Jest jak tom­bak Cytaty

Jest jak tom­bak Cytaty: Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice. -Ryder


plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
Jest jak tom­bak Cytaty: Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra. -Antoni Kępiński


gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
Jest jak tom­bak Cytaty: Słów stos, śmiało można przebierać Czyjś głos mówi mi kim mam się stać Niedocze­kanie, nig­dy nie pozdrawiam Szu­mowi­na, sy­nonim od Twe­go imienia Pus­ty, choć w za­sadzie prze­pełniony pychą Two­je set­ki wa­gonów te­raz się wykoleiło Możesz da­lej ciągnąć, lecz już lokomotywą Nie jes­teś, prędzej tym, co stoi za szybą Ot­rzyj mordę, zat­rzy­maj ślinotok Po kos­tki błoto, muł, który wchłania Chłopak jak tom­bak, na szyi homont Pros­tak, płaczący, chciałby żyć zabraniać. -Bruno


Jest jak tom­bak Cytaty: Tych współrzędnych nie zna na­wet Tom­Tom, nie po­wie Ci gdzie masz jechać, by od­na­leźć w ser­cu dru­giej oso­by dobro. -szajbuss


tych-współrzędnych-nie zna-na­wet-tom­tom-nie po­wie-ci gdzie-masz-jechać-by od­na­źć-w ser­cu-dru­giej-oso­by-dobro
Jest jak tom­bak Cytaty: Miał na nią chętkę, ale połknął wędkę chodzi sztyw­ny, jak nadziany, tyl­ko ro­bak z bez­czyn­ności zwiędł. -RedRose


miał-na ą-chętkę-ale-połknął-wędkę-chodzi-sztyw­ny-jak nadziany-tyl­ko-ro­bak-z bez­czyn­noś-zwiędł
Jest jak tom­bak Cytaty: Flirt jest jak biblioteka objazdowa, w której rzadko prosi się dwa razy o ten sam tom. -Dorothy Parker


flirt-jest-jak-biblioteka-objazdowa-w-której-rzadko-prosi-ę-dwa-razy-o-ten-sam-tom
Jest jak tom­bak Cytaty: bied­ro­neczki palców w krop­kach ciała wpółprzy­tom­ne pachną tak jak two­je żądze i aż dzi­wisz się jak są słod­kie trus­kawki moich ust  -Kameadore


bied­ro­neczki-palców-w-krop­kach-ciała-wpółprzy­tom­ne-pachną-tak-jak two­-żądze-i-aż dzi­wisz ę-jak-są słod­kie-trus­kawki
Jest jak tom­bak Cytaty: Pa­miętam ... gdy smród śmier­ci czułam wy­doby­wający się od wewnątrz i słyszałam jak pod­le śmiałeś się. Pa­miętam ... strach nieopisany gdy jak ro­bak pełzałam i czułam jak ok­rutnie dręczyłeś mnie. Pa­miętam ... wszędzie rzy­gi zaschnięte i te myśli przeklęte, że już wyjścia nie ma, nie. Pa­miętaj, że ci w końcu uciekłam i że so­bie przyrzekłam, że już nie dos­ta­niesz mnie. Nie pot­rze­buję cię. -Angelique Cruelty


Jest jak tom­bak Cytaty:


Jest jak tom­bak Cytaty: Raz pe­wien ry­bak z Litwy, lu­bił wy­jeżdżać na bitwy. Żył so­bie swawolnie, że aż zginął na wojnie. Strasznie po nim płakały rybitwy. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-ry­bak-z litwy-lu­bił-wy­żdżać-na bitwy-Żył-so­bie-swawolnie-że-aż zginął-na wojnie-strasznie-po nim-płakały
Jest jak tom­bak Cytaty:


seks-jest za­bawą-która-dop­ro­wadza-nas-do szczęścia-po­tom­ko­wego-~pa­weł-rychlica 
Jest jak tom­bak Cytaty: Świado­mość tru­du dopłynięcia do brze­gu często pod­po­wiada żeby od­dać się nur­tom. Nie ma nic gor­sze­go, jak wyb­ra­nie najłat­wiej­szej tra­sy. Po­zor­ny ba­nał, piękny wodospad. -Papużka


Jest jak tom­bak Cytaty: Były to je­dyne chwi­le me­go życia, kiedy czułem się zu­pełnie bez­silny; tak bez­silny, jak tyl­ko może się czuć człowiek, który up­rzy­tom­ni so­bie, że zaw­sze może iść z cza­sem nap­rzód, lecz nig­dy go pow­strzy­mać. Trwało to jed­nak krótko; po­tem zro­zumiałem, że człowiek, który chciałby pow­strzy­mać czas, jest w ta­kiej sy­tuac­ji, jak­by wsadził dłoń w górski stru­mień i czując jej drżenie, myślał, że tamą jest je­go dłoń. -Marek Hłasko


Jest jak tom­bak Cytaty: Kon­serwa­tys­tom było wi­docznie dobrze. -Bolesław Paszkowski


Jest jak tom­bak Cytaty: Mis­trz był bla­dy jak ściana. Kro­pel­ki po­tu przyl­gnęły mu do wąsów, ciało tra­wiła gorączka. Ale wzrok miał przy­tom­ny. Całe swe siły skon­cen­tro­wał w oczach i nie spuszczał go ze mnie przez cały czas swo­jej przemowy. -Paul Auster


Jest jak tom­bak Cytaty: Nie liczmy na po­tom­nych - na nas także liczy­li na­si przodkowie. -Henryk Jagodziński


nie-liczmy-na po­tom­nych- na nas-także-liczy­li-na­-przodkowie
Jest jak tom­bak Cytaty: Dwa rodza­je pochwał szkodzą ta­len­tom: przed­wczes­ne i spóźnione. -Karol Kord


dwa-rodza­-pochwał-szkodzą-­len­tom-przed­wczes­ne-i spóźnione
Jest jak tom­bak Cytaty: Re­ligia - córka Nadziei i Strachu, tłumacząca Ig­no­ran­tom na­turę Niepoznawalnego. -Ambrose Bierce


re­ligia- córka-nadziei-i strachu-tłumacząca-ig­no­ran­tom-na­turę-niepoznawalnego