Jes­teśmy śmier­telni Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Tyl­ko fi­lozof pot­ra­fi myśleć o śmier­ci ja­ko obo­wiązku, który na­leży wy­pełnić ochoczo i bez lęku, póki bo­wiem jes­teśmy, śmier­ci jeszcze nie ma, a kiedy przychodzi śmierć, nas już nie ma. -Umberto Eco
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Śmier­telni­kowi wszys­tko dostępne. -Horacy
Śmier­telni­kowi-wszys­tko-dostępne
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan
myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności. -Jostein Gaarder
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Nie ma śmier­telni­ka, które­go nie dot­knąłby ból. -Eurypides
nie- śmier­telni­ka-które­go-nie dot­knąłby-ból
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty:
to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: To właśnie ca­li śmier­telni­cy — mają tyl­ko parę chwil na tym świecie, a poświęcają je na kom­pli­kowa­nie naj­pros­tszych spraw. -P » Terry Pratchett » Mort
to właśnie-ca­li-śmier­telni­cy- mają-tyl­ko-ę-chwil-na tym-świecie-a poświęcają- na kom­pli­kowa­nie-naj­pros­tszych-spraw
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-kształto­wani-przez-nasze-myśli-jes­teśmy tym-czym-one-są-gdy umysł-jest niezmąco­ny-przychodzi-szczęście-i podąża
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty:
jes­teśmy-ener­gią-po naszej-śmier­-po­zos­­-po nas-ener­gia-w pos­­-duszy~pa­weł-rychlica 
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią. -Heraklit z Efezu
jes­teśmy-i nie jes­teśmy-za­razem- życie-jest ągłą-zmianąjest-ągłym-rodze­niem ę-i śmiercią
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy nie­szczęśli­wi, bo cze­goś nam bra­kuje, ale po­siadając to, nie jes­teśmy szczęśliwi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
jes­teśmy-nie­szczęśli­wi-bo cze­goś-nam-bra­kuje-ale-po­siadając-to-nie jes­teśmy-szczęśliwi
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią. -kitsh
jes­teśmy-ka­wałkiem-og­romne­go-wszechświata-dla­tego-nie mam-pojęcia-co tak-usil­nie-poz­wa­-mi wie­rzyć-że jes­teśmy-­go
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Nie jes­teśmy bez­gra­nicznie wol­ni. Jes­teśmy wol­ni wo­bec dob­ra i zła i z te­go ro­bimy rachu­nek. Wszel­kie zło oz­nacza cho­robę wolności. -Józef Stanisław Tischner
nie-jes­teśmy-bez­gra­nicznie-wol­-jes­teśmy wol­-wo­bec-dob­ra-i zła-i z te­go-ro­bimy-rachu­nek-wszel­kie zło-oz­nacza
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Śmier­telnie cho­re dzieci wiedzą, że umrą. Jest to wie­dza nieświado­ma ale kieru­je ich postępo­waniem. Ci, którzy żeg­nają się z ni­mi, mają przytępiony słuch. Jes­teśmy głusi na prze­kazy umierających. -Gertraud Sander
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi?  -Kedar
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jest całko­wicie obojętne, czy jes­teśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, czy jes­teśmy ludźmi. -Johann Wolfgang Goethe
jest-całko­wicie-obojętne-czy-jes­teśmy-kimś-znacznym-czy-nie-ważne-jest to-czy-jes­teśmy-ludźmi
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy  -fyrfle
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert
os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Nieważne, kim i w co jes­teś ubrany, I tak wszys­cy jes­teśmy chu7ami. -Marcin Kański
nieważne-kim-i w co jes­teś-ubrany-i-tak-wszys­cy-jes­teśmy-chu7ami
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty:
ja-jes­tem-jak ty-oni-one-wszys­cy-jes­teśmy-rÓwni-~pa­weł-rychlica 
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Zos­tałem za­pyta­ny
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: cicho zat­ra­cam się w krzy­wiźnie twe­go ciała tonę w ciep­le ra­mion ukołysa­ny szeptem ginę otoczo­ny gład­kością ud zes­po­lony z tobą jed­no ciało wspólny oddech upa­jam się tym de­likat­ny rytm nas unosi pod­da­ni te­mu poz­by­wamy się wstydu czas się zatrzymał jes­teśmy tyl­ko my nasze sple­cione ciała i żar zachłan­ne pocałunki krwa­we bruz­dy na plecach ury­wane słowa i oddech nie ma nic jes­teśmy my  -thevil
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy prochem i cieniem. -Horacy
jes­teśmy-prochem-i cieniem
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Piekło to jes­teśmy my sami. -Thomas Stearns Eliot
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Ty­le jes­teśmy war­ci, ile ma­my długu. -Walenty
ty­-jes­teśmy-war­-ile-­my-długu
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Ska­zani jes­teśmy na politykę. -Jan Kott
ska­zani-jes­teśmy-na politykę
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy tym, cze­go pragniemy. -Erica Jong
jes­teśmy-tym-cze­go-pragniemy
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef
ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13
dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Jes­teśmy niebem dla księżyca. -Giordano Bruno
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: - Słonecznie mi, ba­jecznie i kolorowo, cicho i słod­ko, wręcz odjazdowo. - Możli­we, możli­we - grzmi głos spod ziemi, że jes­teśmy dla siebie stworzeni. Ty wy­raźna, won­na i pełna barw, a mnie nie ma. Cały jes­tem z tła. -Gaia
Jes­teśmy śmier­telni Cytaty: Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie. -Margaret Mitchell