Jest dos­ta­tecznie Cytaty

Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Nikt sam nie jest dos­ta­tecznie mądry. -Plaut


nikt-sam-nie jest ­­tecznie-mądry
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Krótki ok­res życia jest dos­ta­tecznie długi na to, aby żyć dob­rze i uczciwie. -Cyceron


krótki-ok­res-życia-jest ­­tecznie-długi-na to-aby żyć-dob­rze-i uczciwie
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. -Alan Alexander Milne


jest-­­tecznie-smut­no-żeli-­memu-jest ę-nie­szczęśli­wym-ale-jest jeszcze-smut­niej-kiedy-wszys­cy-in­-twier­dzą-że też
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Nie żałuj, że żyjesz, dziec­ko. Życie i tak prze­minie ci dos­ta­tecznie prędko. -Jeanette Winterson


nie-żałuj-że żyjesz-dziec­ko-Życie i tak-prze­minie- ­­tecznie-prędko
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Jeżeli poz­wo­licie, żeby ja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznie długo, to znaj­dzie wyznawców. -Robert Louis Stevenson


jeżeli-poz­wo­licie-żeby-ja­kiś-człowiek-mówił-­­tecznie-długo-to znaj­dzie-wyznawców
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Dro­ga pro­wadząca zza naszych pleców przed nasze oczy jest dos­ta­tecznie długa, aby ludzie zgu­bili na niej swo­je praw­dzi­we oblicze. Z cyk­lu po­wieści


dro­ga-pro­wadząca-zza-naszych-pleców-przed-nasze-oczy-jest ­­tecznie-długa-aby ludzie-zgu­bili-na niej-swo­-praw­dzi­we-oblicze-z
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Miał ty­le tak­tu, co la­wina i ty­le ego­cen­tryz­mu, co tor­na­do, ale nig­dy nie przyszłoby mu na myśl, że dzieci są dos­ta­tecznie ważne, by zacho­wywać się wo­bec nich nieuprzejmie. -Terry Pratchett


Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Czy dom to coś w co po ja­kimś cza­sie za­mienia się da­ne miej­sce, czy też coś co znaj­du­jemy w końcu, gdy dos­ta­tecznie długo do niego dążymy. -Neil Gaiman


czy-dom-to coś-w co po ja­kimś-cza­sie-za­mienia ę-da­ne-miej­sce-czy-też-coś-co znaj­­jemy-w końcu-gdy-­­tecznie-długo
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Świat jest mały, os­ta­tecznie wszys­cy kiedyś spot­ka­my się w łóżku. -Brigitte Bardot


Świat-jest ły-os­­tecznie-wszys­cy-kiedyś-spot­ka­my ę-w łóżku
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz


dos­ko­nałość-jest niczym-in­nym-jak ilośą-rzeczy­wis­toś-dos­ko­nałe jest ­dynie-to-co nie po­siada-ograniczeń
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny. -Hiromu Arakawa


nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak ­ko­nałość-Świat nie jest ­ko­nały-i dla­tego-jest piękny
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Os­ta­tecznie każdy z nas jest ja­kimś pro­jek­tem na śro­dek świata, ty­le że nie zaw­sze dob­rze wykończonym. -Stanisław Lem


os­­tecznie-każdy-z nas-jest ja­kimś-pro­jek­tem-na śro­dek-świata-ty­-że nie zaw­sze-dob­rze-wykończonym
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Dos­ko­nałość jest miarą nieba, dążenie do dos­ko­nałości miarą człowieka. -Johann Wolfgang Goethe


dos­ko­nałość-jest miarą-nieba-dążenie-do ­ko­nałoś-miarą-człowieka
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Miłość jest jak kwiat. Gdy jej się nie pod­le­wa od­po­wied­nią ilością uczuć, wte­dy usycha i os­ta­tecznie gi­nie, a od­ra­towa­nie jej jest bar­dzo trud­ne. Lecz nie jest niemożliwe. -Devin


Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Rozsądek jest jak dwo­rak, który usłużnie dos­to­sowu­je się do hu­morów swe­go pa­na: dla każdej żądzy, dla każde­go za­mie­rze­nia umie dos­tar­czyć rac­ji uzasadniających. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Jest dos­ta­tecznie Cytaty: El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. -Mahatma Gandhi


el-nacimiento-y-muerte-no-estados-distintos-sino-aspectos-del-mismo-estado
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Przyszła wiel­ka i ra­dos­na, zos­ta­wiła po so­bie łez wo­dos­pad i bra­ku nerwów posmak. -szajbuss


przyszła-wiel­ka-i ra­­na-zos­­wiła-po so­bie-łez-wo­­pad-i bra­ku-nerwów-posmak
Jest dos­ta­tecznie Cytaty: Bi­lety pow­rotne win­ny być droższe: os­ta­tecznie można nie po­jechać, ale mu­si się wrócić. -Alfons Allais


bi­lety-pow­rotne-win­ny-być-droższe-os­­tecznie-można-nie po­jechać-ale-mu­ ę-wróć