Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty

Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy. -Cyceron


pi­sanie-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-wymowy
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem. -Bruce Lee


ból-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-tyl­ko nikt-nie chce-być-­go-uczniem
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Życie jest naj­lep­szym nau­czy­nielem. Nie tłumaczy tyl­ko od ra­zu kopie. -płonąca


Życie-jest naj­lep­szym-nau­czy­nielem-nie tłumaczy-tyl­ko-od ra­zu-kopie
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Każdy jest nau­czy­cielem, im częściej spo­tykam ludzi i z ni­mi roz­ma­wiam, tym więcej się uczę. Dziec­ko z uli­cy, które się uśmie­cha, jest nau­czy­cielem, bo przy­pomi­na o tym, żeby się uśmiechać. -Serj Tankian


Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Strach nie jest długot­rwałym nau­czy­cielem obowiązku. -Cyceron


strach-nie jest długot­rwałym-nau­czy­cielem-obowiązku
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów. -Hector Berlioz


czas-jest wiel­kim-nau­czy­cielem-ty­-tyl­ko-że za­bija-swoich-uczniów
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Nieuk nie może być nau­czy­cielem innych. -Ezop


nieuk-nie może-być-nau­czy­cielem-innych
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Kto czy­ni się włas­nym nau­czy­cielem, czy­ni się uczniem głupca. -św. Bernard z Clairvaux


Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. -Hagiwara Sakutaro


Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Miłość jest naj­lep­szym nauczycielem. -Pliniusz Młodszy


miłość-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Ko­nie­czność jest naj­lep­szym doradcą. -Johann Wolfgang Goethe


Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój. -Celsus


naj­lep­szym-­kar­stwem-jest spokój
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Ból jest naj­lep­szym spraw­dzianem rzeczywistości. -Antoni Kępiński


ból-jest naj­lep­szym-spraw­dzianem-rzeczywistoś
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron


doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Smak jest naj­lep­szym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cézanne


smak-jest naj­lep­szym-sędzią-zdarza ę-on rzadko
Jest naj­lep­szym Nau­czy­cielem Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia. -Kuba Wojewódzki