Jest skut­kiem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest skut­kiem Cytaty: miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte?  -Emilia Szumiło
miłość-nie jest skut­kiem-czynów-to czy­ny-są skut­kiem-miłoś-a-może-kółko-jest zamknięte 
Jest skut­kiem Cytaty: Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu. -Alojzy Żółkowski
od­wa­ga-jest cza­sem-i skut­kiem-strachu
Jest skut­kiem Cytaty: Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała... -Uśmiechnięta Anielica
skut­kiem-dzieła-twoich-rąk-jest drżenie-mo­jego-ciała
Jest skut­kiem Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel
miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Jest skut­kiem Cytaty: Łzy są skut­kiem czynów. -Wergiliusz
Łzy-są skut­kiem-czynów
Jest skut­kiem Cytaty: To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia. -Friedrich von Schiller
to właśnie-skut­kiem-klątwą-złego-czy­nu-że ze zła-biorąc-w zło ę-rozkorzenia
Jest skut­kiem Cytaty: Jes­teś dla mnie zagadką Za­gadką, która nie ma rozwiązania Ty­siącem ka­wałków układanki Skut­kiem bez przyczyny. -nieja
jes­teś-dla-mnie-zagadką-za­gadką-która-nie  rozwiązania-ty­ącem-ka­wałków-układanki-skut­kiem-bez-przyczyny
Jest skut­kiem Cytaty: Pod­niosłych na duchu czas spro­wadzić na ziemię Pos­trze­lić te skrzydła zbu­dowa­ne z żartu Kłania się cha­mom czy­tanie ze zrozumieniem Niżeli przep­rasza­nie, słowa nic nie warte I runął w szcze­linę włas­nej głupoty Głęboką so­lid­nie, pros­to do piekieł Upad­ki są skut­kiem umysłu ciemnoty Fe­niks nie pow­stał i wie to najlepiej Tra­giko­media, czar­ny hu­mor, dowcip Pos­tać bezpłod­na, bezpłciowa mówi Co gor­sza myśli, że jest jeszcze mądry Pus­ty łeb, wyśmiewa­ny przez tłumy. -Bruno
Jest skut­kiem Cytaty: Mężczyz­na jest zaw­sze dziec­kiem, na­wet gdy jest to duże dziec­ko, dziec­kiem dzierżącym władzę. -Aurore Dudevant (George Sand)
mężczyz­na-jest zaw­sze-dziec­kiem-na­wet-gdy-jest to że-dziec­ko-dziec­kiem-dzierżącym-władzę
Jest skut­kiem Cytaty: Ma­ma os­trze­gała mnie przed nar­ko­tyka­mi i in­ny­mi środ­ka­mi uza­leżniający­mi. Zaw­sze sta­rałam się trzy­mać od nich jak naj­da­lej, aby przy­pad­kiem nie skończyć tak jak nar­ko­mani. Wte­dy po­jawiłeś się Ty. Byłeś naj­silniej­szą używką, skut­ka­mi bra­ku Ciebie były łzy i słaby stan psychiczny. Jes­teś nar­ko­tykiem, tak dob­rym, że nie da się te­go opi­sać. Każdy z Nas po­pad­nie kiedyś w to uza­leżnienie. Jest to bo­wiem naj­piękniej­szy nar­ko­tyk, zwa­ny miłością. -Nicole
Jest skut­kiem Cytaty: Zra­niona miłość może wy­wołać ta­kie sa­me skut­ki co nienawiść. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)
Jest skut­kiem Cytaty: Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy odwrotnie. -Stephen Hawking
fun­da­men­talna-za­sada-rządząca-wszechświatem-przyczy­ny-występują-przed-skut­ka­mi-nig­dy-odwrotnie
Jest skut­kiem Cytaty: Sam so­bie jes­tem stat­kiem, ster­ni­kiem i ste­rem, lecz morze nieubłagane. -Ryder
sam-so­bie-jes­tem-stat­kiem-ster­­kiem-i ste­rem-lecz-morze-nieubłagane
Jest skut­kiem Cytaty:
Świado­mość-i czas-który-wkłada­my-w życiowy-cel-przy­nosi-naj­częściej-­me-po­zytyw­ne-skut­ki~pa­weł-rychlica 
Jest skut­kiem Cytaty: Toczyło ser­ce wal­ke z rozumem Skut­ki tej wal­ki odoczułam ciałem i duchem... -kate-em
toczyło-ser­-wal­ke-z rozumem-skut­ki-tej wal­ki-odoczułam-ciałem-i duchem
Jest skut­kiem Cytaty: Do­magasz się myśle­nia przyczy­nowo-skut­ko­wego za wszelką cenę, po­nieważ nie umiesz roz­gryźć różnych zja­wisk, przy­pisu­jesz im źródła boskie. -Mateusz Piecki Schizoidalny
do­magasz ę-myś­nia-przyczy­nowo-skut­ko­wego-za wszelką-cenę-po­nieważ-nie umiesz-roz­gryźć-różnych-zja­wisk-przy­pisu­jesz
Jest skut­kiem Cytaty: Sta­nisław August Po­niatow­ski wie­dział, że si­kanie pod wiatr by­wa opłaka­ne w skut­kach. Gdy za­poz­nał się z Ka­tarzyną to można by rzec, że wy­sikał się na tornado. -CЯuelCOMA
Jest skut­kiem Cytaty: Styg­ma­tyzac­ja może skut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niem. Może zruj­no­wać ko­muś życie. Strońmy więc od tego. -qches
styg­­tyzac­ja-może-skut­ko­wać-rzeczy­wis­tym-zgor­sze­niem-może zruj­no­wać-ko­muś-życie-strońmy więc-od tego
Jest skut­kiem Cytaty: Zro­biłem so­bie ka­nap­ki z po­mido­rem, ogórkiem, rzod­kiewką, kiełbasą, jaj­kiem, sałatą, szczy­pior­kiem. Były świet­ne. Ale co z te­go, sko­ro po­tem przez pół ro­ku nie sma­kowały mi już z niczym. -wojtek p
Jest skut­kiem Cytaty: Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych. -Elizabetta
Jest skut­kiem Cytaty: Obo­wiązek by­cia szczęśli­wym, obo­wiązek wo­bec siebie sa­mego i wo­bec in­nych - tak, tak, wo­bec in­nych, bo nie wol­no bliźnich zat­ru­wać swoim zgorzknieniem i smut­kiem - to jest spra­wa naj­częściej po­nad siły po­jedyn­cze­go człowieka! Do te­go zdol­ni są tyl­ko ludzie wyjątko­wi. Niewielu ich jest, ale jak już są, to pro­mieniują i świecą pięknym blas­kiem, jak gwiaz­dy pier­wszej wielkości. -Henryk Bardijewski
Jest skut­kiem Cytaty: Mogę być damą. Ale at­ry­butem mężczyz­ny, do­dat­kiem do niego? Nie, dziękuję. Nie będę niczyją oz­dobą, nie będę czyimś złot­kiem, skar­bem, słoneczkiem. -Deb Caletti
mogę-być-damą-ale at­ry­butem-mężczyz­ny-do­dat­kiem-do niego-nie-dziękuję-nie będę-niczyją-oz­dobą-nie będę-czyimś
Jest skut­kiem Cytaty: Kiedy się już uczy­niło wszys­tko, aby po­siąść ko­bietę, a skut­ku to nie od­niosło, po­zos­ta­je jeszcze je­den śro­dek - a to trze­ba zap­rzes­tać za­biegów; wte­dy właśnie sa­ma się o ciebie upomni. -Jean de La Bruyére
Jest skut­kiem Cytaty: Świat jest cyr­kiem, a ja je­go pajacem. -to_tylko__ja
Świat-jest cyr­kiem-a ja ­go-pajacem
Jest skut­kiem Cytaty: Słowo jest od­ważni­kiem zdania  -Władysław Bartoszewski
Jest skut­kiem Cytaty: Pośpiech jest wy­nalaz­kiem szatana. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
Jest skut­kiem Cytaty: Naj­trud­niej jest od­na­leźć wol­ność w cza­sie wol­ności, gdyż jej kon­tu­ry zaz­naczają się, nie wiado­mo gdzie, są gra­nice niewo­li, a gdzie jej ko­niec. Można stać się niewol­ni­kiem ko­lej­nych dni, nic o tym nie wiedząc, niewol­ni­kiem mo­dy, pieniądza, sty­lu życia, te­lewi­zora, ko­loro­wych pism. -Dorota Terakowska
Jest skut­kiem Cytaty: Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech. -Gustaw Flaubert
Jest skut­kiem Cytaty: Noc jest przed­sion­kiem dnia. -Tales z Miletu
Jest skut­kiem Cytaty: Cud jest na­jukochańszym dziec­kiem wiary. -Johann Wolfgang Goethe
Jest skut­kiem Cytaty: zasłony po­ranek łamią sen­nym amo­kiem jeszcze ciało ciepłem no­cy es­tro­gen unosi dzień dobry ra­miona­mi się oplata de­likat­nym po­całun­kiem wi­tać się tak codziennie duszę przy okaz­ji pieszcząc o świ­cie gwiaz­dy uświadczyć  -Xmen
Jest skut­kiem Cytaty: Mo­je przed­sięwzięcie jest szlachet­ne i jas­na mo­ja de­wiza, moją sprawą jest spra­wa lu­du, moim prze­wod­ni­kiem oj­czys­ty sztandar. -Juan Perón
mo­-przed­ęwzięcie-jest szlachet­ne-i jas­na-mo­ja-de­wiza-moją-sprawą-jest spra­wa-lu­-moim-prze­wod­­kiem-oj­czys­ty-sztandar
Jest skut­kiem Cytaty: Pier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates
pier­wszym-wa­run­kiem-szczęścia-jest rozsądek
Jest skut­kiem Cytaty: Sa­mot­ność jest przed­sion­kiem śmierci. -Anne-Louise de Staël-Holstein
Jest skut­kiem Cytaty: Właści­wy czyn jest sko­kiem człowieka po­za samotność. -Yannis Ritsos
właś­wy-czyn-jest sko­kiem-człowieka-po­za-samotność