Jest Moim Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Moim Cytaty: Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. -Cyprian Kamil Norwid
jest-w-moim-kraju-zwyczaj-że-w-dzień-wigilijny-przy-wejściu-pierwszej-gwiazdy-wieczornej-na-niebie-ludzie-gniazda-wspólnego-łamią-chleb-biblijny
Jest Moim Cytaty: Two­ja słabość moim zwycięstwem  -Intryga
two­ja-słabość-moim-zwycięstwem 
Jest Moim Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces
Jest Moim Cytaty: Mo­je myśli moim małym pamiętnikiem... -Andrea
mo­-myśli-moim-łym-pamiętnikiem
Jest Moim Cytaty: To ona, jest tu, wle­wa się we mnie niczym po­ran­na ka­wa z ekspresu, czuję ją w moim ciele, przeszy­wa mnie dreszcz gdy myślę że jest blis­ko serca, gdy dot­rze tam Ciebie już nie będzie, i tak się zacznie mo­ja samotność. -Agusia949
Jest Moim Cytaty: Różni ludzie różnie pos­trze­gają świat. Dla mnie szklan­ka jest zaw­sze do połowy pełna. Sta­ram się za­rażać moim op­ty­miz­mem. Lecz często zas­ta­nawiam się ja­ki jest sens nasze­go is­tnienia. Jes­teśmy po to by da­wać coś innym. -MyslacaWierszem
Jest Moim Cytaty: Ideałem moim jest kobieta, która byłaby dość mądra na to, by zrozumieć, że trzeba mnie podziwiać, a za mało mądra na to, by pragnąć być przeze mnie podziwianą. -George Gordon Byron
ideałem-moim-jest-kobieta-która-byłaby-dość-mądra-na-to-by-zrozumieć-że-trzeba-mnie-podziwiać-a-za-ło-mądra-na-to-by-pragnąć-być-przeze
Jest Moim Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona
i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
Jest Moim Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza
two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Jest Moim Cytaty: W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja. -Isabel Norton
w-moim-przyjacielu-odnajduję-moje-drugie-ja
Jest Moim Cytaty: ciało mo­je płonie.... gaśni­ca w moim
Jest Moim Cytaty: Człowiek w moim wieku mniej sam siebie ak­ceptu­je i właści­wie to bar­dziej jest skłon­ny sprze­dawać swo­je wyt­wo­ry wyob­raźni, a twarz cho­wać w cieniu pod chmurą kapelusza. -Czesław Niemen
Jest Moim Cytaty: Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. -NightHuntress
czy-is­tnieje-praw­dzi­we-szczęście-może-nie-ale żeli-is­tnieje-to moim-zda­niem-jest to spełnienie-wszys­tkich-marzeń-na­wet-tych
Jest Moim Cytaty: Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem. -Hordian
po­ągnęłaś-moim-umysłem-jak tępym-akordem
Jest Moim Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka
bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Jest Moim Cytaty: To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski
to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Jest Moim Cytaty: Dzięki To­bie słowo
dzięki-to­bie-słowo-my-znów-za­gośło-w moim-słowniku 
Jest Moim Cytaty: ...bo wte­dy w moim życiu nie było ludzi... samotnych. -opuszczona
bo-wte­dy-w moim-życiu-nie było-ludzi-samotnych
Jest Moim Cytaty: nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia  -marchand de sommeil
nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia 
Jest Moim Cytaty: Opo­wieść o moim życiu zaczy­na się od two­jego imienia. -Silvidian
opo­wieść-o moim-życiu-zaczy­na ę-od two­jego-imienia
Jest Moim Cytaty: Już na­wet wódka nie sma­kuje mu w moim towarzystwie... -Majka_Majdan
już-na­wet-wódka-nie sma­kuje-mu w moim-towarzystwie
Jest Moim Cytaty: Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście. -sprawdzsam
jes­teś-moim-­kar­stwem-na wie­czne-szczęście
Jest Moim Cytaty: W moim og­rodzie marzeń na­wet słoneczni­ki zwie­szają głowy. -Kapitan
w moim-og­rodzie-marzeń-na­wet-słoneczni­ki-zwie­szają-głowy
Jest Moim Cytaty: us­ta malujesz moim imieniem kochanie nic nie mów o nas  -Cykam
us­-malujesz-moim-imieniem-kochanie-nic-nie mów-o nas 
Jest Moim Cytaty: Moim wkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­nia. Będę ry­sować tak dużo, dla tak wielu ludzi oraz tak długo jak będę mógł. -Keith Haring
moim-wkładem-w bu­dowa­nie-świata-jest umiejętność-ry­sowa­nia-będę ry­sować-tak-żo-dla-tak-wielu-ludzi-oraz-tak-długo-jak będę
Jest Moim Cytaty: Przy­jacielu mój, nie jes­teś moim przy­jacielem, lecz cóż ro­bić, byś to pojął? Mo­ja dro­ga nie jest twoją drogą, choć wędru­jemy nią ra­zem - ra­mię w ramię. -G » Khalil Gibran » Szaleniec
przy­jacielu-mój-nie jes­teś-moim-przy­jacielem-lecz-cóż-ro­bić-byś-to pojął-mo­ja-dro­ga-nie jest twoją-drogą-choć-wędru­jemy
Jest Moim Cytaty: Dziura w moim ser­cu ma twój kształt i nikt in­ny do niej nie pasuje. -Jeanette Winterson
dziura-w moim-ser­cu- twój-kształt-i nikt-in­ny-do niej-nie pasuje
Jest Moim Cytaty: Na­wet gdy­bym zapomniała Zaw­sze będziesz w moim sercu. -AnDree
na­wet-gdy­bym-zapomniała-zaw­sze-będziesz-w moim-sercu
Jest Moim Cytaty: Życie codzien­nie spływa ze mnie jak łza na moim policzku.. -AnDree
Życie-codzien­nie-spływa-ze mnie-jak łza-na moim-policzku
Jest Moim Cytaty: ... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem
naj­więcej pla­giatów-zaczy­na ę-od słów-moim-zdaniem
Jest Moim Cytaty: Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze  -opuszczona
Jest Moim Cytaty: W moim to­warzys­twie każdy błyszczy, bo ja wie­cznie szu­kam cienia... -opuszczona
w moim-to­warzys­twie-każdy-błyszczy-bo ja wie­cznie-szu­kam-cienia
Jest Moim Cytaty: Mówią, że miłości trze­ba się nauczyć. Mógłbyś zos­tać moim nauczycielem?  -opuszczona
mówią-że miłoś-trze­ba ę-nauczyć-mógłbyś-zos­ć-moim-nauczycielem 
Jest Moim Cytaty: Ze wszys­tkich twoich kłam­stw
ze wszys­tkich-twoich-kłam­stw-kocham-cię- było-moim-ulubionym
Jest Moim Cytaty: Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ?  -Chemicals
jeśli-jes­teś-moim-przy­jacielem-to dlacze­go-mnie-okłamu­jesz-