Jest wspa­niałomyślny Cytaty

Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania. -Lao Tse


tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia. -czarnycharakter_xd


Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Całość jest wspa­nial­sza niż su­ma części. -Woody Allen


całość-jest wspa­nial­sza-ż-su­-częś
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Dlacze­go ten świat jest, ja­ki jest? Prze­cież po­siada ty­lu ludzi o wspa­niałych ce­lach, umysłach, ser­cach i duszach. -NightHuntress


dlacze­go-ten-świat-jest-ja­ki-jest-prze­cież-po­siada-ty­lu-ludzi-o wspa­niałych-­lach-umysłach-ser­cach-i duszach
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Jest wspa­niałomyślny Cytaty:


naj­wspa­nial­szą-drogą-życiową-jest ­ja-~pa­weł-rychlica 
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Naj­wspa­nial­szą rzeczą w ludzkim by­cie jest kochać ko­goś po­nad życie. -kHRYSTUS


naj­wspa­nial­szą-rzeczą-w ludzkim-by­cie-jest kochać-ko­goś-po­nad-życie
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Wspa­niałym doz­na­niem jest za­kochi­wanie się wciąż na no­wo w stałym związku w tym sa­mym mężczyźnie. -loquentia


wspa­niałym-doz­na­niem-jest za­kochi­wanie ę-wciąż-na no­wo-w stałym-związku-w tym-­mym-mężczyźnie
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Nie każdy dzień jest wspa­niały, Lecz w każdym dniu, da się zna­leźć coś wspaniałego. -aleksazaj


nie-każdy-dzień-jest wspa­niały-lecz-w każdym-dniu-da ę-zna­źć-coś-wspaniałego
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Miej ty so­bie pałace, ja mój do­mek ciasny. Praw­da, nie jest wspa­niały, szczupły, ale własny. -Ignacy Krasicki


miej-ty so­bie-pałace-ja mój-do­mek-ciasny-praw­da-nie jest wspa­niały-szczupły-ale-własny
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Pis­mo Święte jest wspa­niała bu­dowlą, którą na­leży nie tyl­ko czcić, ale w której trze­ba mieszkać. -Paul Claudel


pis­mo-Święte-jest wspa­niała-bu­dowlą-którą-na­ży-nie tyl­ko-czcić-ale-w której trze­ba-mieszkać
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie. -Cecelia Ahern


Jest wspa­niałomyślny Cytaty: wspa­niałe uczucie... wie­dzieć , że jest ktoś kto... widząc jak po­pełniasz ko­lej­ny życiowy błąd... kieru­je Ciebie na właściwą drogę... -aura69


wspa­niałe-uczucie-wie­dzieć- że jest ktoś-kto-widząc-jak po­pełniasz-ko­lej­ny-życiowy-błąd-kieru­-ciebie-na właściwą
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie


Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Cha­rak­ter na­rodo­wy kom­po­zyto­ra nie po­lega na cy­tatach fol­klo­ru, cze­go naj­wspa­nial­szym przykładem jest twórczość Chopina. -Karol Szymanowski


cha­rak­ter-na­rodo­wy-kom­po­zyto­ra-nie po­lega-na cy­tatach-fol­klo­ru-cze­go-naj­wspa­nial­szym-przykładem-jest twórczość
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Świat jest tak wspa­niały, że bliźnięta roz­dzielo­ne tuż po na­rodze­niu od­najdują się po la­tach a ja cho­ler­nej skar­petki do pa­ry nie mogę znaleźć!  -Ewerina


Świat-jest tak-wspa­niały-że bliźę-roz­dzielo­ne-ż-po na­rodze­niu-od­najdują ę-po ­tach-a ja cho­ler­nej-skar­petki
Jest wspa­niałomyślny Cytaty: O niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie. -Andrzej Maksymilian Fredro


Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Na­gie praw­dy po­win­ny być wspa­niale zbudowane. -Ryszard Podlewski


na­gie-praw­dy-po­win­ny-być-wspa­niale-zbudowane