Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty

Go to Gemtracks
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz
nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza
two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. -Jerzy Andrzejewski
nie-kłam­stwa-lecz-praw­da-za­bija-nadzieję
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią. -Bujak Bogusław
małe-kłam­stwa-nieraz-wielką-szkodę-czynią
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson
na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. -Katarzyna Grochola
kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe. -Holly Black
najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni. -Ryder
naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: ****** *** Kar­miąc ko­goś kłam­stwa­mi, nie myśl, że ten ktoś, będzie czuł sytość... ****** ***  -Bożena BAJA
kar­miąc-ko­goś-kłam­stwa­mi-nie-myśl-że ten-ktoś-będzie-czuł-sytość- 
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Strach przed wyjściem na jaw kłam­stwa, jest często gor­szy niż sa­me je­go konsekwencje. -bloodymery
strach-przed-wyjściem-na jaw-kłam­stwa-jest często-gor­szy-ż-­me-­go-konsekwencje
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Od 'słod­kiego' kłam­stwa wolę po pros­tu 'gorzką' prawdę. Przy­naj­mniej wiem na czym stoję. -Chemicals
od-'słod­kiego'-kłam­stwa-wolę-po pros­-'gorzką'-prawdę-przy­naj­mniej wiem-na czym-stoję
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton!  -Michael Jackson
kłam­stwa-mogą-wyg­rać-sprint-ale-to praw­da-wyg­ry­wa-cały-maraton 
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp
czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia 
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. -Elodja
nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nie masz na upór le­kar­stwa, ani może być wynalezione. -Sebastian Śleszkowski
nie-masz-na upór-­kar­stwa-ani-może-być-wynalezione
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Ja cho­wam się za maską by nikt mnie nie poznał, Ty cho­wasz się za kłam­stwa­mi by zna­li cię wszyscy. -Silvidian
ja cho­wam ę-za maską-by nikt-mnie-nie poznał-ty-cho­wasz ę-za kłam­stwa­mi-by zna­li-ę-wszyscy
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Nie sposób zap­rzeczyć, że współczes­ny Kościół czy­ni wiele dob­re­go dla skołata­nego dzi­siej­sze­go świata, ale w his­to­rii Kościoła jest niejed­na kar­ta kłam­stwa i przemocy. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Aż do ob­rzydze­nia by­li dobrzy Wul­ga­ryzm był im obcy Ema­lią pok­ry­ci zewnętrznie Z imienia na pozór rzecz naz­wać niechcący Ki­piele kłam­stwa i zdra­dy bez liku Ko­byłka i ko­nik w sta­jen­ce zachwytów  -Aquarelle
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Przeg­rałam życie grając w szczerość. Naj­bliższą mi osobę mu­siałam dorzu­cić w ra­mach pro­cen­tu od niewypłacal­ności z kłam­stwa . Tyl­ko pat­rzeć jak za­puka do moich drzwi ko­mor­nik aby mi za­rek­wi­rować bra­ki w wa­zeli­niar­stwie . in­sp .pus­te kar­tki kalendarza  -natalia(__ups
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec
kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz
ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Kłam, kłam, zawsze coś z tego zostanie . -Anonim
kłam-kłam-zawsze-coś-z-tego-zostanie
Kłam­stwa Na czczo Ani Cytaty: Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu