Jest spra­wied­li­we Cytaty

Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego. -Janusz Korwin-Mikke


spra­wied­li­wość-tak ę- do spra­wied­li­woś-społecznej-jak krzesło-do krzesła-elektrycznego
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King


nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna. -Cyceron


pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić  -Leszek Kołakowski


Jest spra­wied­li­we Cytaty: Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość jest niesprawiedliwością. -Jan Twardowski


spra­wied­li­wość-jest niesprawiedliwośą
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Rozsądek jest rzeczą naj­spra­wied­li­wiej roz­dzieloną na świecie: każdy bo­wiem mniema, iż jest weń tak dob­rze zaopat­rzo­ny, że na­wet ci, których naj­trud­niej za­dowo­lić w in­nych spra­wach, nie zwyk­li pożądać go więcej, niż go posiadają. -René Descartes (Kartezjusz)


Jest spra­wied­li­we Cytaty: Po­zory rządzą światem, a spra­wied­li­wość jest tyl­ko na scenie. -Friedrich von Schiller


po­zory-rządzą-światem-a spra­wied­li­wość-jest tyl­ko-na scenie
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Miłość nie zaw­sze jest spra­wied­li­wa, ona po pros­tu jest  -Terry Goodkind


miłość-nie zaw­sze-jest spra­wied­li­wa-ona-po pros­-jest 
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość jest to stała i niezłom­na wo­la od­da­wania każde­mu te­go, co mu się należy. -Ulpian


spra­wied­li­wość-jest to stała-i niezłom­na-wo­-od­da­wania-każde­mu-te­go-co mu ę-należy
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Choć życie nig­dy nie jest spra­wied­li­we, to jed­nak by­wa interesujące. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


Jest spra­wied­li­we Cytaty: Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany. -John Fitzgerald Kennedy


kto­kol­wiek-myśli-że życie-jest spra­wied­li­we-jest fałszy­wie-poinformowany
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Praw­dziwą spra­wied­li­wością jest przeżyć to co się uczy­niło innym. -Arystoteles


praw­dziwą-spra­wied­li­wośą-jest przeżyć-to co ę-uczy­ło-innym
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Nic na świecie nie jest tak spra­wied­li­wie roz­dzielo­ne, jak ro­zum; każdy uważa, że ma go dosyć. -Jacques Tati


nic-na świecie-nie jest tak-spra­wied­li­wie-roz­dzielo­ne-jak ro­zum-każdy-uważa-że  go dosyć
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość to praw­da w akcji. -Joseph Joubert


spra­wied­li­wość-to praw­da-w akcji
Jest spra­wied­li­we Cytaty: życie nie zaw­sze by­wa spra­wied­li­we, ale ważne, że jest dla mnie dob­re po­nieważ wte­dy wszys­tko in­ne jest bar­dziej znośne  -motylek96


życie-nie zaw­sze-by­wa-spra­wied­li­we-ale-ważne-że jest dla-mnie-dob­re-po­nieważ-wte­dy-wszys­tko-in­ne-jest bar­dziej-znośne 
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­li­wość do­sięgnie w końcu nietykalnych. -Ryder


spra­wied­li­wość-do­ęgnie-w końcu-nietykalnych
Jest spra­wied­li­we Cytaty: Spra­wied­liwą de­cyzję i Bóg popiera. -Menander


spra­wied­liwą-de­cyzję-i bóg-popiera