Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty

Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura


Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co on mówi, wiek kobiety po tym, co o niej mówią. -Carlo Bronne


wiek-mężczyzny-poznaje-ę-po-tym-co-on-mówi-wiek-kobiety-po-tym-co-o-niej-mówią
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Nie porzu­caj nadzieje, ja­koć się kol­wiek dzieje. -Jan Kochanowski


nie-porzu­caj-nadzieje-ja­koć ę-kol­wiek-dzieje
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Jeśli masz co­kol­wiek, już nie jes­teś wolny. -Andrzej Biskupski


jeśli-masz-co­kol­wiek-już-nie jes­teś-wolny
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu. -Paul Samuel Leon Johnson


w świecie-bez-bo­ga-brak-pod­staw-do ja­kiego­kol­wiek-altruizmu
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Da­leko trud­niej jest żyć dla spra­wy, aniżeli dla niej umrzeć. -Hans Selye


da­leko-trud­niej-jest żyć-dla-spra­wy-aniżeli-dla-niej-umrzeć
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Jeśli ko­biecie opo­wiada się co­kol­wiek pod pieczęcią ab­so­lut­nej ta­jem­ni­cy, jest się zwykłym sadystą. -Marcel Achard


jeśli-ko­biecie-opo­wiada ę-co­kol­wiek-pod-pieczęą-ab­so­lut­nej-­jem­­cy-jest ę-zwykłym-sadystą
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Gdy kiedy­kol­wiek dochodzi do ja­kiegoś osiągnięcia, jest to dziełem – jak się prze­konałem – mo­noma­niaka opa­nowa­nego ob­sesją misji. -Peter Drucker


gdy-kiedy­kol­wiek-dochodzi-do ja­kiegoś-osiągnięcia-jest to dziełem- jak ę-prze­konałem- mo­noma­niaka-opa­nowa­nego-ob­sesją
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Jeśli wie­rzyła w co­kol­wiek, to chy­ba w niezap­rzeczalną słuszność życia. -Elizabeth Kim


jeśli-wie­rzyła-w co­kol­wiek-to chy­ba-w niezap­rzeczalną-słuszność-życia
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Świat cier­pi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są co­kol­wiek warci. -Jane Austen


Świat-cier­pi-na brak-mężczyzn-szczególnie-tych-którzy-są co­kol­wiek-warci
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn


kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Dob­re uczyn­ki mogą ra­nić bar­dziej niż co­kol­wiek innego. -Margit Sandemo


dob­re-uczyn­ki-mogą-ra­ć-bar­dziej-ż-co­kol­wiek-innego
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli który­kol­wiek z was w ja­kikol­wiek sposób niena­widzi ho­mosek­sualistów, ludzi o in­nym ko­lorze skóry, lub ko­biet, zrób nam jedną przysługę – od­walcie się od nas! Nie przychodźcie na nasze kon­certy i nie ku­puj­cie naszych płyt. -Kurt Cobain


Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Mu­zyka, co­kol­wiek by mówić, nie jest języ­kiem zro­zumiałym ogólnie; ko­nie­czny jest łuk słowa, by strzała dźwięku mogła wniknąć do wszys­tkich serc. -Romain Rolland


mu­zyka-co­kol­wiek-by mówić-nie jest języ­kiem-zro­zumiałym-ogólnie-ko­nie­czny-jest łuk-słowa-by strzała-dźwięku-mogła
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: [Pochleb­stwa], nęcący wy­bieg, zwyk­le dający ob­fit­szy plon niż co­kol­wiek in­ne­go, na­wet jeśli gle­ba jest jałowa, a siew­ca niez­byt wprawiony. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: Życie - kto­kol­wiek wy­myśla ja­kieś in­ne po­dejście do niego - nic to nie zmienia. -Krio


Życie- kto­kol­wiek-wy­myś-ja­kieś-in­ne-po­dejście-do niego- nic-to nie zmienia
Jest spra­wić By co­kol­wiek Z niej Cytaty: W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski


w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas