Każde Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każde Cytaty: Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia. -Dean R. Koontz
Każde Cytaty: Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%. -Hanna Krall
każde-życie-sta­nowi-dla-każde­go-całe-100%
Każde Cytaty: każde słowa każde myśli przyb­liżają nas do poz­na­nia siebie nawzajem  -samothnick
każde-słowa-każde-myśli-przyb­liżają-nas-do-poz­na­nia-siebie-nawzajem 
Każde Cytaty: Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
matka-jak-pan-bóg-może-kochać-wszystkie-swe-dzieci-każde-z-osobna-i-każde-najwięcej
Każde Cytaty: Nie każde bezprawie można naprawić, lecz każde prawo można zepsuć. -Anonim
nie-każde-bezprawie-można-naprawić-lecz-każde-prawo-można-zepsuć
Każde Cytaty: War­to służyć każde­mu człowieko­wi i dla każde­go war­to się poświęcić. -Stefan Wyszyński
war­to-służyć-każde­mu-człowieko­wi-i dla-każde­go-war­to ę-poświęć
Każde Cytaty: Udało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie. Wiesz, ja­kim trze­ba być bys­trym, żeby źle od­po­wie­dzieć na każde pytanie?  -Nicholas Sparks
udało-jej ę-od­po­wie­dzieć-błędnie-na każde-py­tanie-wiesz ja­kim-trze­ba-być-bys­trym-żeby-ź-od­po­wie­dzieć-na każde
Każde Cytaty: Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię. -Jacek Kuroń
Każde Cytaty: Mo­ral­ność i przyzwoitość trzy­mają nas jeszcze na smyczach. Każde ma włas­ne dro­gi, każde ma in­ne życie. Co będzie, gdy się zerwiemy, z tych pęt, w zaw­rotnym pędzie? Szu­kać Ciebie nie muszę, Ty mnie od­naj­dziesz wszędzie... -Karin2225
Każde Cytaty: Budząc się każde­go dnia, wy­ruszasz w drogę. Za­sypiając, możesz prze­liczyć prze­byte ki­lomet­ry rozmów, zachwytów, kłopotów, roz­myślań. Jeśli każde­go ran­ka wiesz, dokąd i dlacze­go tam chcesz dot­rzeć, cze­ka cię ra­dość niena­darem­nej drogi. -Agnieszka Bieńkowska
Każde Cytaty: To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane  -Chelsea Moore
Każde Cytaty: Pod­czas każde­go zacho­du słońca, każde­go dnia. Idąc czer­wo­nym chod­ni­kiem, a później siedząc na par­ko­wej ław­ce i po­pijając her­batę z ter­mo­su. W każdej chwi­li swo­jego życia przy­tulam się do wspom­nień o Nim, o Je­go uśmie­chu, oczach i wspólnych pow­ro­tach, które kiedyś składały się na cały mój Świat. -szantiil
Każde Cytaty: **
Każde Cytaty: W brzas­ku dnia nie widzę nicze­go . Po­wiecie , że to nor­malne . Nie , ja jed­nak widzieć chcę więcej . Chcę widzieć każde z sied­miu widm każde­go ze zna­nych mi ko­lorów . Chcę widzieć roz­kwi­tającą miłość , która widzieć pot­ra­fi i uno­sić się w po­wiet­rzu także pot­ra­fi . Jed­nak świecie , wiem że jes­teś zbyt mało ckli­wy by mi na to poz­wo­lić . Dla te­go , Nie dziękuję. -Gaudiumincaritate
Każde Cytaty: Każde kłamstwo ma kompleks prawdy. -Lech Nawrocki
Każde Cytaty: Chleb otwiera każde usta. -Stanisław Jerzy Lec
Każde Cytaty: Każde­go po­ciąga je­go włas­na przyjemność. -Wergiliusz
każde­go-po­ąga-­go-włas­na-przyjemność
Każde Cytaty: Każde określenie jest negacją. -Baruch Spinoza
Każde Cytaty: Trud­no każde­mu w rym trafić. -Petrycy
trud­no-każde­mu-w rym-trafić
Każde Cytaty: Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce... -niezapominajki
Każde Cytaty: Po­każcie mi sens, a po­pełnię każde głupstwo. -Henryk Jagodziński
po­każcie-mi sens-a po­pełę-każde-głupstwo
Każde Cytaty: Nie każde kopyto anonsuje diabła. -Antoni Regulski
Każde Cytaty: Nie każde ko­pyto anon­su­je diabła. -Antoni Regulski
Każde Cytaty: Każde gra­bie do siebie grabią. -Samuel Adalberg
Każde Cytaty: Każde narodziny są kolejnym dowodem nadziei. -Eugeniusz Kołda
każde-narodziny-są-kolejnym-dowodem-nadziei
Każde Cytaty: Każde szczęście jest progiem nieszczęścia. -Maria Konopnicka
każde-szczęście-jest-progiem-nieszczęścia
Każde Cytaty: Po owocu poznaje się każde drzewo. -Łukasz Św
po-owocu-poznaje-ę-każde-drzewo
Każde Cytaty: Każde ok­reśle­nie jest negacją. -Baruch Spinoza
Każde Cytaty: Każde wypowiedziane słowo wyzywa swoją negację. -Johann Wolfgang Goethe
każde-wypowiedziane-słowo-wyzywa-swoją-negację
Każde Cytaty: Na każde­go czy­ha wy­mysł je­go włas­nej wyobraźni. -Hugh Walpole
na każde­go-czy­ha-wy­mysł-­go-włas­nej-wyobraź
Każde Cytaty: Nie każde­mu su­mienie star­cza do pierwszego. -Wiesław Brudziński
nie-każde­mu-su­mienie-star­cza-do pierwszego
Każde Cytaty: Przyszłość dziec­ka war­ta jest każde­go poświęcenia. -PoznajPrawdę
przyszłość-dziec­ka-war­-jest każde­go-poświęcenia
Każde Cytaty: Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym. -Anonim
wierzę-że-każde-bycie-razem-jest-czasem-zyskanym
Każde Cytaty: Każde zwierzę da się wyt­re­sować. Mężczyznę też. -Joanna Chmielewska
każde-zwierzę-da ę-wyt­re­sować-mężczyznę też
Każde Cytaty: Każde śro­dowis­ko jest dob­re i złe zarazem. -Antoni Kępiński
każde-śro­dowis­ko-jest dob­re-i złe-zarazem