Jest pełna Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest pełna Cytaty: Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Jest pełna Cytaty: Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:
Jest pełna Cytaty: Nachalna Pełna w tobie Zmie­sza­niem ruchów Prowokująca W Dłoni ściskając Me­lodyj­nie pieszcząc Ustami Bez­szczel­ne uśmiechy Głębo­kie spojrzenia Wypięta Wplo­tając Całą siebie Biorę Pełna ekstazy Czer­piąc zadowolenie Odpływasz Jes­teś mój Bar­dziej niż swój Kiedykolwiek  -Senqa
Jest pełna Cytaty: Pat­rzę w Je­go oczy lśnią je­ziora głębiną, czuję spokój, tonę w tym spojrzeniu... Między na­mi cisza pełna zrozumienia... Tu roz­mową jest  dotyk, blis­kość, chwi­la Tu i Teraz... War­gi czerwone po po­całun­kach nabrzmiałe jak ma­ki na łące... Słońca promienie bez­wstyd­nie do­tykają swy­mi palcami na­gości ciała... Po upal­nej nocy gorąca ka­wa i tosty na wspólnym stole... Pełna harmonia między Nami... Miłość- jed­no słowo w ty­siącach drobnych gestów odnalezione...   -Uśmiechnięta Anielica
Jest pełna Cytaty: Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet. -Margaret Mitchell
na-szczęście-świat-peł-jest-łóżek-z-których-większość-pełna-jest-kobiet
Jest pełna Cytaty: Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski
droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Jest pełna Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Jest pełna Cytaty: Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha.. -I'm nothing
Jest pełna Cytaty: Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności! -Borys Pasternak
natura-ludzka-a-szczególnie-kobieca-jest-ciemna-i-pełna-sprzecznoś
Jest pełna Cytaty: Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną. -Enoch Powell
historia-pełna-jest-wojen-o-których-każdy-wiedział-że-nie-wybuchną
Jest pełna Cytaty: Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca. -William Shakespeare
Życie-jest-to-opowieść-idioty-pełna-wrzasku-i-wściekłoś-nic-nie-znacząca
Jest pełna Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta niż małe słówko niosące radość. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-łe-słówko-niosą-radość
Jest pełna Cytaty: dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu... -RudaDusza
Jest pełna Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, która potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-która-potrafi-rozweselić
Jest pełna Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić. -Gerhard Jung
książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-które-potrafi-rozweselić
Jest pełna Cytaty: Smutek jest samowystarczalny: by odczuć jednak pełną wartość radości, musisz mieć kogoś, by się nią podzielić. -Mark Twain
smutek-jest-samowystarczalny-by-odczuć-jednak-pełną-wartość-radoś-musisz-mieć-kogoś-by-ę-ą-podzielić
Jest pełna Cytaty: Chrześci­jaństwo jest re­ligią poetycką i pełną pa­radoksów, której na­wet Chrys­tus nie zdołał wcielić w życie. -Ryūnosuke Akutagawa
chrześ­jaństwo-jest re­ligią-poetycką-i pełną-pa­radoksów-której na­wet-chrys­tus-nie zdołał-wcielić-w życie
Jest pełna Cytaty: Wolność albo jest pełna, albo jej w ogóle nie ma. -Michał Bakunin
Jest pełna Cytaty: Nie można brnąć bez­kry­tycznie w tzw. no­woczes­ność, bo ona jest pełna fałszu i bie­rze ludzi w niewolę. -Stefan Wyszyński
nie-można-brnąć-bez­kry­tycznie-w tzw-no­woczes­ność bo ona-jest pełna-fałszu-i bie­rze-ludzi-w niewolę
Jest pełna Cytaty: Miłość jest pełna pułapek. Kiedy chce dać znać o sobie - oślepia światłem i nie pozwala dojrzeć cieni, które to światło tworzy. -Paulo Coelho
miłość-jest-pełna-pułapek-kiedy-chce-dać-znać-o-sobie-oślepia-światłem-i-nie-pozwala-dojrzeć-cieni-które-to-światło-tworzy
Jest pełna Cytaty: Smu­tek jest sa­mowys­tar­czal­ny: by od­czuć jed­nak pełną war­tość ra­dości, mu­sisz mieć ko­goś, by się nią podzielić. -Mark Twain
smu­tek-jest ­mowys­tar­czal­ny-by od­czuć-jed­nak-pełną-war­tość-ra­doś-mu­sisz-mieć-ko­goś-by ę-ą-podzielić
Jest pełna Cytaty: Szczęście to tyl­ko garść pełna wody. -Janusz Leon Wiśniewski
Jest pełna Cytaty: Pełna wrzasku ziemia polska od Czikago do Tobolska. -Tadeusz Żeleński - Boy
Jest pełna Cytaty: Po­kochałam ja­ko De­mo ,płakałam przez pełną wer­sję ... -Czytelnick
po­kochałam-ja­ko-de­mo-płakałam-przez-pełną-wer­sję
Jest pełna Cytaty: Hi­pok­ry­ta, ten to ma zaw­sze gębę pełną roboty. -RedRose
hi­pok­ry­-ten-to  zaw­sze-gębę-pełną-roboty
Jest pełna Cytaty: Niewin­ność dzieci - tak pełna przyszłego grzechu!  -Maria Komornicka
niewin­ność-dzieci- tak-pełna-przyszłego-grzechu 
Jest pełna Cytaty: bez­kres­na pustka ni­cością mrocznie lśniącą pełna po brzegi  -kinQ
bez­kres­na-pustka-­cośą-mrocznie-lśącą-pełna-po brzegi 
Jest pełna Cytaty: Nie prze­bierając w słowach masz ciągle pełną szafę. -Papużka
nie-prze­bierając-w słowach-masz-ągle-pełną-szafę
Jest pełna Cytaty: Różni ludzie różnie pos­trze­gają świat. Dla mnie szklan­ka jest zaw­sze do połowy pełna. Sta­ram się za­rażać moim op­ty­miz­mem. Lecz często zas­ta­nawiam się ja­ki jest sens nasze­go is­tnienia. Jes­teśmy po to by da­wać coś innym. -MyslacaWierszem
Jest pełna Cytaty: Miłość nie potrzebuje słów; inaczej stałaby się pełna nieporozumień i niedorzeczności. -Hermann Hesse
miłość-nie-potrzebuje-słów-inaczej-stałaby-ę-pełna-nieporozumień-i-niedorzecznoś
Jest pełna Cytaty: Gdy ludzie mają pełna swobodę postępowania, najczęściej naśladują siebie nawzajem. -Hoffer
gdy-ludzie-mają-pełna-swobodę-postępowania-najczęściej-naśladują-siebie-nawzajem
Jest pełna Cytaty: Mod­litwa jest zaw­sze właściwą od­po­wie­dzią, na­wet jeśli nie zaw­sze jest od­po­wie­dzią pełną. -Paul Samuel Leon Johnson
mod­litwa-jest zaw­sze-właściwą-od­po­wie­dzią-na­wet-śli-nie zaw­sze-jest od­po­wie­dzią-pełną
Jest pełna Cytaty: Nie po­pieram rządu ja­kiego­kol­wiek. Na wy­bory się nie wy­bieram. Mój głos zmar­nuję z pełną świado­mością. I to jest z mo­jej stro­ny os­tatnie słowo wokół tej żenującej ruchawki. -Kazik Staszewski
Jest pełna Cytaty: Ach gdy­by ta miłość Była pełna pożąda­nia On ją ow­szem pożądał Acz z wyrachowania  -RozaR
ach-gdy­by- miłość-była-pełna-pożąda­nia-on-ją ow­szem-pożądał-acz-z wyrachowania 
Jest pełna Cytaty: Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. -Tom Clancy
człowiek-to-istota-pełna-nadziei-i-pomysłów-które-są-zaprzeczeniem-tezy-że-nic-nie-możemy-zmienić