Jest na pew­no Cytaty

Jest na pew­no Cytaty: Nie bądź pew­ny, że masz czas bo pew­ność niepewna. -Jan Twardowski


nie-bądź-pew­ny-że masz-czas-bo pew­ność-niepewna
Jest na pew­no Cytaty: Czy aby na pew­no jes­teś pew­na że to ta dro­ga mi się wy­daje tu zbyt mrocznie  -samothnick


czy-aby na pew­no-jes­teś-pew­na-że-to  dro­ga-mi ę-wy­daje- zbyt-mrocznie 
Jest na pew­no Cytaty: Są pew­ne ko­biety, które są po­dob­ne do wstęgi Le­gii Ho­noro­wej. Nie pożąda się ich już więcej, po­nieważ zbrudzi­li je pew­ni ludzie. -Charles Baudelaire


są pew­ne-ko­biety-które-są po­dob­ne-do wstęgi-le­gii-ho­noro­wej-nie pożąda ę-ich-już-więcej-po­nieważ-zbrudzi­li- pew­
Jest na pew­no Cytaty: Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa. -Victor Marie Hugo


aby-być-dob­rym-nie wys­tar­czy-prze­mil­czeć-pew­nych-prawd-trze­ba jeszcze-mówić-pew­ne-kłamstwa
Jest na pew­no Cytaty: Za­nim ot­worzysz us­ta, zas­tanów się dobrze... Czy aby na­pew­no to co masz do po­wie­dze­nia zos­ta­nie zrozumiane. Ludzie niezaw­sze są w sta­nie ogarnąć to co czujemy. Szuf­ladkują pew­ne fak­ty do ka­tego­rii przewinień, nie wy­biegając na bieżąco po­za ra­my schematu. Sche­matu, który nie jest uniwersalny... -patt_


Jest na pew­no Cytaty: Pew­na ka­techet­ka z Żyw­ca Zabłocie Od­dała się pew­ne­go pro­boszcza ochocie Po­tem pa­rafię na za­możniej­szą zmienili Mieli dzieci i ra­dośnie żyli Ta­kich har­le­kinów jarzmo ce­liba­tu pisze krocie  -fyrfle


Jest na pew­no Cytaty: To wsze­teczna jest banalność Widzę Cię nagą na wskroś Czy to herezja? Czy też poezja? Jeśli to drugie Ja Ci no­ce za­pew­nię długie Spi­jając Twój pot Dla mnie to żaden kłopot Dop­ro­wadzając Cię do Ekstazy Za­pew­niam Cie - mam jeszcze mlodzięncze zmazy Kocham Two­je usta A w myśłi mażę o Twych biustach  -Melchior


Jest na pew­no Cytaty: Ra­dos­ny uśmiech kry­je cza­sem w so­bie smu­tek głębo­ki. Nie mówisz o swoich prob­le­mach i wszys­cy myślą, że jes­teś sil­na. Sil­na, ale łat­wo ją zra­nić. Wszys­cy myślą, że łat­wo jej wszys­tko w życiu wychodzi, bo jest ład­na, a ona za­cis­ka zęby i działa, żeby udo­wod­nić swoją war­tość. Niektórzy myślą, że pew­nie jest wyb­redna, a ona jest zbyt dum­na na pew­ne spra­wy. Życie jest pełne sprzeczności. -Elizabetta


Jest na pew­no Cytaty: LI­MERYK POGŁĘBIAJĄCY WSPÓLNOTĘ Czy to miłość to nasze zespolenie Py­tała Do­ris gdy mi­jało już omdlenie Dżej­kob od­po­wie­dział pew­ny co się zowie Że na pew­no wyj­dzie im na zdrowie Na­wet jeśli to zwykłe p...ogłębienie znajomości?  -fyrfle


Jest na pew­no Cytaty: Kiedy wróci, drzwi będą dla Niego ot­warte. Lecz kiedy wróci pew­ny te­go, że kocha, pew­ny że znów nie odej­dzie i że Je­go słowa będą prze­pełnione po pros­tu miłością - wte­dy do­piero się w nich pojawię. -szantiil


Jest na pew­no Cytaty: Rek­la­ma jest złodziej­stwem, a jej całość na pew­no jest jed­nym wiel­kim oszustwem. -fyrfle


rek­­-jest złodziej­stwem-a jej-całość-na pew­no-jest jed­nym-wiel­kim-oszustwem
Jest na pew­no Cytaty: Wiara jest to pew­ność bez dowodu. -Henri Frédéric Amiel


Jest na pew­no Cytaty: Wszys­tko, co po­siada formę, jest ułudą. Je­dynie pew­ny jest ruch pias­ku, ne­gujący wszel­kie formy. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


wszys­tko-co po­siada-formę-jest ułudą-je­dynie pew­ny-jest ruch-pias­ku-ne­gujący-wszel­kie-formy
Jest na pew­no Cytaty: On wie­dział, cze­go chcę – ja tyl­ko czułam. On z in­te­ligen­cją – ja z ser­cem, on przy­goto­wany do wal­ki – ja go­towa na wszys­tko nie wiedząc nic, on wyk­ształco­ny – ja pros­ta, on og­romny – ja ma­lut­ka, on mis­trz – ja uczen­ni­ca, on oso­bowość – ja je­go cień, on pew­ny swoich rac­ji – ja pew­na tyl­ko jego!  -Eva Perón (Evita)


Jest na pew­no Cytaty: Miarą praw­dy jest pew­ność te­go, kto ją poznaje. -René Descartes (Kartezjusz)


Jest na pew­no Cytaty:


je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
Jest na pew­no Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz


lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
Jest na pew­no Cytaty: Głupiec ma tę prze­wagę, że jest zaw­sze pew­ny siebie. -Julian Mikołajczak


głupiec- tę prze­wagę-że jest zaw­sze-pew­ny-siebie