Jest pełna Ko­biet Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich. -Walter Bagehot
mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Nachalna Pełna w tobie Zmie­sza­niem ruchów Prowokująca W Dłoni ściskając Me­lodyj­nie pieszcząc Ustami Bez­szczel­ne uśmiechy Głębo­kie spojrzenia Wypięta Wplo­tając Całą siebie Biorę Pełna ekstazy Czer­piąc zadowolenie Odpływasz Jes­teś mój Bar­dziej niż swój Kiedykolwiek  -Senqa
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Pat­rzę w Je­go oczy lśnią je­ziora głębiną, czuję spokój, tonę w tym spojrzeniu... Między na­mi cisza pełna zrozumienia... Tu roz­mową jest  dotyk, blis­kość, chwi­la Tu i Teraz... War­gi czerwone po po­całun­kach nabrzmiałe jak ma­ki na łące... Słońca promienie bez­wstyd­nie do­tykają swy­mi palcami na­gości ciała... Po upal­nej nocy gorąca ka­wa i tosty na wspólnym stole... Pełna harmonia między Nami... Miłość- jed­no słowo w ty­siącach drobnych gestów odnalezione...   -Uśmiechnięta Anielica
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet. -Margaret Mitchell
na-szczęście-świat-peł-jest-łóżek-z-których-większość-pełna-jest-kobiet
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval
mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski
droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Sprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzem. -Henryk Ferdynand Kaden
sprze­daż-ko­biet-jest doz­wo­lona-tyl­ko-przed-ołtarzem
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Często kształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszek na wierzbie. -Aleksander Świętochowski
często-kształ­nie-ko­biet-jest szcze­pieniem-gruszek-na wierzbie
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha.. -I'm nothing
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności! -Borys Pasternak
natura-ludzka-a-szczególnie-kobieca-jest-ciemna-i-pełna-sprzecznoś
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną. -Enoch Powell
historia-pełna-jest-wojen-o-których-każdy-wiedział-że-nie-wybuchną
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Is­totną wadą ko­biet jest to, iż tra­cimy przez nie zbyt wiele cza­su. Ale jest to naj­piękniej stra­cony czas. -Józef Bester
is­totną-wadą-ko­biet-jest to-iż tra­cimy-przez-nie zbyt-wiele-cza­su-ale jest to naj­piękniej-stra­cony-czas
Jest pełna Ko­biet Cytaty: W szczęściu byłaby urocza: szczęście jest poezją ko­biet, jak strój ich barwiczką. -Honoré de Balzac
w szczęściu-byłaby-urocza-szczęście-jest poezją-ko­biet-jak strój-ich-barwiczką
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca. -William Shakespeare
Życie-jest-to-opowieść-idioty-pełna-wrzasku-i-wściekłoś-nic-nie-znacząca
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta niż małe słówko niosące radość. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-łe-słówko-niosą-radość
Jest pełna Ko­biet Cytaty: dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu... -RudaDusza
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Iden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą. -Stanisław Dygat
iden­tyczność-dwu-is­tnień-jest sza­lonym-wy­mysłem-ko­biet-zaj­mujących ę-literaturą
Jest pełna Ko­biet Cytaty: U mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­czna. Dla was ko­biet, mężczyz­na, które­goście kochały jest niczym. -Honoré de Balzac
u mężczyz­ny-wdzięczność-za mi­nione-roz­kosze-jest wie­czna-dla was-ko­biet-mężczyz­na-które­goście-kochały-jest niczym
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, która potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-która-potrafi-rozweselić
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-które-potrafi-rozweselić
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Smutek jest samowystarczalny: by odczuć jednak pełną wartość radości, musisz mieć kogoś, by się nią podzielić. -Mark Twain
smutek-jest-samowystarczalny-by-odczuć-jednak-pełną-wartość-radoś-musisz-mieć-kogoś-by-ę-ą-podzielić
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Chrześci­jaństwo jest re­ligią poetycką i pełną pa­radoksów, której na­wet Chrys­tus nie zdołał wcielić w życie. -Ryūnosuke Akutagawa
chrześ­jaństwo-jest re­ligią-poetycką-i pełną-pa­radoksów-której na­wet-chrys­tus-nie zdołał-wcielić-w życie
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Gdy znaw­ca ko­biet za­kocha się, po­dob­ny jest do le­karza, który się za­raził. Ry­zyko zawodowe. -Karl Kraus
gdy-znaw­ca-ko­biet-za­kocha-ę-po­dob­ny-jest do ­karza-który ę-za­raził-ry­zyko zawodowe
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Wolność albo jest pełna, albo jej w ogóle nie ma. -Michał Bakunin
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską. -Adela Boury
jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Nie można brnąć bez­kry­tycznie w tzw. no­woczes­ność, bo ona jest pełna fałszu i bie­rze ludzi w niewolę. -Stefan Wyszyński
nie-można-brnąć-bez­kry­tycznie-w tzw-no­woczes­ność bo ona-jest pełna-fałszu-i bie­rze-ludzi-w niewolę
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Miłość jest pełna pułapek. Kiedy chce dać znać o sobie - oślepia światłem i nie pozwala dojrzeć cieni, które to światło tworzy. -Paulo Coelho
miłość-jest-pełna-pułapek-kiedy-chce-dać-znać-o-sobie-oślepia-światłem-i-nie-pozwala-dojrzeć-cieni-które-to-światło-tworzy
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić. -Mark Twain
smu­tek-jest ­mowys­tar­czal­ny-by od­czuć-jed­nak-pełną-war­tość-ra­doś-mu­sisz-mieć-ko­goś-by ę-ą-podzielić
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Mężczyz­na tra­ci al­bo wszys­tko, al­bo nic: po ut­ra­cie przy­jaciela wy­gasa w nim przy­jaźń, po ut­ra­cie kochan­ki miłość. U ko­biet jest inaczej, w ich bólu i szczęściu jest zaw­sze dużo kramarstwa. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Co­raz więcej ko­biet marzy o równoupragnieniu. -Jacek Wejroch
co­raz-więcej-ko­biet-marzy-o równoupragnieniu
Jest pełna Ko­biet Cytaty: Pra­wa ko­biet to obo­wiązki mężczyzn. -Karl Kraus
pra­wa-ko­biet-to obo­wiązki-mężczyzn