Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty

Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Wszys­tko jest poezją, a naj­mniej poezją jest na­pisa­ny wier­sz; każdy jest poetą, a naj­mniej poetą jest poeta piszący wiersze. -Edward Stachura


wszys­tko-jest poezją-a naj­mniej-poezją-jest na­pisa­ny-wier­sz-każdy-jest poetą-a naj­mniej-poetą-jest poeta-piszący-wiersze
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Ludzie by­wają niekocha­ni by­naj­mniej nie z po­wodu swoich wad, a kocha­ni by­naj­mniej nie za swo­je zalety. -Jurij Walentinowicz Trifonow


ludzie-by­wają-niekocha­-by­naj­mniej-nie z po­wodu-swoich-wad-a kocha­-by­naj­mniej-nie za swo­-zalety
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna. -Stanisław Dygat


Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której się naj­mniej mówi. -Tukidydes


naj­lep­szą-ko­bietą-jest -o której ę-naj­mniej-mówi
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której naj­mniej się mówi. -Tucydydes


naj­lep­szą-ko­bietą-jest -o której naj­mniej ę-mówi
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Wniosek jest zaw­sze ta­ki sam; miłość jest naj­potężniej­szą i wciąż naj­mniej poz­naną ener­gią świata. -Pierre Teilhard de Chardin


wniosek-jest zaw­sze-­ki-sam-miłość-jest naj­potężniej­szą-i wciąż-naj­mniej-poz­naną-ener­gią-świata
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Pier­wszą i naj­ważniej­szą - przy­naj­mniej dla pi­sarzy - rzeczą jest zaśmieca­nie języ­ka i ob­nażanie go do cna. -Ernest Hemingway


pier­wszą-i naj­ważniej­szą- przy­naj­mniej-dla-pi­sarzy- rzeczą-jest zaśmieca­nie-języ­ka-i ob­nażanie-go do cna
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Naj­bezpie­czniej jest pla­giato­wać kłam­stwo - je­go twórca nie upom­ni się przy­naj­mniej o włas­ne pra­wa autorskie. -aforystokrata


naj­bezpie­czniej-jest pla­giato­wać-kłam­stwo- ­go-twórca-nie upom­ ę-przy­naj­mniej-o włas­ne-pra­wa-autorskie
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Naj­więksi dyg­ni­tarze nie są by­naj­mniej ludźmi najmądrzejszymi. -Elżbieta I


naj­więksi-dyg­­tarze-nie są by­naj­mniej-ludźmi-najmądrzejszymi
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Naj­szczęśliw­sze chwi­le, przeżywa się w naj­mniej spodziewa­nym momencie. -NightHuntress


naj­szczęśliw­sze-chwi­-przeżywa ę-w naj­mniej-spodziewa­nym-momencie
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Dziec­ko naj­więcej miłości pot­rze­buje wte­dy, gdy naj­mniej na nią zasługuje. -Andrzej Majewski


dziec­ko-naj­więcej-miłoś-pot­rze­buje-wte­dy-gdy-naj­mniej-na ą-zasługuje
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że ci, który­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności, naj­mniej je znają. -René Descartes (Kartezjusz)


doświad­cze­nie-uczy-że -który­mi-naj­bar­dziej-miotają-ich-na­miętnoś-naj­mniej- znają
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Mądry człowiek dos­trze­ga i uz­na­je prawdę, choćby była czymś naj­mniej ocze­kiwa­nym. Praw­da to naj­wspa­nial­szy klejnot. -Terry Goodkind


mądry-człowiek-­trze­ga-i uz­na­-prawdę-choćby-była-czymś-naj­mniej-ocze­kiwa­nym-praw­da to naj­wspa­nial­szy-klejnot
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Ciało jest tym naj­mniej­szym, co ko­bieta może dać mężczyźnie. -Romain Rolland


ciało-jest tym-naj­mniej­szym-co ko­bieta-może-dać-mężczyźnie
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Po­mimo wszys­tko w kłam­stwie jest co naj­mniej krzta prawdy... -NieBędęJulią


po­mimo-wszys­tko-w kłam­stwie-jest co naj­mniej-krzta-prawdy
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz  -badtomek


zaw­sze-jest co naj­mniej-o jed­no-wyjście-więcej-ż-uważasz 
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Dla cier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściem. -Sokrates


dla-cier­piących-naj­mniej­sza-ra­dość-jest wiel­kim-szczęściem
Jest co naj­mniej Od 200 Cytaty: Wszys­tko jest możli­we. Szczególnie wte­dy, kiedy naj­mniej się te­go spodziewasz. -R » Anne Rice » Krzyk w niebiosa


wszys­tko-jest możli­we-szczególnie wte­dy-kiedy-naj­mniej ę-te­go-spodziewasz