Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty

Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Gdy sztu­ka uz­dra­wiania nie szkodzi, na­leży się cie­szyć i nie wy­magać, aby jeszcze pomagała. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


gdy-sztu­ka-uz­dra­wiania-nie szkodzi-na­ży ę-cie­szyć-i nie wy­magać-aby jeszcze-pomagała
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Choć ra­dość jest krótka, pop­rzedza ją jeszcze długa nadzieja, a po niej zos­ta­je jeszcze dłuższe wspomnienie. -Jean-Paul Sartre


choć-ra­dość-jest krótka-pop­rzedza-ją jeszcze-długa-nadzieja-a po niej-zos­­-jeszcze-dłuższe-wspomnienie
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty:


za­pom­nij- mówi­li-za­pom­niałam-przy­pom­nij-so­bie-powtarzali-ja-już-nie pamięłam-i-ja­ki-sens-słuchać-ludzi-Żaden- 
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Im bar­dziej prag­niesz za­pom­nieć, tym moc­niej pamiętasz. -PoznajPrawdę


im bar­dziej-prag­niesz-za­pom­nieć-tym-moc­niej-pamiętasz
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Kto in­nych wokół siebie pom­niej­sza, nie będzie nig­dy wielki. -Johann Gottfried Seume


kto-in­nych-wokół-siebie-pom­niej­sza-nie będzie-nig­dy-wielki
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze.. -cala_ja


Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M. -cala_ja


nie pom­niej­sza-żalu-pus­-bu­tel­ka-jak kruche-szkło-ser­-pęka-m
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Ko­biety pa­miętają jeszcze pier­wszy po­całunek, gdy mężczyźni za­pom­nieli już o ostatnim. -Rémy de Gourmont


ko­biety-pa­miętają-jeszcze-pier­wszy-po­całunek-gdy-mężczyź-za­pom­nieli-już-o ostatnim
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Za­pom­nieliśmy o dzielących mi­lach niewy­powie­dzianych słów. Za­pom­nieliśmy o za­kopa­nych i za­pom­nianych obiet­ni­cach. Nie pa­mięta­my o spędzo­nych cza­sie O do­tyku, który wy­palał na moim ser­cu śla­dy Za­pom­nieliśmy o szep­tach, uśmie­chach i wspólnym spędzo­nym cza­sie. Znikła miłość, która wy­dawała się być wie­czna. Zniknąłeś. I chy­ba zapomniałeś. Al­bo tyl­ko uda­jesz, że za­pom­niałeś tak jak ja. -chrupcia


Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Przy­jaźń po­większa szczęście i pom­niej­sza nieszczęście, pod­wa­jając naszą radość dzieląc na pół smutek...'  -Amorek


przy­jaźń-po­większa-szczęście-i pom­niej­sza-nieszczęście-pod­wa­jając-naszą-radość-dzieląc-na pół-smutek' 
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Po­goda. Sza­ra jak gryf w ołówku. Ta­ka smętna, me­lan­cho­lij­na. Zu­pełnie jak ka­wa w por­ce­lano­wej fi­liżan­ce. Stygnąca, bo ktoś o niej za­pom­niał. Czar­na ka­wa w białej fi­liżan­ce, pa­miętająca jeszcze cza­sy z pu­dełka. Po­goda.Nos­talgiczna jak pus­te krzesło nap­rze­ciw­ko Ciebie. Choć ta­kie spo­koj­ne-jed­nak sa­mot­ne. Po pros­tu pus­te. Krzesło zim­ne od bra­ku ciepła. A obok drzwi donikąd... -LunaLove


Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz. -respirer


za­pom­nij-o przeszłoś-prze­cież-wiesz-że już-nig­dy-nie za­da-ciosu-oba­wiaj ę-przyszłoś-i ludzi-których-do niej-zaprosisz
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Człowieku chciałbyś cofnąć czas? Się nie da za­pom­nij, nie raz Ci ktoś jeszcze Two­je błędy wypomni. -szajbuss


człowieku-chciałbyś-cofnąć-czas-się-nie da za­pom­nij-nie raz-ci ktoś-jeszcze-two­-błędy-wypomni
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016  -D.K


używ­ki-po­magają-za­pom­nieć-ale o nich-już-nie za­pom­nisz-da­mian-k2016 
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Tak często nie pot­ra­fimy za­pom­nieć o in­nych, gdy in­ni za­pom­nieli o Nas. -respirer


tak-często-nie pot­ra­fimy-za­pom­nieć-o in­nych-gdy-in­-za­pom­nieli-o nas
Jeszcze Pom­niej­szyć Cytaty: Podążam za światłem, co gdzieś w od­da­li wątłym pro­mieniem próbu­je się palić. Roz­jaśnia ciem­ność ten błysk aureoli. Może mi drogę od­na­leźć pozwoli… Świeże po­wiet­rze od skrzy­deł trze­potu przyw­ra­ca od­dech, nie za­mykam oczu. Głucha i śle­pa, w mat­ni za­pom­nienia, cu­du doświad­czam. Cu­du przebudzenia. Podążam za ciepłem tych aniel­skich skrzy­deł, mi­mo, że twarzy wciąż jeszcze nie widzę. Tli się nadzieja. Uśmie­cham się do niej. Czy w moim ser­cu też og­niem zapłonie…?   -Alfa Centauri