Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals
szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar
jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Co z te­go, że bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mi mu­rami, które nie poz­wolą na łatwą zgubę, sko­ro i tak jeszcze łat­wiej zna­leźć oso­by wycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­mi, które zaw­sze będą próbo­wać oblężenia. Z cyk­lu po­wieści
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: W życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru, by uczy­nić je mniej gorzkim. -Federico Moccia
w życiu-nie jest aż tak-zno­wu-łat­wo-zna­źć-por­cję-cuk­ru-by uczy­ć- mniej-gorzkim
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut
Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Bar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych. -Antoni Kępiński
bar­dzo-łat­wo-zna­źć ę-po­za-kręgiem-ludzi-normalnych
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois
Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. -Marlena Dietrich
piękność-jest dla-ko­biety-ważniej­sza-ż-in­te­ligen­cja-bo mężczyźnie-łat­wiej-przychodzi-pat­rze­nie-ż-myślenie
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Pou­czać in­nych jest łat­wiej niż siebie. -Ajschylos
pou­czać-in­nych-jest łat­wiej-ż-siebie
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą
spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej jest zro­zumieć ko­nie­czność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łat­wiej-jest zro­zumieć-ko­nie­czność-działania-ż-działać
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21
Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler
Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Ludzie łat­wiej, odkąd świat jest światem, Znoszą oj­ca śmierć, niż oj­co­wiz­ny stratę. -Jerzy Czech
ludzie-łat­wiej-odkąd-świat-jest światem-znoszą-oj­ca-śmierć-ż-oj­co­wiz­ny-stratę
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej o beczkę niż o Diogenesa. -Jan Czarny
Łat­wiej-o beczkę-ż-o diogenesa
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie. -Jan Cybis
Łat­wiej-wie­rzyć-w postęp-ż-w siebie
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody  -Urszula Zybura
Łat­wiej-zjed­noczyć-państwa-ż-narody 
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej pop­ra­wić życiorys niż życie. -Cyprian Czernik
Łat­wiej-pop­ra­wić-życiorys-ż-życie
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku. -Gold Fishy
nie-tak-łat­wo-jest um­rzeć-z miłoś-Łat­wiej ę-prze­ziębić-z jej-braku
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Z pew­nością łat­wiej jest być wyłącznie złym niż dob­rym bez żad­nej skazy. -Margit Sandemo
z pew­nośą-łat­wiej-jest być-wyłącznie-złym-ż-dob­rym-bez-żad­nej-skazy
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej jest pro­sić, niż zro­zumieć choć odrobinę... -MarzycielS
w dzi­siej­szych-cza­sach-łat­wiej-jest pro­ć-ż-zro­zumieć-choć-odrobinę
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula. -Cesare Marchi
wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. -Pierre La Mure
Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej stworzyć bo­ga, niż się uwol­nić od je­go kapłanów. -Bogusław Wojnar
Łat­wiej-stworzyć-bo­ga-ż ę-uwol­ć-od ­go-kapłanów
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Bo nie można się kłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mi te­go świata. Łat­wiej ustąpić, a po­tem ich oszu­kać, gdy nie zwra­cają na ciebie uwagi. -Christopher Paolini
bo nie można ę-kłóć-ze wszys­tki­mi-głup­ca­mi-te­go-świata-Łat­wiej ustąpić-a po­tem-ich-oszu­kać-gdy-nie zwra­cają
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej dwom pa­nom służyć niż jed­nej pani. -Zenon Bosacki
Łat­wiej-dwom-pa­nom-służyć-ż-jed­nej-pani
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski. -Jacek Wejroch
cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej przywłaszczyć so­bie wór pieniędzy niż łut mądrości. -Horacy Safrin
Łat­wiej-przywłaszczyć-so­bie-wór-pieniędzy-ż-łut-mądroś
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej niektórym książkę na­pisać, niż dru­gim ją przeczytać. -Alojzy Żółkowski
Łat­wiej-niektórym-książkę-na­pisać-ż-dru­gim-ją przeczytać
Jest łat­wiej Spot­kać Niż Zna­leźć Cytaty: Łat­wiej jest być dob­rym dla wszys­tkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas
Łat­wiej-jest być-dob­rym-dla-wszys­tkich-ż-dla-kogoś