Olivia Goldsmith


prob­lem-z ra­dośą-po­lega-na tym-że wraz-z ą-pow­ra­cają-wszel­kie-troski
Jej Wszel­kie Cytaty: Praszczu­ry mieli le­piej krzynę: Płaci­li je­no dziesięcinę! Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


praszczu­ry-mieli-­piej-krzynę-płaci­li-­no-dziesięcinę-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
Jej Wszel­kie Cytaty: Miłość bez nadziei i żądań bar­dziej wzrusza ser­ce ko­biety niż wszel­kie uwodzi­ciel­skie manewry. -Aleksander Puszkin


miłość-bez-nadziei-i żądań-bar­dziej-wzrusza-ser­-ko­biety-ż-wszel­kie-uwodzi­ciel­skie-manewry
Jej Wszel­kie Cytaty: Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia. -Janet Frame


praw­da-jest niez­niszczal­nym-fun­da­men­tem-fun­da­men­-wszel­kich-fun­da­mentów-i nie trze­ba-jej-bro­ć-i udo­wad­niać-jej
Jej Wszel­kie Cytaty: On pożądał, ona też On był Ba­lon, ona Jeż… Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


on pożądał-ona-też-on-był-ba­lon-ona-jeż-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
Jej Wszel­kie Cytaty: zarzu­cił kotwicę tak bez pytania zro­bił so­bie przystań w moim sercu ucichły wszel­kie sztor­my 22.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035


zarzu­ł-kotwicę-tak-bez-pytania-zro­bił-so­bie-przystań-w-moim-sercu-ucichły-wszel­kie-sztor­my-22062016-malusia035- 
Jej Wszel­kie Cytaty: Jest ta­kie spoj­rze­nie na świecie, które da­je całko­wite ukojenie. Jest ta­ki uśmiech, który od­biera wszel­kie tros­ki. Jest także miłość, która nig­dy nie prze­mija. To spoj­rze­nie, uśmiech i miłość dziecka. -mai


Jej Wszel­kie Cytaty: Wszys­tko, co po­siada formę, jest ułudą. Je­dynie pew­ny jest ruch pias­ku, ne­gujący wszel­kie formy. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


wszys­tko-co po­siada-formę-jest ułudą-je­dynie pew­ny-jest ruch-pias­ku-ne­gujący-wszel­kie-formy
Jej Wszel­kie Cytaty: Nudziła się Rysia Do niemożliwości Poszła nudzić Rysia Te­raz ma nudności Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


nudziła ę-rysia-do-niemożliwoś-poszła-nudzić-rysia-te­raz- nudnoś-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
Jej Wszel­kie Cytaty: Wszel­kie opi­nie o naszym wieku i naszych cza­sach są błędne, po­nieważ głoszą je ludzie al­bo czymś roz­drażnieni, al­bo do cze­goś rozczarowani. -Mikołaj Gogol


wszel­kie-opi­nie-o naszym-wieku-i naszych-cza­sach-są błędne-po­nieważ-głoszą- ludzie-al­bo-czymś-roz­drażnieni-al­bo