Jest Moim Cytaty

Jest Moim Cytaty: Two­ja słabość moim zwycięstwem  -Intryga


two­ja-słabość-moim-zwycięstwem 
Jest Moim Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Jest Moim Cytaty: Mo­je myśli moim małym pamiętnikiem... -Andrea


mo­-myśli-moim-łym-pamiętnikiem
Jest Moim Cytaty: To ona, jest tu, wle­wa się we mnie niczym po­ran­na ka­wa z ekspresu, czuję ją w moim ciele, przeszy­wa mnie dreszcz gdy myślę że jest blis­ko serca, gdy dot­rze tam Ciebie już nie będzie, i tak się zacznie mo­ja samotność. -Agusia949


Jest Moim Cytaty: Różni ludzie różnie pos­trze­gają świat. Dla mnie szklan­ka jest zaw­sze do połowy pełna. Sta­ram się za­rażać moim op­ty­miz­mem. Lecz często zas­ta­nawiam się ja­ki jest sens nasze­go is­tnienia. Jes­teśmy po to by da­wać coś innym. -MyslacaWierszem


Jest Moim Cytaty: Ideałem moim jest kobieta, która byłaby dość mądra na to, by zrozumieć, że trzeba mnie podziwiać, a za mało mądra na to, by pragnąć być przeze mnie podziwianą. -George Gordon Byron


ideałem-moim-jest-kobieta-która-byłaby-dość-mądra-na-to-by-zrozumieć-że-trzeba-mnie-podziwiać-a-za-ło-mądra-na-to-by-pragnąć-być-przeze
Jest Moim Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona


i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
Jest Moim Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza


two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Jest Moim Cytaty: W moim przyjacielu odnajduję moje drugie ja. -Isabel Norton


w-moim-przyjacielu-odnajduję-moje-drugie-ja
Jest Moim Cytaty: ciało mo­je płonie.... gaśni­ca w moim


Jest Moim Cytaty: Człowiek w moim wieku mniej sam siebie ak­ceptu­je i właści­wie to bar­dziej jest skłon­ny sprze­dawać swo­je wyt­wo­ry wyob­raźni, a twarz cho­wać w cieniu pod chmurą kapelusza. -Czesław Niemen


Jest Moim Cytaty: Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. -NightHuntress


czy-is­tnieje-praw­dzi­we-szczęście-może-nie-ale żeli-is­tnieje-to moim-zda­niem-jest to spełnienie-wszys­tkich-marzeń-na­wet-tych
Jest Moim Cytaty: Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem. -Hordian


po­ągnęłaś-moim-umysłem-jak tępym-akordem
Jest Moim Cytaty: Bądź moim słowem, ja będę Twoim czynem... -Papużka


bądź-moim-słowem-ja będę-twoim-czynem
Jest Moim Cytaty: To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski


to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Jest Moim Cytaty: Dzięki To­bie słowo


dzięki-to­bie-słowo-my-znów-za­gośło-w moim-słowniku 
Jest Moim Cytaty: ...bo wte­dy w moim życiu nie było ludzi... samotnych. -opuszczona


bo-wte­dy-w moim-życiu-nie było-ludzi-samotnych
Jest Moim Cytaty: nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia  -marchand de sommeil


nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia