Każdej Nauki Jest Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdej Nauki Jest Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Każdej Nauki Jest Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty
a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Każdej Nauki Jest Cytaty: Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. -Andrzej Monastyrski
do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
Każdej Nauki Jest Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Każdej Nauki Jest Cytaty: W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Każdej Nauki Jest Cytaty: Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga. -Ludwig Richter
Każdej Nauki Jest Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Każdej Nauki Jest Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm
technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Każdej Nauki Jest Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Każdej Nauki Jest Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi:
Każdej Nauki Jest Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Każdej Nauki Jest Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil
Każdej Nauki Jest Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Każdej Nauki Jest Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
Każdej Nauki Jest Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Każdej Nauki Jest Cytaty: Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia. -George Washington
naszą-najważniejszą-troską-powinno-być-wspieranie-nauki-i-literatury-wiedza-jest-w-każdym-kraju-najpewniejszą-podstawą-powszechnego
Każdej Nauki Jest Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Każdej Nauki Jest Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
Każdej Nauki Jest Cytaty: Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder
re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata
Każdej Nauki Jest Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać nauki. -Owidiusz
godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-nauki
Każdej Nauki Jest Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld
tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Każdej Nauki Jest Cytaty: W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. -Emanuel Kant
w-każdej-nauce-jest-tyle-prawdy-ile-jest-w-niej-matematyki
Każdej Nauki Jest Cytaty: W każdej nauce tyle jest prawdy, ile w niej jest matematyki. -Emanuel Kant
w-każdej-nauce-tyle-jest-prawdy-ile-w-niej-jest-matematyki
Każdej Nauki Jest Cytaty: Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni. -Augustyn Św
nieszczerość-jest-wrogiem-każdej-przyjaź
Każdej Nauki Jest Cytaty: Modlitwa jest azylem każdej troski. -Jan Chryzostom Św
Każdej Nauki Jest Cytaty: Od każdej rzeczywistości ważniejsza jest konieczność. Wobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna. -Zofia Nałkowska
od-każdej-rzeczywistoś-ważniejsza-jest-konieczność-wobec-koniecznoś-rzeczywistość-jest-bezbronna
Każdej Nauki Jest Cytaty: Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino
nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Każdej Nauki Jest Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner
medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki
Każdej Nauki Jest Cytaty: Rzadko kobieta uczona jest dobrą gospodynią. Mężowie nie lubią żon filozofek, bo do podobania się mężowi nie filozofia i nauki żonie potrzebne, ale wdzięk i słodycz. -Mścisław Kamiński
rzadko-kobieta-uczona-jest-dobrą-gospodynią-mężowie-nie-lubią-żon-filozofek-bo-do-podobania-ę-mężowi-nie-filozofia-i-nauki-żonie-potrzebne
Każdej Nauki Jest Cytaty: Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo. -Mikołaj Gomez Davilla
reakcjonistą-jest-każdy-kto-nie-jest-gotów-płacić-każdej-ceny-za-swoje-zwycięstwo
Każdej Nauki Jest Cytaty: W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. -Friedrich Nietzsche
w-każdej-religii-człowiek-religijny-jest-wyjątkiem
Każdej Nauki Jest Cytaty: Źrenica: W każdej źrenicy jest las spojrzeń. -Ramon Gomez De La Serna
Każdej Nauki Jest Cytaty: Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami. -John Ruskin
zadanie-nauki-polega-na-tym-by-zastąpić-wizję-faktami-a-wrażenia-dowodami
Każdej Nauki Jest Cytaty: w każdej mo­jej łzie jest ja­kaś cząstka Ciebie... -psycholożka
w każdej-mo­jej-łzie-jest ja­kaś-cząstka-ciebie
Każdej Nauki Jest Cytaty: Przy­jaźń jest pod­stawą każdej miłości. -Allan McGinnis
przy­jaźń-jest pod­stawą-każdej-miłoś