Jest des­po­tyz­mem Cytaty

Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii. -Maximilien Robespierre


rząd-w re­woluc­ji-jest ­po­tyz­mem-wol­noś-prze­ciw­ko-tyranii
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: O des­po­tyz­mie: Zbioro­wy subiektywizm. -Marcin Kossek


o ­po­tyz­mie-zbioro­wy-subiektywizm
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Był tu niedaw­no; leżała tam, gdzie przed kil­ko­ma mi­nuta­mi wo­da ob­my­wała je­go na­gie ciało, i świado­mość te­go wyz­wo­liła sil­ny ero­tyczny im­puls. Ero­tyz­mem zaczy­nało dla niej tchnąć niemal wszys­tko, co łączyło się z Ro­ber­tem Kincaidem. -Robert James Waller


Jest des­po­tyz­mem Cytaty: gdy­by tak poukładał od­wagą słów swoich na smagłej niepewności mo­zaikę bar­wnych szeptów skwier­czałaby od ciepła przez krótki moment drżąc wsty­dem nakryta bez sztuczne­go sprzeciwu od­dałaby po chwili drze­miące w niej żywioły stałaby się tyl­ko naturą uczu­cia najprawdziwszego niszczącą wszys­tko przeszłe ażeby nie czuł już strachu przed tym co zdarzy się jutro a dusze bez­wa­run­ko­wo mag­ne­tyz­mem serc zes­poiłyby się w najpiękniejsze człowie­cze arcydzieło   -Papużka


Jest des­po­tyz­mem Cytaty: me­lodia Twoich kroków na miękkim dywanie od­bi­ja się echem od stóp roz­brzmiewa we mnie szep­tem pożądania smukłością zmysłowych ruchów ob­raz Twoich ust na­malo­wany szminką na lustrze w od­cieniu oberżyny wygładza brze­gi powiek mag­ne­tyz­mem spojrzenia nieod­gadnionych oczu kształt wil­gotnej wargi zos­ta­wiony na kołnierzyku wy­wabia za­kaza­ne myśli ry­sunek spódniczki która kokieteryjnie śliz­ga się po ko­ron­ce cielis­tej pończochy smak mo­jej fantazji zaklęty na ustach skosztuj go  de­likat­ne pociągnięcia sza­rego ołówka głębia Twoich oczu kojący blask tęczówki nie dostrzegasz jak Twój tusz do rzęs zni­ka w na­gości naszych ciał uk­ry­tych pod aksamitem pościeli  -Wedrowiec


Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Pogłos­ka jest in­formacją prze­des­ty­lowaną tak dokład­nie, że pot­ra­fi się przesączyć wszędzie. -Terry Pratchett


pogłos­ka-jest in­formacją-prze­­ty­lowaną-tak-dokład­nie-że pot­ra­fi ę-przesączyć-wszędzie
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Góral­ska teoria poz­na­nia mówi, że są trzy praw­dy: Świen­ta prow­da, Tyż prow­da i Gówno prowda. -Józef Stanisław Tischner


góral­ska-teoria-poz­na­nia-mówi-że są trzy-praw­dy-Świen­-prow­da-tyż-prow­da-i gówno-prowda
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Je­sień nie jest od­wi­niętym wstecz fil­mem wiosny. -Karol Irzykowski


je­sień-nie jest od­wi­ętym-wstecz-fil­mem-wiosny
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha. -fyrfle


po­całunek-jest naj­ważniej­szym-po­kar­mem-ducha
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Wszel­ka, mój bra­cie, teoria jest szara, Zielo­ne zaś jest życia drze­wo złote. Grau, teurer Freund, ist al­le Theorie Und grün des Le­bens gol­dner Baum. (niem.)  -Johann Wolfgang Goethe


wszel­ka-mój-bra­cie-teoria-jest szara-zielo­ne-zaś-jest życia-drze­wo-złote-grau-teurer-freund-ist-al­-theorie-und-grün-le­bens
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura


naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Des­ka nie od­da­je ciosów. -Bruce Lee


des­ka-nie od­da­-ciosów
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Prob­le­mem nasze­go wieku nie jest bom­ba ato­mowa, lecz ser­ce ludzkie. -Albert Einstein


prob­­mem-nasze­go-wieku-nie jest bom­ba-ato­mowa-lecz-ser­-ludzkie
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Jest jak nat­chniona pat­riotyz­mem prelekcja, Dwu­godzin­na w twoim wnętrzu erekcja. -fyrfle


jest-jak nat­chniona-pat­riotyz­mem-prelekcja-dwu­godzin­na-w twoim-wnętrzu-erekcja
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Smut­ny epi­log - po­bili się os­tatni­mi des­ka­mi ratunku. -Wiesław Brudziński


smut­ny-epi­log- po­bili ę-os­tatni­mi-­ka­mi-ratunku
Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Na­ga cisza... Czas uderza o ściany ryt­mem zegara... Jest zimno... Cho­ler­nie daleko do Twoich ramion... -Uśmiechnięta Anielica


na­ga-cisza-czas-uderza-o ściany-ryt­mem-zegara-jest-zimno-cho­ler­nie-daleko-do-twoich-ramion