Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty

Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Ludzie pragną cza­sami się roz­sta­wać, żeby móc tęsknić, cze­kać i cie­szyć się powrotem. -Janusz Leon Wiśniewski


ludzie-pragną-cza­sami ę-roz­sta­wać-żeby-móc-tęsknić-cze­kać-i cie­szyć ę-powrotem
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Wichu­ra za ok­nem, białym puchem prószy. A my tak od­da­leni od siebie, chłodem od­dziele­ni. I gdy­byś wie­dział jak tęsknię za twoim za­pachem, za twoim uśmie­chem, za wszys­tkim co jest w to­bie. Lecz naj­smut­niej­sze nie jest iż jes­teśmy da­leko, ale to iż ja sa­ma nie pot­ra­fię uwie­rzyć, żeby kto­kol­wiek jest w sta­nie tęsknić za kimś ta­kim jak ja. -Deirdre


Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Od duszy, która tęskni, bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­ko ta, która nie ma za czym tęsknić…  -Papillondenuit


od duszy-która-tęskni-bar­dziej-spus­toszo­na-jest tyl­ko-która-nie  za czym-tęsknić 
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Le­piej tęsknić, niż nie doceniać. -Devin


le­piej-tęsknić-ż-nie doceniać
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Jak można tęsknić za kimś, ko­go się nie zna?  -Katarzyna Grochola


jak-można-tęsknić-za kimś-ko­go ę-nie zna 
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Nie można tęsknić za czymś, cze­go nig­dy się nie zaznało. -Christopher Paolini


nie-można-tęsknić-za czymś-cze­go-nig­dy ę-nie zaznało
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Im dłużej pozwala się kobiecie tęsknić, tym bardziej rośnie miłość.. -E. Raupach


im-dłużej-pozwala-ę-kobiecie-tęsknić-tym-bardziej-rośnie-miłość
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Im dłużej poz­wa­la się ko­biecie tęsknić, tym bar­dziej rośnie miłość. -Ernest Raupach


im dłużej-poz­wa­ ę-ko­biecie-tęsknić-tym-bar­dziej-rośnie-miłość
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Niech sta­nie prze­de mną ten, kto jest w sta­nie usnąć na moich oczach. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Może za bar­dzo zżył się z sa­mot­nością, żeby ro­zumieć, co znaczy tęsknić... -laser show


może-za bar­dzo-zżył ę-z ­­nośą-żeby-ro­zumieć-co znaczy-tęsknić
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Naj­lep­szym dla nas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmem. -Małgorzata Stolarska


naj­lep­szym-dla-nas-w życiu-roz­sta­niem-jest roz­sta­nie-z pesymizmem
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: pew­na sta­ra la­dy ka­zała so­bie zro­bić su­per­nową, wys­trzałową fry­zurę i py­ta męża : - praw­da, że nie wyglądam jak sta­ra la­dy ? - praw­da, że nie ! te­raz mi zu­pełnie przy­pomi­nasz sta­rego dżentelmena  -lovely-girl


Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: byłaś, jes­teś i zaw­sze będziesz je­dyna, po­wie­dział całując mnie czu­le w czoło, tak bym nie dos­trzegła wzro­ku podążające­go za cy­catą blondyną. -ko­bieta gdy jest zbyt dob­ra, gdy jest w sta­nie zro­bić wszys­tko dla mężczyz­ny, sa­ma ska­zuje się na klęskę, bo­wiem czas przez który fa­cet jest w sta­nie do­ceniać ko­bietę, jest ograniczony... -wesolutka214


Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Cóż mi zos­tało? Tęsknić i iść, tułać się - wiat­rem por­wa­ny liść - i słuchać szu­mu bib­lijnych rzek, a we śnie widzieć wiśla­ny brzeg... -Władysław Broniewski


cóż-mi zos­ło-tęsknić-i iść-łać ę- wiat­rem-por­wa­ny-liść-i-słuchać-szu­mu-bib­lijnych-rzek-a-we śnie-widzieć-wiś­ny
Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba


Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja. -Myalwaysmood


Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Kiedyś py­tałeś, co to znaczy


Jest w sta­nie Tęsknić Cytaty: Lu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowaną. Lu­bię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pus­te­go mie­szka­nia i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, ko­go kochać. Pot­rze­buję ciepła i bliskości. -Kuba Wojewódzki