Jest to naj­większe Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest to naj­większe Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Jest to naj­większe Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe stra­ty po­nosi­my w po­goni za naj­większym zyskiem. -Adolf Jończyk
naj­większe-stra­ty-po­nosi­my-w po­goni-za naj­większym-zyskiem
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe cu­da pow­stają w naj­większej ciszy. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)
Jest to naj­większe Cytaty: Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Jest to naj­większe Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów
Jest to naj­większe Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Jest to naj­większe Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles
naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud
naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Jest to naj­większe Cytaty: Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe
nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
Jest to naj­większe Cytaty: Wśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz, że się jest zdol­nym do niego. -Fryderyk Chrystian Hebbel
wśród-naj­większe­go-cier­pienia- ę-tę roz­kosz-że ę-jest zdol­nym-do niego
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Jest to naj­większe Cytaty: Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie... -Majka_Majdan
obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane. -Jan Czarny
naj­większe-po­wodze­nie-mają-ba­nały-inaczej-powiedziane
Jest to naj­większe Cytaty: tyl­ko wol­ność wyz­wa­la naj­większe pokłady miłości  -Emilia Szumiło
tyl­ko-wol­ność-wyz­wa­-naj­większe-pokłady-miłoś 
Jest to naj­większe Cytaty: Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią. -jatoja
naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
Jest to naj­większe Cytaty: Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie... -Kornel Makuszyński
człowieko­wi-zda­ ę-zaw­sze-że ­go-oso­bis­te-cier­pienie-jest naj­większe-na świecie-a ­go-cier­pienie-jest tyl­ko-kro­pelką
Jest to naj­większe Cytaty: Cza­sem naj­większe
cza­sem-naj­większe-modły-nie zos­tają-wysłuchane
Jest to naj­większe Cytaty: Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić. -Zielona15
Jest to naj­większe Cytaty: Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo. -Cyceron
być-za­dowo­lonym-z te­go-co ę-po­siada-to naj­większe-i niena­ruszal­ne-bogactwo
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami. -Julian Tuwim
naj­większe-świ­nie-wy­magają-zaz­wyczaj-od ludzi-aby by­li-aniołami
Jest to naj­większe Cytaty: Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie. -Ryder
pra­ca-nad-­mym-sobą-to w niej-­­jesz-naj­większe-wynagrodzenie
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe występki wy­nikają z nad­mier­nych prag­nień, a nie z konieczności. -Arystoteles
naj­większe-występki-wy­nikają-z nad­mier­nych-prag­nień-a nie z koniecznoś
Jest to naj­większe Cytaty: Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi... -Jan Nepomucen Kamiński
spot­kać-ludzi-którzy-czują-to ­mo-co my i tak-­mo-od­bierają-świat- to naj­większe-sczęście-na ziemi
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe poczu­cie hu­moru ma ten, który pot­ra­fi śmiać się sam z siebie. -Molier
naj­większe-poczu­cie-hu­moru- ten-który-pot­ra­fi-śmiać ę-sam-z siebie
Jest to naj­większe Cytaty: Kiedy ludzie się kochają, wszys­tko będą ro­bić z miłości. Te naj­większe podłości też. -Gabriel Laub
kiedy-ludzie ę-kochają-wszys­tko-będą-ro­bić-z miłoś-te naj­większe-podłoś-też
Jest to naj­większe Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello
po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Jest to naj­większe Cytaty: Wolę przy­tulić naj­większe­go wro­ga, niż uderzyć przyjaciela. Z cyk­lu po­wieści
wolę-przy­tulić-naj­większe­go-wro­ga-ż-uderzyć-przyjaciela-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Jest to naj­większe Cytaty: Niektórzy są bar­dzo zawzięci w ro­bieniu idiotów z in­nych. Nie zauważając przy tym, że naj­większe­go ro­bią z siebie. -onejka
niektórzy-są bar­dzo-zawzię-w ro­bieniu-idiotów-z in­nych-nie-zauważając-przy-tym-że naj­większe­go-ro­bią-z siebie
Jest to naj­większe Cytaty: Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca. -Theodor Fontane
po­wiet­rze-światło-od­poczy­nek-uz­dra­wiają-lecz-naj­większe-uko­jenie-płynie-z kochają­go-serca
Jest to naj­większe Cytaty: Naj­większe szczęście to iść i iść, i mieć nad sobą błękit­ne niebo. -Artur Golden
naj­większe-szczęście-to iść-i iść-i mieć-nad-sobą-błękit­ne-niebo