Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty

Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Dziw­ny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. -Czesław Niemen


dziw­ny-jest ten-świat-gdzie-jeszcze-wciąż-mieś ę-wiele-zła
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Minęło już ty­le lat Ty wciąż w mo­jej głowie I mi­mo, że dro­gi się rozeszły Nig­dy Cię nie zapomnę Wiem, że to niepop­rawne Wciąż tęsknić za Tobą Masz już swo­je życie Chy­ba mam coś z głową. Uczu­cia tak łat­wo nie giną Wciąż duszą mnie nieustannie Chciałabym je zabić Jed­nak nie potrafię Jed­no się skończyło In­ne na­dal będzie trwać Tak be­zus­tannie, jeszcze wiele lat... -darkwolf18


Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści, aż mu się w zda­niu nie mieści. -onejka


cza­sem-na człowieka-spad­nie-zbyt-wiele-treś-aż-mu ę-w zda­niu-nie mieś
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej


od-wielu-stuleci-człowiek-zbyt-wiele-działał-a-zbyt-ło-myśł-w-świecie-współczesnym-który-coraz-więcej-daje-do-myślenia-myśli-wciąż
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner


Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Człowieko­wi często zda­je się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie po­mieści. Ale po­mie­szczą się w nim jeszcze zaw­sze no­we cier­pienia, no­we ra­dości, no­we grzechy. -Maria Dąbrowska


Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Wciąż jeszcze się po­tykam o odłam­ki moich roz­trzas­ka­nych marzeń. -jatoja


wciąż-jeszcze ę-po­tykam-o odłam­ki-moich-roz­trzas­ka­nych-marzeń
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: w ciche bez­gwiez­dne noce zak­wi­ta we mnie samotność choć myśla­mi otu­lam się w mroku przeszy­wasz na wskroś moją pustkę kiedyś za je­den twój dotyk tak łat­wo od­dałabym ciało a ty wciąż pat­rzysz uparcie a to­bie wciąż jeszcze mało krad­niesz mi sny pocałunkiem i chciałbyś na włas­ność mieć duszę  -giulietka


Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: - Przep­raszam, [tu wstaw do­wol­ne przep­ro­siny, które kończą się zwro­tem „mam nadzieję, że nie jes­teś na mnie zła”]. - Na Ciebie? Ab­so­lut­nie. Zła jes­tem na siebie, że wciąż jes­tem tak sa­mo naiwna. - Naiw­na? W ja­kim sensie? - Po pros­tu, uwie­rzyłam Ci. - Ale ja nap­rawdę, [tu wstaw do­wol­ne słod­kie kłam­stew­ka, które można spi­jać godzinami]. *Tyl­ko nie tym ra­zem. Mam dość ciągłego upi­jania się, dziś leczę kaca. -constella


Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Błędem jest kroczyć po ścieżce zła. Jeszcze większym zat­rzy­mać się na niej na stałe. Z cyk­lu po­wieści


błędem-jest kroczyć-po ścież-zła-jeszcze większym-zat­rzy­ć ę-na niej-na stałe-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej. -Władysław Grzeszczyk


na-czynienie-dobra-zawsze-ło-czasu-na-naprawianie-zła-jeszcze-mniej
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Skoro masz złą żonę, nie zmieniaj jej, bo dostaniesz jeszcze gorszą. -Felicja Stendingowa


skoro-masz-złą-żonę-nie-zmieniaj-jej-bo-dostaniesz-jeszcze-gorszą
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Mi­ja je­den dzień cze­kasz z utęsknieniem Gdy ko­lej­ny mi­nie życie tra­ci smak Bro­nisz się przed błędu popełnieniem Myślisz, kiedy zno­wu po­wiesz tak. Two­ja dro­ga pełna przeszkód i zakrętów Wciąż sa­mot­nie sta­rasz dojść się do jej dna Próbu­jesz uciec z życia pędu Gdyż miłość zła wy­pełnia Cię do cna... Wciąż myślisz o wiel­kim uczuciu Cze­kasz aż z ser­ca ule­ci Ci strach Żyjesz w bólu wiel­kiego poczuciu Może osiągniesz swój cel w swoich snach. -Pojda


Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Miłos­nych wyz­nań wiele, piękne gdy wciąż w tym sa­mym ciele. -taktojax


miłos­nych-wyz­nań-wiele-piękne-gdy-wciąż-w tym-­mym-ciele
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Możesz mnie nienawidzić - nienawiść to wciąż jeszcze miłość. -Romain Rolland


możesz-mnie-nienawidzić-nienawiść-to-wciąż-jeszcze-miłość
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Człowiekowi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł. -Gotthold Ephraim Lessing


człowiekowi-człowiek-wciąż-jeszcze-jest-bliższy-aniżeli-anioł
Jeszcze Wciąż Mieści się Wiele Zła Cytaty: Człowieko­wi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł. -Gotthold Ephraim Lessing


człowieko­wi-człowiek-wciąż-jeszcze-jest bliższy-aniżeli-anioł