Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty

Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton!  -Michael Jackson


kłam­stwa-mogą-wyg­rać-sprint-ale-to praw­da-wyg­ry­wa-cały-maraton 
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48


Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski


biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope


wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Można z całym światem wyg­rać wojnę, a ze sobą przeg­rać jedną bitwę - i po­nieść całko­witą klęskę. -Władysław Grzeszczyk


można-z całym-światem-wyg­rać-wojnę-a ze sobą-przeg­rać-jedną-bitwę- i po­nieść-całko­witą-klęskę
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman


nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:


tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza


two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante


praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski


nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza


nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią. -Bujak Bogusław


małe-kłam­stwa-nieraz-wielką-szkodę-czynią
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson


na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia. -qches


Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz


nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. -Katarzyna Grochola


kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą
Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą. -Sławomir Mrożek


Kłam­stwa Mogą Wyg­rać Sprint Cytaty: Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni. -Ryder


naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż