Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty

Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. -Olivia Goldsmith


Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem. -Jean de La Bruyére


prag­niemy-być-całym-szczęściem-oso­by-kocha­nej-a śli-to niemożli­we- to całym-jej-nieszczęściem
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Ko­ron­ko­wa bielizna skry­wa męski raj Zmysłów szaleństwo wzro­kowy maj Zer­wać to wszystko to ta­ki haj I jeżeli obo­je te­go pragniecie to w to mi graj  -Xmen


ko­ron­ko­wa-bielizna-skry­wa-męski-raj-zmysłów-szaleństwo-wzro­kowy-maj-zer­wać-to wszystko-to-­ki-haj-i-żeli-obo­-te­go-pragniecie
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa:


Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Półprorok jest głupcem całym. -Anonim


półprorok-jest-głupcem-całym
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Miłość (...) jest całym istnieniem kobiety. -Virginia Woolf


Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: I ni­by masz Go I On jest całym Twoim życiem I nag­le ciach Odchodzi Bo myśli że nie jest od­po­wied­ni dla Ciebie... -rudolf88


i ­by-masz-go-i-on jest całym-twoim-życiem-i-nag­-ciach-odchodzi-bo-myśli-że nie jest od­po­wied­-dla-ciebie
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem. -Arturo Pérez-Reverte


a każda-książka-jak każdy-człowiek-jest czymś-wyjątko­wym-jest ­dyną-his­to­rią-i całym-od­dziel­nym-światem
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny. -Stefan Wyszyński kard


nieszczęściem-jest-zajmowanie-ę-całym-światem-kosztem-własnej-ojczyzny
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Przy­jaźń jest to zwierzę żyjące pa­rami, ale nie całym stadem. -Michel Eyquem de Montaigne


przy­jaźń-jest to zwierzę-żyją-pa­rami-ale-nie całym-stadem
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu, za to że nie jest całym człowiek pojedynczy. -Jan Twardowski


dziękuję-ci-za-miłość-prędką-bez-namysłu-za-to-że-nie-jest-całym-człowiek-pojedynczy
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika. -Saraha


Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Jeśli jest coś, co prag­niemy całym sobą, świat po­może nam to ziścić. -memorable


jeśli-jest coś-co prag­niemy-całym-sobą-świat-po­może-nam-to ziść
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu... -ktos-do-kochania


w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu
Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett


Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka... -JozinSz


Jest jed­na­kowy Na całym Cytaty: Thaum jest pod­sta­wową jed­nos­tką mo­cy ma­gicznej. Pow­szechnie uz­na­je się, że jest to ilość ma­gii niezbędna do stworze­nia jed­ne­go małego białego gołębia al­bo trzech stan­dardo­wych kul bilardowych. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny