Każdej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdej Cytaty: Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki. -Andrzej Monastyrski
do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
Każdej Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
Każdej Cytaty: W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Każdej Cytaty: Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu. -Aidan
Każdej Cytaty: Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś
Każdej Cytaty: Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga. -Ludwig Richter
Każdej Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Każdej Cytaty: Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Każdej Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
Każdej Cytaty: W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Każdej Cytaty: Kiedy się ko­goś bar­dzo kocha, a nie może się obok niego być, to właśnie ta oso­ba jest każde­go dnia, w każdej chwi­li i w każdej mi­nucie obok, tak nap­rawdę wca­le nie siędząc w pob­liżu, nie mówiąc, na­wet nie milcząc. -szantiil
Każdej Cytaty: W całym życiu no­cy wiele W każdej no­cy wiele żyć Noc to po­ra kiedy można Sobą tak nap­rawdę być. Każdej no­cy, na ulicach, Porzu­cone leżą maski Od­bi­jając iluzyjnie Dzi­siej­sze­go świata blaski. Ten, kto mówi:
Każdej Cytaty: Bo widzisz, Pa­nie Boże, mi­mo każdej łzy, os­tatnich spoj­rzeń, za­kończo­nych roz­działów i słów, które uniżyły wszys­tkie gwiaz­dy, mi­mo tej każdej rzeczy, ja wciąż wierzę w miłość. A gdy zbliża się ko­niec, żyję z nadzieją, że mo­ja podróż jeszcze się nie skończyła i modlę się o to, aby bez­gra­niczna miłość, jaką do Niego czuję, w ja­kiś sposób mi ją umożliwiła. -szantiil
Każdej Cytaty: Dno każdej tragedii to głupota. -Tadeusz Mostowicz Dołęga
Każdej Cytaty: Dno każdej tra­gedii to głupota. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Każdej Cytaty: Nie w każdej muszli słychać morze. -Anonim
nie-w-każdej-muszli-słychać-morze
Każdej Cytaty: Modlitwa jest azylem każdej troski. -Jan Chryzostom Św
Każdej Cytaty: Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni. -Augustyn Św
nieszczerość-jest-wrogiem-każdej-przyjaź
Każdej Cytaty: Źrenica: W każdej źrenicy jest las spojrzeń. -Ramon Gomez De La Serna
Każdej Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Każdej Cytaty: W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. -Friedrich Nietzsche
w-każdej-religii-człowiek-religijny-jest-wyjątkiem
Każdej Cytaty: Praw komplementy każdej kobiecie,jaką spotkasz. -Anonim
praw-komplementy-każdej-kobieciejaką-spotkasz
Każdej Cytaty: w każdej mo­jej łzie jest ja­kaś cząstka Ciebie... -psycholożka
w każdej-mo­jej-łzie-jest ja­kaś-cząstka-ciebie
Każdej Cytaty: Korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie marnował. -Epikur
korzystaj-z-każdej-chwili-dnia-abyś-go-nie-marnował
Każdej Cytaty: Powinniśmy mieć zasady gotowe do zastosowania w każdej okoliczności. -Epiktet z Hierapolis
powinniśmy-mieć-zasady-gotowe-do-zastosowania-w-każdej-okolicznoś
Każdej Cytaty: Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. -Jerzy Liebert
uczyniwszy-na-wieki-wybór-w-każdej-chwili-wybierać-muszę
Każdej Cytaty: Należy wycisnąć z każdej przeżytej chwili maksimum rozkoszy! -Aleksy Tołstoj
należy-wycisnąć-z-każdej-przeżytej-chwili-maksimum-rozkoszy
Każdej Cytaty: Na próg każdej epoki wyrzucane są śmieci epok poprzednich. -Zbigniew Waydyk
na-próg-każdej-epoki-wyrzucane-są-śmieci-epok-poprzednich
Każdej Cytaty: To mnie kręci, że Cię obracam w kółko z każdej strony. -bystry.76
to mnie-krę-że-cię-obracam-w-kółko-z-każdej-strony
Każdej Cytaty: Przy­jaźń jest pod­stawą każdej miłości. -Allan McGinnis
przy­jaźń-jest pod­stawą-każdej-miłoś
Każdej Cytaty: Zręczność to talent, aby dojrzeć akurat kres każdej rzeczy. -Platon
zręczność-to-talent-aby-dojrzeć-akurat-kres-każdej-rzeczy
Każdej Cytaty: Z każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść - każde na in­nym poziomie. -Wiesław Brudziński
z każdej-sy­tuac­ji-jest kil­ka-wyjść- każde-na in­nym-poziomie
Każdej Cytaty: Najlepszym wyjściem z każdej sytuacji jest poradzenie sobie z nią. -George Herbert
najlepszym-wyjściem-z-każdej-sytuacji-jest-poradzenie-sobie-z-ą
Każdej Cytaty: W każdej przeszkodzie i trudności do zwalczania tkwi cząstka tajemnicy bogów. -Alfred Musset
w-każdej-przeszkodzie-i-trudnoś-do-zwalczania-tkwi-cząstka-tajemnicy-bogów
Każdej Cytaty: Nie ma mężczyzny, który byłby równie uczciwy w każdej sytuacji. -George Bernard Shaw
nie-mężczyzny-który-byłby-równie-uczciwy-w-każdej-sytuacji