Jest do­wodem Je­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Człowiek jest do­wodem bos­kości zwierzęcia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Do­wodem od­wa­gi nie jest um­rzeć, lecz żyć. -Vittorio Alfieri
do­wodem-od­wa­gi-nie jest um­rzeć-lecz-żyć
Jest do­wodem Je­go Cytaty: O su­mieniu: Do­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech. -Marcin Kossek
o su­mieniu-do­wodem-na is­tnienie-su­mienia-jest grzech
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz
roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Ko­bieta lu­bi, gdy mężczyz­na jest smut­ny, gdyż smu­tek jest do­wodem, że ma się serce. -Marie Pujmanowa
ko­bieta-lu­bi-gdy-mężczyz­na-jest smut­ny-gdyż-smu­tek-jest do­wodem-że  ę-serce
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Pi­wo jest do­wodem na to, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy by­li szczęśliwi  -Benjamin Franklin
pi­wo-jest do­wodem-na to-że bóg-nas-kocha-i chce-żebyśmy-by­li-szczęśliwi 
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Do­wodem na is­tnienie Bo­ga jest dla mnie to, że nie można do­wieść je­go nieistnienia. -Jean de La Bruyére
do­wodem-na is­tnienie-bo­ga-jest dla-mnie-to-że nie można-do­wieść-­go-nieistnienia
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Słabość nie jest po­wodem do wsty­du, lecz świadec­twem nasze­go człowieczeństwa. -Papużka
słabość-nie jest po­wodem-do wsty­-lecz-świadec­twem-nasze­go-człowieczeństwa
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły. -Arystoteles
zdol­ność-doz­na­wania-przy­jem­noś-jest do­wodem-ły
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. -Albert Einstein
je­dynym-do­wodem-na to-że is­tnieje-ja­kaś-po­zaziem­ska-in­te­ligen­cja-jest to-że ę-z na­mi-nie kontaktują
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Brak ciepła w ok­re­sie dzieciństwa jest często po­wodem, że ko­loryt świata sta­je się ciem­ny. Świat nie jest dobry. -Antoni Kępiński
brak-ciepła-w ok­re­sie-dzieciństwa-jest często-po­wodem-że ko­loryt-świata-sta­ ę-ciem­ny-Świat nie jest dobry
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Wszys­cy so­bie zaz­drościm, a to jest naj­większym do­wodem, iż nie ma­my so­bie cze­go zazdrościć. -Ignacy Krasicki
wszys­cy-so­bie-zaz­drościm-a to jest naj­większym-do­wodem-iż nie ­my-so­bie-cze­go-zazdrość
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Do­wodem te­go,jak sil­na jest ta pier­wsza,jest jed­na z os­tatnich. ` Bieg­nij za nim,bo on biegnąc przewróci Cię` ` Nie biegaj za nim,bo gdy sta­nie,pot­kniesz się ,i upadniesz`  -Nancy19
do­wodem-te­gojak-sil­na-jest  pier­wszajest-jed­na-z os­tatnich-`-bieg­nij-za nimbo-on biegnąc-przewró-cię`-`-nie-biegaj-za nimbo
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Rac­ja nie po­par­ta do­wodem świad­czy o po­siada­nym stanowisku. -Henryk Jagodziński
rac­ja-nie po­­-do­wodem-świad­czy-o po­siada­nym-stanowisku
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Ucie­czka może być cza­sem do­wodem wiel­kiej odwagi. -Romuald Cabaj
ucie­czka-może-być-cza­sem-do­wodem-wiel­kiej-odwagi
Jest do­wodem Je­go Cytaty: `Os­tatnio źle sy­piam.. i boję się, że po­wodem mo­jej bez­senności możesz być Ty. -bluecaffe
`os­tatnio-ź-sy­piam-i boję-ę-że po­wodem-mo­jej-bez­sennoś-możesz-być-ty
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Naz­wa­nie cze­goś fałszem jest często prze­jawem nieu­czci­wej kon­ku­ren­cji na ryn­ku praw­dy, a nie do­wodem na po­siada­nie lep­szej oferty. -aforystokrata
naz­wa­nie-cze­goś-fałszem-jest często-prze­jawem-nieu­czci­wej-kon­ku­ren­cji-na ryn­ku-praw­dy-a nie do­wodem-na po­siada­nie
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Być może je­dynym praw­dzi­wym do­wodem obec­ności diabła jest żar­li­wość prag­nienia, ja­kie wszys­cy w ta­kim mo­men­cie żywią, by mieć pew­ność, że pro­wadzi on swo­je dzieło. -Umberto Eco
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem. -Gold Fishy
miłość-która-nie była-po­wodem-ani-jed­nej-łzy-mu­siała-być-kłamstwem
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł. -Isaac Pitman
dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Po­wodem dla które­go śmierć tak moc­no trzy­ma się życia nie jest biolo­giczna ko­nie­czność, lecz za­wiść. Życie jest tak piękne, że śmierć się w nim za­kochała zaz­drosną, za­bor­czą miłością, która za­gar­nia wszys­tko, co się da. -Yann Martel
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Po­konasz każdą śmierć, gdy na py­tanie: kim chciałbyś być, od­po­wiesz: chciałbym być do­wodem na is­tnienie miłości. -nicola-57
po­konasz-każdą-śmierć-gdy-na py­tanie-kim-chciałbyś-być-od­po­wiesz-chciałbym-być-do­wodem-na is­tnienie-miłoś
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Kry­tyka - dop­ro­wadza nas do fu­rii i budzi w nas sys­tem ob­ronny ,a po­win­na być po­wodem do autorefleksji. -loquentia
kry­tyka- dop­ro­wadza-nas-do fu­rii-i budzi-w nas-sys­tem-ob­ronny-a po­win­na-być-po­wodem-do autorefleksji
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Sen jest nie tyl­ko ko­muni­katem (ewen­tual­nie zaszyf­ro­wanym ko­muni­katem), ale również ak­tywnością es­te­tyczną, grą wyob­raźni, która jest war­tością sa­ma w so­bie. Sen jest do­wodem na to, że fan­tazja, marze­nie o czymś, co się nie wy­darzyło, na­leży do najgłębszych pot­rzeb człowieka. I tu jest korzeń zdrad­li­wego niebez­pie­czeństwa snów. Gdy­by sen nie był piękny, można by o nim szyb­ko zapomnieć. -Milan Kundera
Jest do­wodem Je­go Cytaty: zos­tań kiedyś na noc bądź po­wodem niewyspania scałuję z ciebie smutek wgryzę naj­de­likat­niej miłość na dob­ry sen wym­ruczę ci tęsknotę (wróć)  -Maria Goniewicz
zos­ń-kiedyś-na noc-bądź-po­wodem-niewyspania-scałuję-z ciebie-smutek-wgryzę-naj­de­likat­niej-miłość-na-dob­ry-sen-wym­ruczę
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Ani różni­ca poglądów, ani różni­ca wieku, nic w ogóle nie może być po­wodem zer­wa­nia wiel­kiej miłości. Nic, prócz jej braku. -Maria Dąbrowska
ani-róż­ca-poglądów-ani-róż­ca-wieku-nic-w ogó-nie może-być-po­wodem-zer­wa­nia-wiel­kiej-miłoś-nic prócz-jej-braku
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Książki za­ginają cza­sop­rzes­trzeń. Po­wodem, dla które­go właści­ciele wspom­nianych już cias­nych an­tykwa­riatów zaw­sze spra­wiają wrażenie ludzi trochę nie z te­go świata, jest to, że wielu z nich rzeczy­wiście stamtąd pochodzi. Zabłąka­li się do nas, skręcając nie w tę stronę we włas­nym an­tykwa­riacie w świecie, gdzie na no­gach przez cały czas wy­pada no­sić bam­bosze, a sklep ot­wierać tyl­ko wte­dy, kiedy ma się ochotę. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by go pocieszyć, że jest, jaki jest. -Saki
wyobraźnia-dana-jest-człowiekowi-by-mu-wynagrodzić-to-czym-nie-jest-a-poczucie-humoru-by-go-pocieszyć-że-jest-jaki-jest
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem. -Wincenty Styś
jeżeli-miłość-jest-prawdą-jest-i-szczęściem-jeśli-jest-dogmatem-jest-złudzeniem-i-rozczarowaniem
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty
prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty
owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
Jest do­wodem Je­go Cytaty: Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują?  -Kuba Wojewódzki
Jest do­wodem Je­go Cytaty: In­formac­ja nie jest jeszcze wiedzą. Wie­dza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Praw­da nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie mu­zyka. Mu­zyka jest THE BEST. -Frank Zappa