Jest Zielo­na Cytaty

Jest Zielo­na Cytaty: na zielo­nej trawie gdzie Ty i ja czas miło spędzamy tam gdzie jest  za­wie­sze­nie cza­su bo Ty i ja dzi­kie ma­my myśli bo prag­nienie jest w nas i spełniamy się właśnie tam na zielo­nej trawie...;) 14.03.2015. ..de­dyko­wany dla M... றiℓℓ... -mill


Jest Zielo­na Cytaty: Wszel­ka, mój bra­cie, teoria jest szara, Zielo­ne zaś jest życia drze­wo złote. Grau, teurer Freund, ist al­le Theorie Und grün des Le­bens gol­dner Baum. (niem.)  -Johann Wolfgang Goethe


wszel­ka-mój-bra­cie-teoria-jest szara-zielo­ne-zaś-jest życia-drze­wo-złote-grau-teurer-freund-ist-al­-theorie-und-grün-le­bens
Jest Zielo­na Cytaty: Nie płacz. Mamo. Kiedy Ty płaczesz wte­dy na pew­no wiem, że jest źle. Kiedyś znajdę dla Ciebie miejsce, gdzie będziesz żyła spokojnie. Miej­sce, gdzie nie do­sięgną Cię żad­ne zmartwienia. Gdzie prob­le­my będą zat­rzy­mywać się przed uliczką ut­kaną z Twoich ulu­bionych zielo­nych pnącz. Poz­wolę Ci bez­pie­cznie kroczyć po trawnikach zielo­nych po­lanach, bez róż z kolcami, bez żądlących pszczół. Będę za­mawiać dla Ciebie słoneczną pogodę co ra­no, przez ma­giczny te­lefon do Tęczy. Ma­mo, tyl­ko daj mi jeszcze trochę czasu, abym mogła dorosnąć. -dooorotis


Jest Zielo­na Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Jest Zielo­na Cytaty: Eko­lodzy są jak ar­bu­zy - na zewnątrz zielo­ni, w środ­ku czerwoni. -Wiktor Suworow


eko­lodzy-są jak ar­bu­zy- na zewnątrz-zielo­-w środ­ku-czerwoni
Jest Zielo­na Cytaty: Naj­więcej zielo­nych świateł na drodze do piekła. -Jerzy Bilewicz


naj­więcej-zielo­nych-świateł-na drodze-do piekła
Jest Zielo­na Cytaty: Zielo­ne oczy, Prze­pełnione nadzieją. Do­dają skrzydeł. -cytlopka


zielo­ne-oczy-prze­pełnione-nadzieją-do­dają-skrzydeł
Jest Zielo­na Cytaty: Zielo­na bluzka. Głębo­ki de­kolt kusi. Ow­szem...wnętrze też. -fyrfle


zielo­na-bluzka-głębo­ki-de­kolt-kusi-ow­szemwnętrze-też
Jest Zielo­na Cytaty: zielo­ne dzioby raj­skich ptaków przegryzły nić atomowa  -Alicia Slob


zielo­ne-dzioby-raj­skich-ptaków-przegryzły-ć-atomowa 
Jest Zielo­na Cytaty: chodźmy na po­ran­ny spacer będziemy łapać słońce we włosy nadzieję w oczy pros­to z zielo­nej trawy chłod­ny wiatr będzie naszym towarzyszem udo­wod­ni, że miłość jest wszędzie /kiedy uwielbiam/  -dooorotis


Jest Zielo­na Cytaty: Kładzie let­ni żar, zielo­ny szum wiatraków. Za­pach obczyzny. Do na­pisa­nia... :)  -Papużka


kładzie-let­-żar-zielo­ny-szum-wiatraków-za­pach-obczyzny-do-na­pisa­nia- 
Jest Zielo­na Cytaty: Do­piero zimą można po­wie­dzieć, które drze­wa są nap­rawdę zielo­ne. Do­piero kiedy wieją prze­ciw­ne wiat­ry, można po­wie­dzieć, czy człowiek al­bo kraj jest od­ważny i nieugięty. -John Fitzgerald Kennedy


Jest Zielo­na Cytaty: Mężczyz­na uważa że do­minuję w związku. A gdy się kłócą on za­pala pa­piero­sa a ona pi­je fi­liżankę zielo­nej her­ba­ty i rzu­ca wszys­tkim co wpad­nie w jej ręce. -loquentia


mężczyz­na-uważa-że do­minuję-w związku-a gdy ę-kłócą-on za­pala-pa­piero­-a ona-pi­-fi­liżankę-zielo­nej-her­ba­ty
Jest Zielo­na Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Jest Zielo­na Cytaty: Nie chciałbym pro­wadzić in­te­resów z ar­chi­tek­tem, który się nie zna na bu­dow­nic­twie, ani z bro­kerem, który niewiele wie o ryn­ku ak­cji. A jed­nak wiążemy się - z nadzieją na stałe - z ludźmi, którzy nie mają zielo­nego pojęcia, czym jest miłość. -Leo Buscaglia


Jest Zielo­na Cytaty: Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem. -Janusz Korczak


jeśli-nie wie­rzysz-w duszę-mu­sisz-prze­cież-uz­nać-że ciało-two­-żyć-będzie-ja­ko-tra­wa-zielo­na-ja­ko-obłok
Jest Zielo­na Cytaty: Przez os­tatnie 3 la­ta, zdążyłam tak poz­nać jej na­wyki i przyz­wycza­jenia do te­go stop­nia, że pot­ra­fię prze­widzieć kiedy zielo­na krop­ka znów po­jawi się przy jej nazwisku. -dayofblackthings


Jest Zielo­na Cytaty: Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Na zielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi się bawię choć skosztuj mej słodyczy a ra­zem będziem krzyczeć w tej dziczy ...;DDD 14.03.2015 Malusia_035  -Malusia_035