Jest Także Cytaty

Jest Także Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Jest Także Cytaty: Czas jest także żywiołem. -Johann Wolfgang Goethe


Jest Także Cytaty: Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba. -Edyta Stein


krzyż-nie-jest-tylko-znakiem-jest-także-mocnym-orężem-chrystusa-jest-laską-pasterską-którą-on-pewnie-wyważa-drogę-do-nieba
Jest Także Cytaty: Świat jest na­miętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frédéric Amiel


Świat-jest na­miętnośą-jest także-wolą-ale-nie mądrośą
Jest Także Cytaty: Świat jest namiętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frederic Amiel


Świat-jest-namiętnośą-jest-także-wolą-ale-nie-mądrośą
Jest Także Cytaty: Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna. -Zofia Loren


jeśli-kobieta-jest-szczęśliwa-jest-także-piękna
Jest Także Cytaty: Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


Jest Także Cytaty: Kara jest także rodzajem lekarstwa. -Bacon Francis


kara-jest-także-rodzajem-lekarstwa
Jest Także Cytaty: Ka­ra jest także rodza­jem lekarstwa. -Arystoteles


ka­ra-jest także-rodza­jem-lekarstwa
Jest Także Cytaty: U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


u ludzi-mar­ne-słowo-jest także-potęgą
Jest Także Cytaty: Lo­gika jest także sta­nem uczuciowym. -Stefan Kisielewski


Jest Także Cytaty: Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także. -Krecia Pataczkówna


Jest Także Cytaty: Wśród ludzi jest się także samotnym. -Antoine De Saint - Exupery


Jest Także Cytaty: U ludzi marne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński


Jest Także Cytaty: Życie jest także tym, co jeszcze nie spełnione. Jest mo­zol­nym ruchem nap­rzód, aż do kre­su drogi. -Andrzej Szczypiorski


Życie-jest także-tym-co jeszcze-nie spełnione-jest mo­zol­nym-ruchem-nap­rzód-aż do kre­su-drogi
Jest Także Cytaty: Także wśród ludzi jest więcej kopii niż oryginałów. -Pablo Picasso


także-wśród-ludzi-jest-więcej-kopii-ż-oryginałów
Jest Także Cytaty: Skromność jest nie tylko ozdobą, ale także strażnikiem cnoty. -Joseph Addison


skromność-jest-nie-tylko-ozdobą-ale-także-strażnikiem-cnoty
Jest Także Cytaty: Przy­pad­ko­wość jest nieog­ra­niczo­na; obej­mu­je także prawidłowość. -Hugo Dionizy Steinhaus


przy­pad­ko­wość-jest nieog­ra­niczo­na-obej­mu­-także-prawidłowość