Każdej Nauki Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdej Nauki Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Każdej Nauki Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty
a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Każdej Nauki Cytaty: Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. -Andrzej Monastyrski
do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
Każdej Nauki Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Każdej Nauki Cytaty: W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Każdej Nauki Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Każdej Nauki Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Każdej Nauki Cytaty: Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga. -Ludwig Richter
Każdej Nauki Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Każdej Nauki Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Każdej Nauki Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
Każdej Nauki Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Każdej Nauki Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać nauki. -Owidiusz
godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-nauki
Każdej Nauki Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld
tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Każdej Nauki Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm
technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Każdej Nauki Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner
medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki
Każdej Nauki Cytaty: Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino
nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Każdej Nauki Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil
Każdej Nauki Cytaty: Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami. -John Ruskin
zadanie-nauki-polega-na-tym-by-zastąpić-wizję-faktami-a-wrażenia-dowodami
Każdej Nauki Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora
kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
Każdej Nauki Cytaty: Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo. -Iwan Turgieniew
cały-cel-nauki-polega-na-świadomym-zdobyciu-tego-co-młodość-otrzymuje-darmo
Każdej Nauki Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Każdej Nauki Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals
Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Każdej Nauki Cytaty: Fałszywy ład powoduje, że przemysł daje masom pracującym biedę, że pomiata ludźmi nauki. -Pierre Joseph Proudhon
fałszywy-ład-powoduje-że-przemysł-daje-masom-pracującym-biedę-że-pomiata-ludźmi-nauki
Każdej Nauki Cytaty: Mężczyzna tylko od życia nauczy się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi. -Miguel de Unamuno
mężczyzna-tylko-od-życia-nauczy-ę-żyć-i-żadna-pedagogika-tej-nauki-nie-zastąpi
Każdej Nauki Cytaty: Nawet największa ilość nauki i świadectw nie zrobi z nikogo geniusza, najwyżej wykwalifikowanego rzemieślnika. -Halina Rodzińska
nawet-największa-ilość-nauki-i-świadectw-nie-zrobi-z-nikogo-geniusza-najwyżej-wykwalifikowanego-rzemieślnika
Każdej Nauki Cytaty: Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką
cu­da-no­woczes­nej-nauki-i roz­kosze-tej przeklętej-cy­wili­zac­ji-strzeż nas-boże-od te­go-wszystkiego
Każdej Nauki Cytaty: Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi. -Miguel de Unamuno
mężczyzna-tylko-od-życia-może-nauczyć-ę-żyć-i-żadna-pedagogika-tej-nauki-nie-zastąpi
Każdej Nauki Cytaty: Człowiek uczy się do końca życia. Mu­si so­bie tyl­ko zda­wać sprawę z pot­rze­by nauki. I solidności. -Franciszek Żwirko
człowiek-uczy ę-do końca-życia-mu­ so­bie-tyl­ko-zda­wać-sprawę-z pot­rze­by-nauki-i solidnoś
Każdej Nauki Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi:
Każdej Nauki Cytaty: Bo widzisz, Pa­nie Boże, mi­mo każdej łzy, os­tatnich spoj­rzeń, za­kończo­nych roz­działów i słów, które uniżyły wszys­tkie gwiaz­dy, mi­mo tej każdej rzeczy, ja wciąż wierzę w miłość. A gdy zbliża się ko­niec, żyję z nadzieją, że mo­ja podróż jeszcze się nie skończyła i modlę się o to, aby bez­gra­niczna miłość, jaką do Niego czuję, w ja­kiś sposób mi ją umożliwiła. -szantiil
Każdej Nauki Cytaty: Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia. -George Washington
naszą-najważniejszą-troską-powinno-być-wspieranie-nauki-i-literatury-wiedza-jest-w-każdym-kraju-najpewniejszą-podstawą-powszechnego
Każdej Nauki Cytaty: Tak wielką estymą obdarza się w naszych czasach nauki fizyczne, że dla nauk moralnych pozostaje już tylko obojętność. -Montesquieu
tak-wielką-estymą-obdarza-ę-w-naszych-czasach-nauki-fizyczne-że-dla-nauk-moralnych-pozostaje-już-tylko-obojętność
Każdej Nauki Cytaty: Na­wet auto­ryte­ty nie są w sta­nie przeszkodzić roz­wo­jowi nauki. -Leszek Kumor
na­wet-auto­ryte­ty-nie są w sta­nie-przeszkodzić-roz­wo­jowi-nauki
Każdej Nauki Cytaty: Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie. -Ludwik Hirszfeld
najlepszy-mikroskop-nie-przyczyni-ę-do-rozwoju-nauki-gdy-go-ę-trzyma-w-szafie