Jest Się Także Samotnym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Nigdy się nie jest mniej samotnym, niż gdy się jest samotnym. -Cyceron
nigdy-ę-nie-jest-mniej-samotnym-ż-gdy-ę-jest-samotnym
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Jest się zawsze samotnym i nie jest się nim nigdy. -Erich Maria Remarque
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn
jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Jest Się Także Samotnym Cytaty: czy jest coś lep­sze­go niż czas pier­wszy po­całunek , uśmiech po­każ mi sens by­cia samotnym  -tknp
czy-jest coś-lep­sze­go-ż-czas-pier­wszy-po­całunek- uśmiech-po­każ-mi sens-by­cia-samotnym 
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. -Karol Irzykowski
nawet-człowiek-samotny-nie-mógłby-ę-czuć-samotnym-bez-tła-które-tworzą-inni-ludzie
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Być mrocznym samotnym nerwowo-wzrocznym obserwatorem Wirującego diamentu świata. -Anna Achmatowa
być-mrocznym-samotnym-nerwowo-wzrocznym-obserwatorem-wirującego-diamentu-świata
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym. -Freddie Mercury
możesz-być-kocha­ny-przez-wszys­tkich-ale-mi­mo-to być-bar­dzo-samotnym
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Prawo ma swoje brzmienie. Jest to instrument, który także daje się nastrajać. -Alojzy Żółkowski
prawo-swoje-brzmienie-jest-to-instrument-który-także-daje-ę-nastrajać
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył. -Johann Wolfgang Goethe
nieszczęście-jest-także-dobre-w-czasie-choroby-nauczyłem-ę-wiele-czego-bym-ę-nigdy-w-życiu-nie-nauczył
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Miłować prawdę to znosić pustkę, a także pogodzić się ze śmiercią. Prawda jest po stronie śmierci. -Simone Weil
miłować-prawdę-to-znosić-pustkę-a-także-pogodzić-ę-ze-śmiercią-prawda-jest-po-stronie-śmierci
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Nic się w życiu nie kończy, wciąż się coś zaczyna, i dla tych, którzy mają wiarę, śmierć także jest początkiem. -Halina Rodzińska
nic-ę-w-życiu-nie-kończy-wciąż-ę-coś-zaczyna-i-dla-tych-którzy-mają-wiarę-śmierć-także-jest-początkiem
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Co do mnie zauważyłem jedną rzecz, że gdy się jest między sza­lony­mi, sta­je się także sza­lonym, a co więcej, znaj­du­je się pe­wien urok w szaleństwach. -Henryk Sienkiewicz
co do mnie-zauważyłem-jedną-rzecz-że gdy ę-jest między-sza­lony­mi-sta­ ę-także-sza­lonym-a co więcej-znaj­­ ę-pe­wien-urok
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy Dopóki nam za­leży, czy się podobamy, Gra także śmierć, cho­ciaż się nie podoba... -Rainer Maria Rilke
Świat-jeszcze-peł-jest ról-które-gramy-dopóki-nam-za­ży-czy ę-podobamy-gra-także-śmierć-cho­ciaż ę-nie podoba
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Mężczyzna różni się od kobiety także tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Tadeusz Bereza
mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Mężczyzna różni się od kobiety także i tym, że co dla mężczyzny jest celem, to dla kobiety jest najczęściej środkiem. -Stanisław Breyer
mężczyzna-róż-ę-od-kobiety-także-i-tym-że-co-dla-mężczyzny-jest-celem-to-dla-kobiety-jest-najczęściej-środkiem
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Czas jest także żywiołem. -Johann Wolfgang Goethe
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba. -Edyta Stein
krzyż-nie-jest-tylko-znakiem-jest-także-mocnym-orężem-chrystusa-jest-laską-pasterską-którą-on-pewnie-wyważa-drogę-do-nieba
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Świat jest namiętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frederic Amiel
Świat-jest-namiętnośą-jest-także-wolą-ale-nie-mądrośą
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Świat jest na­miętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frédéric Amiel
Świat-jest na­miętnośą-jest także-wolą-ale-nie mądrośą
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna. -Zofia Loren
jeśli-kobieta-jest-szczęśliwa-jest-także-piękna
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Śmierć jest tylko rozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczy, a także - bo i dlaczego by nie? - w świadomości naszych uczuć i myśli. -Dana Dumitriu
Śmierć-jest-tylko-rozpłynięciem-ę-w-świadomoś-wszechrzeczy-a-także-bo-i-dlaczego-by-nie-w-świadomoś-naszych-uczuć-i-myśli
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości. -Jan Paweł II
nie-bójcie-ę-słaboś-człowieka-ani-jego-wielkoś-człowiek-zawsze-jest-wielkim-także-w-słaboś
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Ka­ra jest także rodza­jem lekarstwa. -Arystoteles
ka­ra-jest także-rodza­jem-lekarstwa
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Kara jest także rodzajem lekarstwa. -Bacon Francis
kara-jest-także-rodzajem-lekarstwa
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Ro­zum pod­pwiada mi, że Bóg is­tnieje, ale pod­po­wiada mi także, że nig­dy nie do­wiem się, kim jest. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
ro­zum-pod­pwiada-mi-że bóg-is­tnieje-ale-pod­po­wiada-mi także-że nig­dy-nie do­wiem-ę-kim-jest
Jest Się Także Samotnym Cytaty:
nic-w świecie-nie jest war­te-żeby-człowiek-od­wró ę-od te­go-co kocha-a -jed­nak-ja także ę-od­wra­cam-sam-nie wiedzc
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym. -Stefan Kisielewski
Jest Się Także Samotnym Cytaty: U ludzi marne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także. -Krecia Pataczkówna
Jest Się Także Samotnym Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński
u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Jest Się Także Samotnym Cytaty: Życie jest także tym, co jeszcze nie spełnione. Jest mo­zol­nym ruchem nap­rzód, aż do kre­su drogi. -Andrzej Szczypiorski
Życie-jest także-tym-co jeszcze-nie spełnione-jest mo­zol­nym-ruchem-nap­rzód-aż do kre­su-drogi