Kałuża Nie Straszna Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kto po morzu pływa, temu kałuża nie straszna. -Anonim
kto-po-morzu-pływa-temu-kałuża-nie-straszna
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Śmierć sama w sobie nie jest straszna, lecz tylko mniemanie, ze jest straszna, jest straszne. -Epiktet z Hierapolis
Śmierć-sama-w-sobie-nie-jest-straszna-lecz-tylko-mniemanie-ze-jest-straszna-jest-straszne
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nie stwierdzisz jak głęboka jest kałuża, dopóki w nią nie wdepniesz. -Prawo Millera
nie-stwierdzisz-jak-głęboka-jest-kałuża-dopóki-w-ą-nie-wdepniesz
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kałuża jest bar­dzo po­dob­na do oceanu, brak jej tyl­ko je­go rozmiaru. -Koźma Prutkow
kałuża-jest bar­dzo-po­dob­na-do oceanu-brak-jej-tyl­ko-­go-rozmiaru
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Dos­ko­nałość jest straszna, nie ma potomstwa. -Sylvia Plath
dos­ko­nałość-jest straszna-nie  potomstwa
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Jaka to straszna rzecz życie. -Borys Pasternak
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Chaos jest straszną parodią bazującą na równości wszystkich! W chaosie nie posiada się własnego oblicza! -Gertrud von Le Fort
chaos-jest-straszną-parodią-bazującą-na-równoś-wszystkich-w-chaosie-nie-posiada-ę-własnego-oblicza
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana. -Benjamin Constant
straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Speszo­ny diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć. -John Milton
speszo­ny-diabeł-stał-i czuł-jak straszna-jest dobroć
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś. -kate-em
jak-lam­pa-bez-żarówki-jak kałuża-bez-wo­dy-jak pi­lot-bez-ba­terii-to właśnie-tak-czu­ ę-od kąd-odszedłeś
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się niż ciało. -Anonim
straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-ż-ciało
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszną jest rzeczą, kiedy dusza szybciej zmęczy się życiem niż ciało. -Marek Aureliusz
straszną-jest-rzeczą-kiedy-dusza-szybciej-zmęczy-ę-życiem-ż-ciało
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Straszna ta miłość dro­gi Trys­tianie porówny­wal­na z ty­siącem szty­letów w ser­ce wbitych. -Lynx71
straszna- miłość-dro­gi-trys­tianie-porówny­wal­na-z ty­ącem-szty­letów-w ser­-wbitych
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością. -Władysław Stanisław Reymont
nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:
kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Śmierć jest lek­ka. Tyl­ko chwi­la przed zgo­nem jest straszna. -Jalu Kurek
Śmierć-jest lek­ka-tyl­ko chwi­-przed-zgo­nem-jest straszna
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Sa­mot­ność to ta­ka straszna trwo­ga, ogar­nia mnie, prze­nika mnie. -Ryszard Riedel
sa­­ność-to ­ka-straszna-trwo­ga-ogar­nia-mnie-prze­nika-mnie
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Oczy wy­konały niebez­pie­czny ma­newr. Zam­ru­gały i uk­ryły się pod po­wieka­mi. Jak­by ciążyła na nich straszna tajemnica. -Barbara Kosmowska
oczy-wy­konały-niebez­pie­czny-­newr-zam­ru­gały i uk­ryły ę-pod-po­wieka­mi-jak­by ążyła-na nich-straszna-tajemnica
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro. -Henri Bergson
cierpienie-jest-rzeczywistośą-straszną-i-czymś-nieznośnym-jest-taki-optymizm-który-zło-definiuje-a-priori-jako-mniejsze-dobro
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Myśl o śmierci jest smutna dla słabych, straszna dla złych, ale słodka dla cnotliwych i nieszczęśliwych. -Klementyna Hoffmanowa
myśl-o-śmierci-jest-smutna-dla-słabych-straszna-dla-złych-ale-słodka-dla-cnotliwych-i-nieszczęśliwych
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Żył raz Ju­lek w mieście An­cient Rome i miał straszną chudzinę za żonę. Na ślu­bie przez wrogów pot­knął się na progu i rzekł: Kości zos­tały rzucone... -Radziem
Żył-raz-ju­lek-w mieście-an­cient-rome-i-miał-straszną-chudzinę-za żonę-na-ślu­bie-przez-wrogów-pot­knął ę-na progu-i-rzekł
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. -Jan Twardowski
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nad Titicaca Dwaj Keczua za­pija­li robaka Aż wy­buchła straszna draka Czy lep­sza te­quila z chili Czy ze szczyptą piri-piri Na zag­rychę dzieli­li robaka. -awatar
nad-titicaca-dwaj-keczua-za­pija­li-robaka-aż-wy­buchła-straszna-draka-czy-lep­sza-te­quila-z chili-czy-ze szczyptą-piri-piri-na-zag­rychę
Kałuża Nie Straszna Cytaty: stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej  -wenaa01
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Zna­lazłam się w cichym i ciem­nym po­mie­szcze­niu. Śmier­cionośne szczu­ry jak u Ca­musa roz­noszą zarazę. Szu­kam okien, drzwi, ścian. Mam nadzieję, że jes­tem w Two­jej głowie. Straszna tu pus­tka, ale cie­sze się, że mnie tu umieściłeś... -gabpod
Kałuża Nie Straszna Cytaty: przyszedłeś w deszczu strugach noc po­tem była długa pa­rasol w kącie czekał lecz tyś z odejściem zwlekał od­szedłeś po­tem nagle mój okręt zwinął żagle nie straszna mi szaruga a każda noc jest długa prze­raża mnie czekanie dręczy mnie pożądanie pa­rasol da­lej czeka więc wróć ...nie zwlekaj *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Kałuża Nie Straszna Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi:
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele, Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę! __________________________ Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi. -maria_anna
Kałuża Nie Straszna Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć. -John Irving
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Próbo­wałam so­bie dziś wyob­ra­zić, że wca­le go nie poz­nałam. Że go nie było, nie ma i nie będzie. Naj­bar­dziej za­bolało „nie będzie”. Pew­nie dla­tego, że to aku­rat prawda. -Gold Fishy
Kałuża Nie Straszna Cytaty: nie mów mi 'zawsze', nie mów mi 'nigdy'. niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust. nie mów, że tęsknisz i nie mów, że pragniesz. za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa. -boundlessness
nie mów-mi 'zawsze'-nie-mów-mi 'nigdy'-niech-nie pad­nie-'kocham'-z twoim-ust-nie-mów-że tęsknisz-i-nie mów-że pragniesz
Kałuża Nie Straszna Cytaty: Po­nie­działek - Nie... Wto­rek - Może jednak... Śro­da- Raczej nie... Czwar­tek- Już sa­ma nie wiem.... Piątek - O nie! Odeszła! opuściła mnie zniecier­pli­wiona odwaga. -loquentia