Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią. -kitsh
jes­teśmy-ka­wałkiem-og­romne­go-wszechświata-dla­tego-nie mam-pojęcia-co tak-usil­nie-poz­wa­-mi wie­rzyć-że jes­teśmy-­go
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Tyl­ko fi­lozof pot­ra­fi myśleć o śmier­ci ja­ko obo­wiązku, który na­leży wy­pełnić ochoczo i bez lęku, póki bo­wiem jes­teśmy, śmier­ci jeszcze nie ma, a kiedy przychodzi śmierć, nas już nie ma. -Umberto Eco
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: jes­teśmy dziećmi światła może dla­tego ty­le w nas od-cieni insp.Adnachiel  -giulietka
jes­teśmy-dziećmi-światła-może-dla­tego-ty­-w nas-od-cieni-inspadnachiel 
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: - Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu. -Marta Fox
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności. -Jostein Gaarder
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Śmier­telni­kowi wszys­tko dostępne. -Horacy
Śmier­telni­kowi-wszys­tko-dostępne
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan
myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Często w oczach świata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodu po­pełnionych zbrod­ni, ale również dla­tego, że wiemy, ja­kie zbrod­nie popełniono. -Aleksander Dumas
często-w oczach-świata-jes­teśmy-kry­mina­lis­­mi-nie tyl­ko-z po­wodu-po­pełnionych-zbrod­-ale-również-dla­tego-że wiemy-ja­kie
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Nie ma śmier­telni­ka, które­go nie dot­knąłby ból. -Eurypides
nie- śmier­telni­ka-które­go-nie dot­knąłby-ból
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: To właśnie ca­li śmier­telni­cy — mają tyl­ko parę chwil na tym świecie, a poświęcają je na kom­pli­kowa­nie naj­pros­tszych spraw. -P » Terry Pratchett » Mort
to właśnie-ca­li-śmier­telni­cy- mają-tyl­ko-ę-chwil-na tym-świecie-a poświęcają- na kom­pli­kowa­nie-naj­pros­tszych-spraw
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona
i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy nie­szczęśli­wi, bo cze­goś nam bra­kuje, ale po­siadając to, nie jes­teśmy szczęśliwi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
jes­teśmy-nie­szczęśli­wi-bo cze­goś-nam-bra­kuje-ale-po­siadając-to-nie jes­teśmy-szczęśliwi
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty:
to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią. -Heraklit z Efezu
jes­teśmy-i nie jes­teśmy-za­razem- życie-jest ągłą-zmianąjest-ągłym-rodze­niem ę-i śmiercią
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-kształto­wani-przez-nasze-myśli-jes­teśmy tym-czym-one-są-gdy umysł-jest niezmąco­ny-przychodzi-szczęście-i podąża
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Nie jes­teśmy bez­gra­nicznie wol­ni. Jes­teśmy wol­ni wo­bec dob­ra i zła i z te­go ro­bimy rachu­nek. Wszel­kie zło oz­nacza cho­robę wolności. -Józef Stanisław Tischner
nie-jes­teśmy-bez­gra­nicznie-wol­-jes­teśmy wol­-wo­bec-dob­ra-i zła-i z te­go-ro­bimy-rachu­nek-wszel­kie zło-oz­nacza
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty:
jes­teśmy-ener­gią-po naszej-śmier­-po­zos­­-po nas-ener­gia-w pos­­-duszy~pa­weł-rychlica 
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy niebem dla księżyca. -Giordano Bruno
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13
dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi?  -Kedar
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Nie bądżmy dla obłąka­nych zbyt protekcjonalni, bo w oczach wa­riatów to my jes­teśmy n i e n o r m a l n i. -Niusza
nie-bądżmy-dla-obłąka­nych-zbyt-protekcjonalni-bo-w oczach-wa­riatów-to my jes­teśmy-n i e n o r m a l n i
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: - Słonecznie mi, ba­jecznie i kolorowo, cicho i słod­ko, wręcz odjazdowo. - Możli­we, możli­we - grzmi głos spod ziemi, że jes­teśmy dla siebie stworzeni. Ty wy­raźna, won­na i pełna barw, a mnie nie ma. Cały jes­tem z tła. -Gaia
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Śmier­telnie cho­re dzieci wiedzą, że umrą. Jest to wie­dza nieświado­ma ale kieru­je ich postępo­waniem. Ci, którzy żeg­nają się z ni­mi, mają przytępiony słuch. Jes­teśmy głusi na prze­kazy umierających. -Gertraud Sander
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jest całko­wicie obojętne, czy jes­teśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, czy jes­teśmy ludźmi. -Johann Wolfgang Goethe
jest-całko­wicie-obojętne-czy-jes­teśmy-kimś-znacznym-czy-nie-ważne-jest to-czy-jes­teśmy-ludźmi
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Sko­ro dla uczuć jes­teśmy go­towi za­bić... To czy war­to czuć?  -NightHuntress
sko­ro-dla-uczuć-jes­teśmy-go­towi-za­bić-to-czy-war­to-czuć 
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: W tym, w czym sa­mi grzeszy­my, jes­teśmy naj­bar­dziej su­rowi dla innych. -Wiesław Brudziński
w tym-w czym-­mi-grzeszy­my-jes­teśmy-naj­bar­dziej-su­rowi-dla-innych
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Czas nie mi­ja. I nie cy­ka. To my mi­jamy, a cy­kają nasze ze­gar­ki. Tak sa­mo cicho i nieubłaga­nie jak słońce, wstające na wschodzie i zachodzące na zachodzie, czas pożera his­to­rię. Niszczy wiel­kie cy­wili­zac­je, pod­gry­za daw­ne pom­ni­ki, pochłania po­kole­nie za po­kole­niem. Dla­tego właśnie mówi­my o „zębie cza­su”. Bo czas nad­gry­za i przeżuwa, a między je­go trzo­now­ca­mi jes­teśmy my. -Jostein Gaarder
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy dob­rzy dla dru­gich, aby się so­bie więcej podobać. -Magdalena Samozwaniec
jes­teśmy-dob­rzy-dla-dru­gich-aby ę-so­bie-więcej-podobać
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy  -fyrfle
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­teśmy jak ci wygłod­niali pustelnicy, Tęskno­ta nas wy­pełnia, lecz nig­dy nie nasyci… - z podzięko­waniem dla ~giulietki  -Papillondenuit
jes­teśmy-jak  wygłod­niali-pustelnicy-tęskno­-nas-wy­pełnia-lecz-nig­dy-nie nasyci-z podzięko­waniem-dla-~giulietki 
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Dla niektórych jes­teśmy niedostępni aby spraw­dzić czy ich uczu­cie jest prawdziwe. -AnDree
dla-niektórych-jes­teśmy-niedostępni-aby spraw­dzić-czy-ich-uczu­cie-jest prawdziwe
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: - Nie kpij waćpan­na z moich'' przywarów''! ty sa­ma wyglądasz, jak dziew*ka z koszmaru! A może ja bym się z tobą ożenił? Jes­teśmy tak ohyd­ni, że dla siebie stworzeni!  -Niusza
 nie-kpij-waćpan­na-z moich''-przywarów''-ty-­-wyglądasz-jak dziewka-z koszmaru-a-może-ja bym ę-z tobą-ożenił-jes­teśmy-tak-ohyd­
Jes­teśmy śmier­telni Nie dla­tego Cytaty: Jes­tem ty­pem ob­serwa­tora. Więc może dla­tego wolę czy­tać książki, śledzić czy­jeś in­ne życie, niż uczes­tniczyć w swoim ?  -Kaye
jes­tem-ty­pem-ob­serwa­tora-więc może-dla­tego-wolę-czy­ć-książki-śledzić-czy­ś-in­ne-życie-ż-uczes­tniczyć-w swoim-