Jest łat­wiej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest łat­wiej Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Jest łat­wiej Cytaty: Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku. -Gold Fishy
nie-tak-łat­wo-jest um­rzeć-z miłoś-Łat­wiej ę-prze­ziębić-z jej-braku
Jest łat­wiej Cytaty: Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula. -Cesare Marchi
wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut
Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois
Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować
Jest łat­wiej Cytaty: Pou­czać in­nych jest łat­wiej niż siebie. -Ajschylos
pou­czać-in­nych-jest łat­wiej-ż-siebie
Jest łat­wiej Cytaty: Nocą myśli się łat­wiej, w głowie jest mniej hałasu. -Victor Marie Hugo
nocą-myśli ę-łat­wiej-w głowie-jest mniej-hałasu
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej jest zro­zumieć ko­nie­czność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łat­wiej-jest zro­zumieć-ko­nie­czność-działania-ż-działać
Jest łat­wiej Cytaty: Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals
szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej coś po­wie­dzieć, gdy się nie jest pytanym. -Bujak Bogusław
Łat­wiej-coś-po­wie­dzieć-gdy ę-nie jest pytanym
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler
Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
Jest łat­wiej Cytaty: Ludzie łat­wiej, odkąd świat jest światem, Znoszą oj­ca śmierć, niż oj­co­wiz­ny stratę. -Jerzy Czech
ludzie-łat­wiej-odkąd-świat-jest światem-znoszą-oj­ca-śmierć-ż-oj­co­wiz­ny-stratę
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej o beczkę niż o Diogenesa. -Jan Czarny
Łat­wiej-o beczkę-ż-o diogenesa
Jest łat­wiej Cytaty: Z pew­nością łat­wiej jest być wyłącznie złym niż dob­rym bez żad­nej skazy. -Margit Sandemo
z pew­nośą-łat­wiej-jest być-wyłącznie-złym-ż-dob­rym-bez-żad­nej-skazy
Jest łat­wiej Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej jest pro­sić, niż zro­zumieć choć odrobinę... -MarzycielS
w dzi­siej­szych-cza­sach-łat­wiej-jest pro­ć-ż-zro­zumieć-choć-odrobinę
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania. -Tadeusz Kotarbiński
Łat­wiej­sza-jest sztu­ka-pa­mię­nia-od sztu­ki-zapominania
Jest łat­wiej Cytaty: Im większy cel w życiu, tym łat­wiej spudłować. -Bogusław Wojnar
im większy-cel-w życiu-tym-łat­wiej-spudłować
Jest łat­wiej Cytaty: Próżne­mu łat­wiej wznieść się po­nad tłum. -Dominik Opolski
próżne­mu-łat­wiej-wznieść ę-po­nad-tłum
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody  -Urszula Zybura
Łat­wiej-zjed­noczyć-państwa-ż-narody 
Jest łat­wiej Cytaty: Im kto ma mniej za­sad, tym łat­wiej je porzuca. -Andrzej Majewski
im kto- mniej-za­sad-tym-łat­wiej- porzuca
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie. -Jan Cybis
Łat­wiej-wie­rzyć-w postęp-ż-w siebie
Jest łat­wiej Cytaty: mi­ja­nie się z prawdą łat­wiej wpa­da w oko  -onejka
mi­ja­nie ę-z prawdą-łat­wiej-wpa­da-w oko 
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej pop­ra­wić życiorys niż życie. -Cyprian Czernik
Łat­wiej-pop­ra­wić-życiorys-ż-życie
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej jest być dob­rym dla wszys­tkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas
Łat­wiej-jest być-dob­rym-dla-wszys­tkich-ż-dla-kogoś
Jest łat­wiej Cytaty: W Twoim przy­pad­ku łat­wiej­sze jest by­cie ze mną niż by­cie singlem. -VnK
w twoim-przy­pad­ku-łat­wiej­sze-jest by­cie-ze mną-ż-by­cie-singlem
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej stworzyć bo­ga, niż się uwol­nić od je­go kapłanów. -Bogusław Wojnar
Łat­wiej-stworzyć-bo­ga-ż ę-uwol­ć-od ­go-kapłanów
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka. -Pierre La Mure
Łat­wiej-kochać-wspom­nienia-ż-żywe­go-człowieka
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej zmienić us­trój, trud­niej od­mienić człowieka. -Stefan Wyszyński
Łat­wiej-zmienić-us­trój-trud­niej-od­mienić-człowieka
Jest łat­wiej Cytaty: Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski. -Jacek Wejroch
cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
Jest łat­wiej Cytaty: Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina. -Bujak Bogusław
kto-kar­ku-przy­gina-łat­wiej-do góry ę-wspina
Jest łat­wiej Cytaty: Społeczność łat­wiej so­bie z ty­ranią aniżeli z le­nis­twem poradzi. -Pierre Bayle
społeczność-łat­wiej-so­bie-z ty­ranią-aniżeli-z ­nis­twem-poradzi
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej przywłaszczyć so­bie wór pieniędzy niż łut mądrości. -Horacy Safrin
Łat­wiej-przywłaszczyć-so­bie-wór-pieniędzy-ż-łut-mądroś
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej dwom pa­nom służyć niż jed­nej pani. -Zenon Bosacki
Łat­wiej-dwom-pa­nom-służyć-ż-jed­nej-pani
Jest łat­wiej Cytaty: Łat­wiej niektórym książkę na­pisać, niż dru­gim ją przeczytać. -Alojzy Żółkowski
Łat­wiej-niektórym-książkę-na­pisać-ż-dru­gim-ją przeczytać