Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty

Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: W miarę jak wśród ludu zanikają przesądy, rząd musi zwiększyć czujność oraz surowiej dbać o dyscyplinę i autorytet. -Antoine Rivarol


w-miarę-jak-wśród-ludu-zanikają-przesądy-rząd-musi-zwiększyć-czujność-oraz-surowiej-dbać-o-dyscyplinę-i-autorytet
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Wol­ność nie jest da­rem, ma krop­le po­tu na czole. -Zbigniew Jerzyna


wol­ność-nie jest da­rem- krop­-po­-na czole
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Wierzę, że tam w górze jest coś, co czu­wa nad na­mi. Nies­te­ty, jest to rząd. -Woody Allen


wierzę-że tam-w górze-jest coś-co czu­wa-nad-na­mi-nies­te­ty jest to rząd
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Rząd demokratyczny jest mocny na tyle, na ile czujne jest sumienie narodu. -Charles William Tobey


rząd-demokratyczny-jest-mocny-na-tyle-na-ile-czujne-jest-sumienie-narodu
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd. -Woody Allen


wierzę-że-tam-w-górze-jest-coś-co-czuwa-nad-nami-niestety-jest-to-rząd
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Gdy ra­tująca życie krop­la jest pa­liwem two­jego serca... Wo­le umrzeć  -Ewerina


gdy-ra­tująca-życie-krop­-jest pa­liwem-two­jego-serca-wo­-umrzeć 
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Rzad­kością dop­rawdy jest społeczeństwo mądrze zorganizowane. -Tomasz Morus


rzad­kośą-dop­rawdy-jest społeczeństwo-mądrze-zorganizowane
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Krop­le deszczu spa­dają jak łzy,twe us­ta nie mówią dziś nic, leżysz na ko­cu za­myślo­na spo­wita chłod­nym wiatrem i wpat­rzo­na w gwiaz­dozbiór życia. -Kula


krop­-deszczu-spa­dają-jak łzytwe-us­-nie mówią-dziś-nic-żysz-na ko­cu-za­myślo­na-spo­wita-chłod­nym-wiatrem-i-wpat­rzo­na
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Poez­ja z krop­li ro­sy czy­ni diament, a fi­lozo­fia uka­zuje, że to jest złudzenie. -Ludwig Andreas Feuerbach


poez­ja-z krop­li-ro­sy-czy­-diament-a fi­lozo­fia-uka­zuje-że to jest złudzenie
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Wol­ność uzys­ka­na bez krop­li krwi nie jest żadną wolnością. -Zbigniew Herbert


wol­ność-uzys­ka­na-bez-krop­li-krwi-nie jest żadną-wolnośą
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Rzecznik rządu to człowiek, który kicha, gdy rząd jest zaziębiony. -Henri Tissot


rzecznik-rzą-to człowiek-który-kicha-gdy-rząd-jest zaziębiony
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Rzecznik rządu to człowiek, który kicha, gdy rząd jest zaziębiony. -Henri Tissot


rzecznik-rzą-to-człowiek-który-kicha-gdy-rząd-jest-zaziębiony
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Masy szanują rząd tylko dlatego, że nie jest ich dziełem. -Joseph de Maistre


masy-szanują-rząd-tylko-dlatego-że-nie-jest-ich-dziełem
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Roz­ko­jarzo­ny strach, zaj­rzał ko­lej­nym dniom znów w oczy... Dziew­częcy uśmiech, ze­garek, śmiech, jak zwyk­le tak uroczy. I krop­le deszczu tyl­ko , przeszkadzają motylkom.   -Nie umiem pisać więc jestem


Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Pot­ra­fię słuchać bal­lad i ryczeć jak dziec­ko, po­nieważ mu­zyka spra­wia, iż naj­mniej­sze smut­ki wychodzą z mo­jego wnętrza i zmieniają się w krop­le słonej wody.. -AnDree


pot­ra­fię-słuchać-bal­lad-i ryczeć-jak dziec­ko-po­nieważ-mu­zyka-spra­wia-iż naj­mniej­sze-smut­ki-wychodzą-z mo­jego-wnętrza
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Krop­la nig­dy nie przy­nosi ul­gi, ale zaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kania na ulgę, strach przez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszy. -Jerzy Pilch


krop­-nig­dy-nie przy­nosi-ul­gi-ale-zaw­sze-jest złud­na-chwi­-cze­kania-na ulgę-strach-przez-tę chwilę-jest od­ro­binę-mniejszy
Jest rzad­ka Jak krop­la Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna