Jest le­piej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest le­piej Cytaty: (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Jest le­piej Cytaty: Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może. -Henryk Ferdynand Kaden
jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
Jest le­piej Cytaty: Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią. -Woody Allen
dob­rzy-ludzie-śpią-­piej-od złych-ale- drudzy-ba­wią ę-znacznie-­piej-kiedy-nie śpią
Jest le­piej Cytaty: Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. -Harlan Coben
le­piej-kochać-a po­tem-płakać-następna bzdu­ra-wie­rzcie mi-wca­-nie ­piej-nie po­kazuj­cie-mi ra­ju-żeby-po­tem-go spalić
Jest le­piej Cytaty: Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.)  -Woody Allen
Jest le­piej Cytaty: Łat­wo jest gar­dzić, sy­nu; lecz o wiele le­piej jest zrozumieć. -Matthias Claudius (Asmus)
Łat­wo-jest gar­dzić-sy­nu-lecz-o wiele-­piej-jest zrozumieć
Jest le­piej Cytaty: I wychodzi­my z założenia, że le­piej jest zdejmować. -never
i wychodzi­my-z założenia-że ­piej-jest zdejmować
Jest le­piej Cytaty:
Jest le­piej Cytaty: Le­piej jest up­rzedzić, niźli być uprzedzanym. -Pierre de Brantome
le­piej-jest up­rzedzić-źli-być-uprzedzanym
Jest le­piej Cytaty: Le­piej jest kochać dwa ra­zy za dużo niż raz za mało. -Jeanne Moreau
le­piej-jest kochać-dwa-ra­zy-za żo-ż-raz-za ło
Jest le­piej Cytaty: Bóg jest naj­le­piej zna­ny w tym, że Go nie znamy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Jest le­piej Cytaty: Le­piej jest za­palić świecę, niż przek­li­nać ciemność. -Matka Teresa z Kalkuty
le­piej-jest za­palić-świecę-ż-przek­li­nać-ciemność
Jest le­piej Cytaty: Wiecie, jak to jest. Niekiedy spo­tyka­cie ko­goś wspa­niałego, ale to trwa tyl­ko chwilę. Może w cza­sie wa­kac­ji, w po­ciągu, na­wet w ko­lej­ce do auto­busu. Ociera się o wasze życie na krótki mo­ment, lecz w bar­dzo spec­jalny sposób. I za­miast za­lewać się łza­mi, że nie może zos­tać dłużej, że nie możecie się le­piej poz­nać, czyż nie le­piej cie­szyć się, że w ogóle się zjawił?  -Marian Keyes
Jest le­piej Cytaty: Cza­sami le­piej jest nie widzieć. Wte­dy mniej bo­li... na duszy  -Kaye
cza­sami-­piej-jest nie widzieć-wte­dy mniej-bo­li-na duszy 
Jest le­piej Cytaty: Le­piej jest rządzić w piek­le, niż być po­kojo­wym w niebie. -Henry Fielding
le­piej-jest rządzić-w piek­-ż-być-po­kojo­wym-w niebie
Jest le­piej Cytaty: Le­piej jest być kan­cias­tym Czymś niż okrągłym Niczym. -Fryderyk Chrystian Hebbel
le­piej-jest być-kan­cias­tym-czymś-ż-okrągłym-niczym
Jest le­piej Cytaty: – Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem? – Po­nieważ jest le­piej zorganizowany. -Terry Pratchett
 dlacze­go-chaos-zaw­sze-wyg­ry­wa-z porządkiem-po­nieważ-jest ­piej-zorganizowany
Jest le­piej Cytaty: Naj­le­piej jest być sobą - pros­tym, praw­dzi­wym i dostojnym. -Robert Browning
naj­­piej-jest być-sobą- pros­tym-praw­dzi­wym-i dostojnym
Jest le­piej Cytaty: Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć. -Woody Allen
Życie-jest za krótkie-żeby-tra­ć- na dys­kusje-o życiu-le­piej  przeżyć
Jest le­piej Cytaty: Mówiąc że wszys­tko będzie dob­rze tracę nadzieje, bo za­miast le­piej jest co­raz gorzej.. -AnDree
mówiąc-że wszys­tko-będzie-dob­rze-tracę-nadzieje-bo-za­miast-­piej-jest co­raz-gorzej
Jest le­piej Cytaty: Z roz­mową jest jak z wodą: Czym bar­dziej jej prag­niemy tym le­piej smakuje. -Kossak
z roz­mową-jest jak z wodą-czym-bar­dziej-jej-prag­niemy-tym-­piej-smakuje
Jest le­piej Cytaty: Naj­le­piej jest łgarzom po­wie­rzyć ta­jem­nicę, bo choć ją wyp­lotą, to im nikt nie uwierzy. -Alojzy Żółkowski
naj­­piej-jest łgarzom-po­wie­rzyć-­jem­nicę-bo choć-ją wyp­lotą-to im nikt-nie uwierzy
Jest le­piej Cytaty: ♣„Kiedy coś stra­cimy,le­piej jest myśleć o tym,co nam jeszcze po­zos­tało i jak możemy to wykorzystać.”♣  -Bella56
♣kiedy-coś-stra­cimy­piej-jest myść-o tymco-nam-jeszcze-po­zos­ło-i jak możemy-to wykorzystać♣ 
Jest le­piej Cytaty: Czy le­piej jest dos­trze­gać prawdę I znając ją cierpieć? A może zaśle­piony­mi oczyma Żyć swoim szczęściem głupca...?  -Andrea
czy-­piej-jest ­trze­gać-prawdę-i-znając-ją cierpieć-a-może-zaś­piony­mi-oczyma-Żyć-swoim-szczęściem-głupca 
Jest le­piej Cytaty: A może by tak prościej? Połamać mi tyl­ko kości. W gips i by się zrosło I wyszło z pa­mięci naj­da­lej wiosną. Al­bo jeszcze inaczej. Zamęczyć mnie przez pracę. Może cho­ciaż nie zauważę Jak bar­dzo jes­tem ob­darta z marzeń. Że jak? Wiem. Nie może być prosto. Ra­ny le­piej sma­kują na ostro I le­piej żeby się nie goiło. A no­we za­daje wciąż sta­ra miłość. -Alfa Centauri
Jest le­piej Cytaty: Po wielu la­tach przyz­naję, że byłem w błędzie, jeśli chodzi o Ewę. Le­piej jest bo­wiem żyć po­za ra­jem z nią niż w ra­ju bez niej. -Mark Twain
po wielu-­tach-przyz­naję-że byłem-w błędzie-śli-chodzi-o ewę-le­piej jest bo­wiem-żyć-po­za-ra­jem-z ą-ż-w ra­ju-bez-niej
Jest le­piej Cytaty: Mucha, to zwierzę po­wiet­rzno - lądo­we. Lu­bi dużo la­tać i chodzić, naj­le­piej po gównie. Dla­tego jest bar­dzo po­dob­na do człowieka. -Krzysztof Hess
mucha-to zwierzę-po­wiet­rzno- lądo­we-lu­bi żo-­ć-i chodzić-naj­­piej-po gównie-dla­tego jest bar­dzo-po­dob­na
Jest le­piej Cytaty: Zaw­sze jest le­piej, żeby ten, kto wzbudza w nas strach, bał się nas bardziej. -Umberto Eco
zaw­sze-jest ­piej-żeby-ten-kto-wzbudza-w nas-strach-bał ę-nas-bardziej
Jest le­piej Cytaty: Dob­rze jest się przes­pać z prob­le­mem, ale le­piej śpi się bez problemu. -filutka
dob­rze-jest ę-przes­pać-z prob­­mem-ale-­piej-śpi ę-bez-problemu
Jest le­piej Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą. -Ellia
dwudzies­ty-pier­wszy-czer­wca-wca­-nie jest ­piej-ani trochę-ludzie choć-widzą- milczą
Jest le­piej Cytaty: Pa­rasol nie chro­ni od łez, tak dob­rze bez niego jest... Bo le­piej nie wie­dzieć co spływa Ci z rzęs... --Ewelcia92-
pa­rasol-nie chro­-od łez-tak-dob­rze-bez-niego-jest-bo-­piej-nie wie­dzieć-co spływa-ci z rzęs
Jest le­piej Cytaty: Zos­ta­wionym na pas­twie lo­su nie jest dob­rze, by­wa jed­nak le­piej niż niektórym na ludzkiej łas­ce. Z cyk­lu po­wieści
zos­­wionym-na ­twie-lo­su-nie jest dob­rze-by­wa-jed­nak-­piej-ż-niektórym-na ludzkiej-łas­-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Jest le­piej Cytaty: Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie. -C. Northcutt
celem-wielu-liderów-jest-sprawić-by-ludzie-mieli-o-nich-jak-naj­lepsze-zdanie-celem-wielkiego-lidera-jest-sprawić-by-ludzie-­piej-myśleli-o
Jest le­piej Cytaty: Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg
le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Jest le­piej Cytaty: Dla mnie jes­teś ze­rem i jeśli na­wet po­wiesz, ze będziesz się sto ra­zy le­piej sta­rać to pa­miętaj, ze sto ra­zy ze­ro to jest i tak zero  -badtomek
dla-mnie-jes­teś-ze­rem-i śli-na­wet-po­wiesz-ze będziesz ę-sto-ra­zy-­piej-sta­rać-to pa­miętaj-ze sto-ra­zy-ze­ro