Jest wte­dy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Jest wte­dy Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle
Jest wte­dy Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński
Jest wte­dy Cytaty: Al­bo­wiem wy­dawało mi się, że człowiek jest ta­ki właśnie jak twier­dza. Kruszy mu­ry, żeby za­pew­nić so­bie wol­ność, ale wte­dy sta­je się for­tecą zburzoną i wy­daną gwiaz­dom. Wte­dy rodzi się lęk nieistnienia. -S » Antoine de Saint-Exupéry » Twierdza
Jest wte­dy Cytaty: Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy. -Federico Moccia
cza­sami-ro­bimy-­kie-straszne-głupo­ty-i to nie wte­dy-kiedy-jes­teśmy-za­kocha­-tyl­ko-wte­dy-kiedy-nam ę-wy­daje-że jesteśmy
Jest wte­dy Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa. -Devin
Jest wte­dy Cytaty: Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. -Halina Poświatowska
kocham-życie-przy­jacielu-i na­wet-wte­dy-kiedy-zra­ło-mnie-tak-bar­dzo-że przez-krótką-chwilę-zap­ragnęłam-um­rzeć-na­wet-wte­dy
Jest wte­dy Cytaty: Wol­nym bo­wiem jest człowiek tyl­ko wte­dy, gdy jest samotny. -Arthur Schopenhauer
wol­nym-bo­wiem-jest człowiek-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest samotny
Jest wte­dy Cytaty: Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja. -Logos
dopóki-w związku-jest mo­tyw-jest też-ak­cja-to-wszys­tko ę-składa-na to-że jest mo­tywac­ja-a-mo­tyw-może-być-różny
Jest wte­dy Cytaty: Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość. -Jan Paweł Krasnodębski
Jest wte­dy Cytaty: Człowiek jest obec­ny tyl­ko wte­dy, gdy in­ni to zauważają. -Czesław Banach
człowiek-jest obec­ny-tyl­ko-wte­dy-gdy-in­-to zauważają
Jest wte­dy Cytaty: Wszys­tko jest wte­dy, kiedy nic dla siebie. -Jan Twardowski
wszys­tko-jest wte­dy-kiedy-nic-dla-siebie
Jest wte­dy Cytaty: Cza­sami le­piej jest nie widzieć. Wte­dy mniej bo­li... na duszy  -Kaye
cza­sami-­piej-jest nie widzieć-wte­dy mniej-bo­li-na duszy 
Jest wte­dy Cytaty: Człowiek jest niepow­tarzal­ny na­wet wte­dy, gdy się powtarza. -Aleksander Kumor
człowiek-jest niepow­tarzal­ny-na­wet-wte­dy-gdy ę-powtarza
Jest wte­dy Cytaty: Ciem­ność piękną jest rzeczą Tyl­ko wte­dy widzisz to co najpiękniejsze  -samothnick
ciem­ność-piękną-jest rzeczą-tyl­ko-wte­dy-widzisz-to co najpiękniejsze 
Jest wte­dy Cytaty: życie nie zaw­sze by­wa spra­wied­li­we, ale ważne, że jest dla mnie dob­re po­nieważ wte­dy wszys­tko in­ne jest bar­dziej znośne  -motylek96
życie-nie zaw­sze-by­wa-spra­wied­li­we-ale-ważne-że jest dla-mnie-dob­re-po­nieważ-wte­dy-wszys­tko-in­ne-jest bar­dziej-znośne 
Jest wte­dy Cytaty: A gdy­by nag­le wszys­cy ludzie stra­cili mowę...? Gdy­by wszys­tkie języ­ki zos­tały za­pom­niane? Gdy­by z ust ludzkich nie padło już nig­dy żad­ne słowo? Czy to uczy­niłoby nas mniej szczęśli­wych? A może właśnie wte­dy pot­ra­fili­byśmy się nap­rawdę zro­zumieć? Może do­piero wte­dy pot­ra­fili­byśmy doj­rzeć człowieka, nie wrzu­cając go do ko­lej­nej szuf­ladki pojęć, prze­konań i ste­reotypów. Może wte­dy by­libyśmy bliżej siebie... Może. -Papillondenuit
Jest wte­dy Cytaty: Kiedy jest za dużo rzeczy, które śmieszą, wte­dy chce się płakać. -Jan Czarny
kiedy-jest za żo-rzeczy-które-śmieszą-wte­dy-chce ę-płakać
Jest wte­dy Cytaty: A jeśli od­chodzić, to tyl­ko wte­dy gdy jest ktoś kto Nas zatrzyma. -respirer
a śli-od­chodzić-to tyl­ko-wte­dy-gdy-jest ktoś-kto-nas-zatrzyma
Jest wte­dy Cytaty: Dob­re ak­tor­stwo w fil­mie jest wte­dy, gdy go nie widać. -Zygmunt Kałużyński
dob­re-ak­tor­stwo-w fil­mie-jest wte­dy-gdy-go nie widać
Jest wte­dy Cytaty: W od­ruchu człowie­czeństwa, Nikt mi chy­ba nie po­wie inaczej, W od­ruchu człowie­czeństwa żyje. Cza­sem gdy la­tem podśpiewuję so­bie troszkę, Aż pta­ki wokół mnie mil­kną i zaw­stydzam się... Zaw­sze wte­dy dzi­wię się, że ty w tym.sa­mym miej­scu stoisz co kiedyś. Nic nie po­wiesz. Ręce si­we. Sto­py pop­ra­wione. I wte­dy jest mi wstyd, że ja tu uma­jam drogę, a Ciebie zna­leźć nie mogę. -Inori
Jest wte­dy Cytaty: Wszys­tko jest możli­we. Szczególnie wte­dy, kiedy naj­mniej się te­go spodziewasz. -R » Anne Rice » Krzyk w niebiosa
wszys­tko-jest możli­we-szczególnie wte­dy-kiedy-naj­mniej ę-te­go-spodziewasz
Jest wte­dy Cytaty: Głup­stwo jest wte­dy naj­sroższe, kiedy ma na swoją ob­ronę słuszne argumenty. -Tadeusz Kotarbiński
głup­stwo-jest wte­dy-naj­sroższe-kiedy- na swoją-ob­ronę-słuszne-argumenty
Jest wte­dy Cytaty: Naj­większa sa­mot­ność jest wte­dy, gdy bra­kuje nam siebie. -Papillondenuit
naj­większa-­­ność-jest wte­dy-gdy-bra­kuje-nam-siebie
Jest wte­dy Cytaty: Cza­sami człowiek tra­ci człowie­czeństwo i wte­dy nie wiado­mo kim jest. -Ryder
cza­sami-człowiek-tra­-człowie­czeństwo-i wte­dy-nie wiado­mo-kim-jest
Jest wte­dy Cytaty: W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski
w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas
Jest wte­dy Cytaty: Nadzieja jest wte­dy, gdy jest cias­to. Cias­to jest zawsze. -Dean Ray Koontz
nadzieja-jest wte­dy-gdy-jest cias­to-cias­to jest zawsze
Jest wte­dy Cytaty: Kiedy pogrążam się w myślach, tyl­ko przym­knięte po­wieki są granicą nie do przekroczenia. Staję się wte­dy ciszą. De­likatną me­lodią od­bi­jam sie od ścian nieporozumienia. Jes­tem też wte­dy wodą. Prze­ciekam przez pal­ce rzeczywistości. Uciekam kroplą. I wiat­rem, co uderza na­tar­czy­wie pięściami ze skowytem w czy­jeś pus­te okno. Bo widzisz. Kiedy rozmyślam jes­tem po­tokiem mglis­tych myśli spuszczo­nych z łańcucha. Jes­tem też raj­skim ptakiem. Rozkładam skrzydła, przy­siadam na obłoku. Nig­dy mnie wte­dy nie szukaj... -Alfa Centauri
Jest wte­dy Cytaty: Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
naj­większy-prob­lem-jest wte­dy-kiedy-nie wiado­mo-co ro­bić-~ mrs-vercetti 
Jest wte­dy Cytaty: Człowiek jest wte­dy naj­szczęśliw­szy, kiedy do­koła siebie widzi to, co no­si w so­bie samym... -Bolesław Prus
człowiek-jest wte­dy-naj­szczęśliw­szy-kiedy-do­koła-siebie-widzi-to-co no­-w so­bie-samym
Jest wte­dy Cytaty: ...niegod­na śmierć jest tyl­ko wte­dy, kiedy się próbo­wało przeżyć cudzym kosztem  -Hanna Krall
niegod­na-śmierć-jest tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-próbo­wało-przeżyć-cudzym-kosztem 
Jest wte­dy Cytaty: Hu­mor jest najhu­morys­tyczniej­szy wte­dy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel
hu­mor-jest najhu­morys­tyczniej­szy-wte­dy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść
Jest wte­dy Cytaty: W tym cho­ler­nym życiu pot­rzeb­na jest miłość. Bez niej jest wie­czna pus­tka, która du­si, za­bija, męczy. I wte­dy nie można być sobą. -Barbara Rosiek
w tym-cho­ler­nym-życiu-pot­rzeb­na-jest miłość-bez niej-jest wie­czna-pus­tka-która-­-za­bija-męczy-i wte­dy-nie można-być
Jest wte­dy Cytaty: Załóż mo­je bu­ty,zo­bacz jak to jest byc mną. Może wte­dy zro­zumiesz,że źle mnie oceniałeś... -anja
załóż-mo­-bu­tyzo­bacz-jak to jest byc-mną-może-wte­dy-zro­zumieszże-ź-mnie-oceniałeś
Jest wte­dy Cytaty: `Naj­pięknie­sze dzieło jest wte­dy gdy z niecier­pli­wością cze­kamy na więcej. -bluecaffe
`naj­pięknie­sze-dzieło-jest wte­dy-gdy-z niecier­pli­wośą-cze­kamy-na więcej
Jest wte­dy Cytaty: pełne zwy­cięstwo jest wte­dy, gdy przeg­ra­ne­mu po­zos­ta­wiasz wszys­tko ze swo­je­go zwycięstwa  -wdech
pełne-zwy­ęstwo-jest wte­dy-gdy-przeg­ra­ne­mu-po­zos­­wiasz-wszys­tko-ze swo­­go-zwycięstwa