Jest Matką Wszelkiego Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja
noc-jest matką-natchnienia
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Ra­dość jest matką wszys­tkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno
miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą. -Charles Louis Montesquieu
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Język jest matką, a nie służeb­nicą myśli. -Karl Kraus
język-jest matką-a nie służeb­nicą-myśli
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Poczucie bezcelowości i bezużyteczności jest owocną matką zbrodni. -Helen Parkhurst
poczucie-bezcelowoś-i-bezużytecznoś-jest-owocną-matką-zbrodni
Jest Matką Wszelkiego Cytaty: Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni. -Stanisław Jerzy Lec
głupota-jest-matką-zbrodni-ale-ojcowie-są-częstokroć-genialni