Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty

Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni. -Linus Benedict Torvalds


po pros­-jes­tem-bar­dzo-­niwy-i uwiel­biam-gdy-przy­pisu­-mi ę-to-co nap­rawdę-zro­bili-inni
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy  -fyrfle


Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam kiedy uśmie­chasz się do mnie łobuzersko. Uwiel­biam kiedy nasze us­ta łączą się w de­likat­nym po­całun­ku. Uwiel­biam kiedy szep­czesz, że mnie kochasz. Szko­da, że ro­bisz to tyl­ko we śnie. -Zielona15


Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Prob­lem ze mną jest ta­ki, że uwiel­biam sie­dzieć na drze­wach, ale nie bar­dzo lu­bię na nie wchodzić. -Gold Fishy


prob­lem-ze mną-jest ­ki-że uwiel­biam-sie­dzieć-na drze­wach-ale-nie bar­dzo-lu­bię-na nie wchodzić
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Więc chce Pan wie­dzieć jak to jest być mną? Po­wiem Pa­nu. Uwiel­biam to, szczerze uwiel­biam być sobą. A wie Pan cze­mu? Tyl­ko dla­tego, że nie znam żad­nej alternatywy... -Joooo


więc-chce-pan-wie­dzieć-jak to jest być-mną-po­wiem-pa­nu-uwiel­biam to-szczerze-uwiel­biam-być-sobą-a wie-pan-cze­mu-tyl­ko
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. -blanejszyna


uwiel­biam-pat­rzeć-jak śpisz-jes­teś-wte­dy-­ki-niewin­nie-piękny
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam. -AnDree


Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez  -Deszcz


bar­dzo-smut­ny-sen-we-mnie-wsiąka-­li-ę-jes­tem-do­mem-łez 
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Przep­raszam cię bar­dzo, ale nie jes­tem przyz­wycza­jony do transcendencji. -P » Terry Pratchett » Kolor magii


Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Nie bar­dzo ro­zumiem ta­kie zacho­wania ludzi. Prze­cież się nie zna­my. Zap­raszać niez­na­jome­go! Ale oni sądzą, że jes­tem ich dob­rym zna­jomym. Ma­gia te­lewiz­ji spra­wia, że jes­tem dla nich swój. Ale to tyl­ko magia. -Adam Małysz


Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty:


niepop­rawny-optymista-co jest przyczyną-ludzkich-cier­pień-ja jes­tem-bar­dzo-szczęśliwy-a śmierć-ja­koś-przeżyję
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: uwiel­biam duszę od do­tyku mechacić fioł i dwa koty  -Cykam


uwiel­biam-duszę-od-do­tyku-mechacić-fioł-i dwa-koty 
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí


jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: ` Uwiel­biam wokół siebie tworzyć problemy, i być psychicznie nieodporną. -Sikrina


` uwiel­biam-wokół-siebie-tworzyć-problemy-i-być-psychicznie-nieodporną
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: - Wyglądasz na podminowaną.. - A no wiesz, os­tatnio byłam w Afganistanie uwiel­biam 'czar­ny' humor  -szajbuss


 wyglądasz-na podminowaną-a no wiesz-os­tatnio-byłam-w afganistanie-uwiel­biam-'czar­ny'-humor 
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: bar­dzo lu­bię śpiew słowika gdy przycza­ja się w jaśminach sreb­rne fra­zy drżą tak sub­telne są jak de­likat­na pajęczyna ciepło no­cy dźwięk przenika roz­chla­pując ser­ca bicie jak to brzmi on ja i ty mod­litwa o życie bar­dzo lu­bię śpiew słowika wios­ny głos wśród bzu posłuchajmy spójrz mi w oczy prze­cież jes­tem tu Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą. -AnDree


uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą
Jes­tem Bar­dzo Le­niwy I uwiel­biam Cytaty: Uwiel­biam zacho­dy słońca, jed­nak dają mi one świado­mość że coś się kończy. -NightHuntress


uwiel­biam-zacho­dy-słońca-jed­nak-dają-mi one-świado­mość-że coś ę-kończy