Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty

Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu. -Rene Char


człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Wiadomo, że kto pewnych czynów nie potępia moralnie, skłonny jest tak kształtować pojęcie moralności, by dyrektywy zabraniające tych czynów wyłączyć z jej zakresu. -Maria Ossowska


wiadomo-że-kto-pewnych-czynów-nie-potępia-moralnie-skłonny-jest-tak-kształtować-pojęcie-moralnoś-by-dyrektywy-zabraniają-tych-czynów
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Kłam­ca ma za­letę - wyobraźnię. -Tadeusz Szyfer


Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Marze­nia kształtują naszą wyobraźnię  -MUZYCZKA


marze­nia-kształtują-naszą-wyobraźę 
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Każdy jest sy­nem swoich czynów. -Saavedra Miguel de Cervantes


Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię. -Ewa Kuligowska


miłość-to-nic-innego-jak-sympatia-która-opanowała-wyobraźę
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Dobre maniery obezwładniają wyobraźnię do tego stopnia, iż traci ona moc wywoływania obrazów. -John Galsworthy


dobre-maniery-obezwładniają-wyobraźę-do-tego-stopnia-iż-traci-ona-moc-wywoływania-obrazów
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Być zazdrosnym to znaczy: nic nie wiedzieć, mieć bujną wyobraźnię i obawiać się wszystkiego. -Louise de Vilmorin


być-zazdrosnym-to-znaczy-nic-nie-wiedzieć-mieć-bujną-wyobraźę-i-obawiać-ę-wszystkiego
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób


człowiek-nie-jest-tylko-sprawcą-swoich-czynów-ale-przez-te-czyny-jest-zarazem-w-jakiś-sposób-twórcą-siebie-samego
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię. -Milan Kundera


na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel


miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Starość jest pewną formą zła i dźwigamy nie tyle brzemię lat ile naszych czynów. -Francois Mauriac


starość-jest-pewną-formą-zła-i-dźwigamy-nie-tyle-brzemię-lat-ile-naszych-czynów
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje. -Mary Ward


tylko-ten-kto-kocha-jest-silny-i-zdolny-do-wszystkich-dobrych-czynów-których-świat-potrzebuje
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Mędrzec bez czynów jest jak chmura bez deszczu. -John Steinbeck


mędrzec-bez-czynów-jest-jak-chmura-bez-deszczu
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Człowiek jest procesem, ściślej - procesem swoich czynów. -Antonio Gramsci


człowiek-jest-procesem-śślej-procesem-swoich-czynów
Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: Sko­ro grzech jest świado­mym łama­niem przy­kazań Bożych, to czy po­pełnianie czynów z bra­ku wie­dzy, po­siada­nia błędnych in­formac­ji, bra­ku wiary w to, iż coś jest grzechem, jest grzechem?  -Emilia Szumiło


Jest Do Czynów Przekształcających Wyobraźnię Cytaty: miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte?  -Emilia Szumiło


miłość-nie jest skut­kiem-czynów-to czy­ny-są skut­kiem-miłoś-a-może-kółko-jest zamknięte