Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty

Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Niedo­la jest jak upor­czy­wy wicher. Nie tyl­ko każe tkwić ciągle w tym sa­mym miej­scu, ale też zry­wa wszys­tko, co da się zer­wać, i zos­ta­wia ob­nażone postacie. -Artur Golden


niedo­-jest jak upor­czy­wy-wicher-nie tyl­ko-każe-tkwić-ągle-w tym-­mym-miej­scu-ale-też-zry­wa-wszys­tko-co da ę-zer­wać
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Nie ważne czy źle, czy może i nie. Zaw­sze uśmiech na us­ta przy­lepiony i przez życie przejść jak wicher szalony. -NieBędęJulią


nie-ważne-czy-ź-czy-może-i nie-zaw­sze-uśmiech-na us­-przy­lepiony-i przez-życie-przejść-jak wicher-szalony
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Naj­większym oszus­twem młodości jest wszel­ki op­ty­mizm, upor­czy­wa wiara w to, że we wszys­tkim jest postęp. -Olga Tokarczuk


naj­większym-oszus­twem-młodoś-jest wszel­ki-op­ty­mizm-upor­czy­wa-wiara-w to-że we wszys­tkim-jest postęp
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: upor (nie tyl­ko moj, ale ogol­nie) naj­czes­ciej wy­nika z pychy i proz­nosci, a wiec upor naj­czes­ciej jest strasznym grzechem, bo pycha i proz­nosc to straszne grzechy !  -Jacob


upor-nie-tyl­ko-moj-ale-ogol­nie-naj­czes­ciej-wy­nika-z pychy-i proz­nosci-a wiec-upor-naj­czes­ciej-jest strasznym-grzechem-bo pycha
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Gdy­bym miał pi­sać auto­biog­ra­fię, na pier­wszej stro­nie na­pi­sałbym o To­bie. Trzy­małbym się później upor­czy­wie tej, mo­jej naj­lep­szej strony. -MyArczi


gdy­bym-miał-pi­ć-auto­biog­ra­fię-na pier­wszej-stro­nie-na­pi­łbym-o to­bie-trzy­łbym ę-później-upor­czy­wie-tej-mo­jej
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Innym słowem na określenie powodzenia jest upór -Ralph Waldo Emerson


innym-słowem-na-określenie-powodzenia-jest-upór
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Upór- to wielka jest przeszkoda dla mądrości. -Piotr Skarga


upór-to-wielka-jest-przeszkoda-dla-mądroś
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Upór bez­sensow­ny na­biera sen­su, gdy jest trwały. -Stefan Kisielewski


upór-bez­sensow­ny-na­biera-sen­su-gdy-jest trwały
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: „Każde­go dnia budzisz mo­je zmysły, Jak wicher roz­chy­lasz mo­je nozdrza, Jes­teś jak ama­zon­ka pośród dzi­kich zwierząt. Po­wiew który uno­si mo­je ciało, roz­ry­wa mnie z każdej strony, jes­teś bezczelna, kochająca i troskliwa. Gdzie jesteś? Uciekłaś gdzieś po­za mo­je granice, Wróć proszę do mnie, Przyjaciółko!”  -michael28


Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami!  -Edward Stachura


Świat-cały-nie zdoła-nas-po­konać-gu­bimy ę-jed­nak-­mi-przez-zbyt-moc­ne-prag­nienie-rzeczy-których-nie po­siada­my- i przez-zbyt
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J  -Arlette


Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: O, jakże uroczy jest ów upór kochanki, który tylko po to opóźnia chwile rozkoszy, by nabrały smaku. -Giovanni Giacomo Casanova


o-jakże-uroczy-jest-ów-upór-kochanki-który-tylko-po-to-opóźnia-chwile-rozkoszy-by-nabrały-smaku
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Tym, co mężczyz­na ce­ni u ko­biety, która mu się długo opierała, nie jest jej cnot­li­wość, lecz je­go włas­ny upór. -Guy de de Maupassant


tym-co mężczyz­na-­-u ko­biety-która-mu ę-długo-opierała-nie jest jej-cnot­li­wość-lecz-­go-włas­ny-upór
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...   -Moon G


Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Tym, co mężczyzna ceni u kobiety, która mu się długo opierała, nie jest jej cnotliwość - lecz jego własny upór. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


tym-co-mężczyzna-ceni-u-kobiety-która-mu-ę-długo-opierała-nie-jest-jej-cnotliwość-lecz-jego-własny-upór
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Talent bez dyscypliny jest jak ośmiornica na wrotkach. Jest dużo ruchu, ale nigdy nie wiadomo czy do przodu, w tył, czy też w bok -H. Jackson Brown Jr


talent-bez-dyscypliny-jest-jak-ośmiornica-na-wrotkach-jest-żo-ruchu-ale-nigdy-nie-wiadomo-czy-do-przodu-w-tył-czy-też-w-bok
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Jest jak upor­czy­wy Wicher Cytaty: Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty. -Harlan Coben


bar­dzo-cien­ka-li­nia-od­dziela-upór-od głupoty