Każdy Gromadzi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho
każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Każdy Gromadzi Cytaty: Podwójnie ubogi jest ten, kto gromadzi fałszywe skarby. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. -Arthur Schopenhauer
każdy-dzień-to od­ro­bina-życia-każde-prze­budze­nie-to od­ro­bina-na­rodzin-każdy-po­ranek-to od­ro­bina-młodoś-każdy-sen-zaś
Każdy Gromadzi Cytaty: Ma­ma po­wie­działa mi, że każdy ma swo­jego anioła, że każdy ma i będzie go miał. -Ryszard Riedel
ma­-po­wie­działa-mi-że każdy- swo­jego-anioła-że każdy- i będzie-go miał
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy krok jest ce­lem, każdy cel je­dynie krokiem. -Papillondenuit
każdy-krok-jest ­lem-każdy-cel-­dynie-krokiem
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Włodzimierz Scisłowski
każdy- pra­wo-do szczęścia-ale-nie każdy- szczęście-do prawa
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Werner Heisenberg
każdy-prawo-do-szczęścia-ale-nie-każdy-szczęście-do-prawa
Każdy Gromadzi Cytaty: diabeł i anioł mie­sza w mej duszy każdy ma rac­je i każdy kusi  -poeta wyklęty
diabeł-i anioł-mie­sza-w mej-duszy-każdy- rac­-i każdy-kusi 
Każdy Gromadzi Cytaty: Od ze­ra do su­per­bo­hate­ra, każdy by tak chciał, lecz nie każdy ro­bi coś w tym kierunku. -Ryder
od ze­ra-do su­per­bo­hate­ra-każdy-by tak-chciał-lecz-nie każdy-ro­bi-coś-w tym-kierunku
Każdy Gromadzi Cytaty: Na tym świecie każdy jest bo­gaczem. Tyl­ko że nie każdy wie, gdzie są je­go majętności. -Władysław Grzeszczyk
na tym-świecie-każdy-jest bo­gaczem-tyl­ko że nie każdy-wie-gdzie-są ­go-majętnoś
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy postrzega życie na własny sposób, każdy inaczej przeżywa porażki, problemy i triumfy. -Paulo Coelho
każdy-postrzega-życie-na-własny-sposób-każdy-inaczej-przeżywa-porażki-problemy-i-triumfy
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy naród jest wyb­ra­ny,każdy do cze­go innego. -Urszula Zybura
każdy-naród-jest wyb­ra­nykażdy-do cze­go-innego
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje -William Wallace
każdy-człowiek-umiera-nie-każdy-naprawdę-żyje
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy dzień jest pierwszy, każdy wieczór ostatni. -Anonim
każdy-dzień-jest-pierwszy-każdy-wieczór-ostatni
Każdy Gromadzi Cytaty: Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania. -Ernst Junger
nie-każdy-dzień-przy­nosi-łowy-ale każdy-po­winien-być-dniem-polowania
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy ma nos, ale nie każdy ma nosa. -Józef Bułatowicz
Każdy Gromadzi Cytaty: Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów, jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja. -Roaul Follerau
jeżeli-każdy-z-was-łę-przezwyciężania-własnych-przesądów-żeli-każdy-z-was-posiada-odwagę-miłoś-to-istnieje-w-świecie-wielka
Każdy Gromadzi Cytaty: Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów: jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości - to istnieje w świecie wielka nadzieja. -Raoul Follereau
jeżeli-każdy-z-was-łę-przezwyciężania-własnych-przesądów-żeli-każdy-z-was-posiada-odwagę-miłoś-to-istnieje-w-świecie-wielka
Każdy Gromadzi Cytaty: Nie każdy krytyk jest geniuszem, ale każdy geniusz jest urodzonym krytykiem. -Gotthold Ephraim Lessing
nie-każdy-krytyk-jest-geniuszem-ale-każdy-geniusz-jest-urodzonym-krytykiem
Każdy Gromadzi Cytaty: U mężczyzny każdy grzech śmiertelny jest powszednim, u kobiety każdy powszedni jest śmiertelnym. -Anonim
u-mężczyzny-każdy-grzech-śmiertelny-jest-powszednim-u-kobiety-każdy-powszedni-jest-śmiertelnym
Każdy Gromadzi Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07
Każdy Gromadzi Cytaty: Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...] -Adolf Dygasiński
Każdy Gromadzi Cytaty: Nie każdy patrzący widzi. Nie każdy słuchający rozumie. -Czesław Banach
nie-każdy-patrzący-widzi-nie-każdy-słuchający-rozumie
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie. -Dean Ray Koontz
każdy-człowiek-to po­ten­cjal­ny-mor­derca-kiedy w grze-stawką-sta­ ę-życie-każdy-jest zdol­ny-do wszys­tkiego-a to jas­ne
Każdy Gromadzi Cytaty:
Każdy Gromadzi Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny. -Erazm z Rotterdamu
całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Każdy Gromadzi Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny? -Erazm z Rotterdamu
całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
Każdy Gromadzi Cytaty:
każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Każdy Gromadzi Cytaty: Inwestowanie jest jak wchodzenie po drabinie, każdy wie jak się to robi, lecz nie każdy wie gdzie ją przystawić. -Warren Buffet
inwestowanie-jest-jak-wchodzenie-po-drabinie-każdy-wie-jak-ę-to-robi-lecz-nie-każdy-wie-gdzie-ją-przystawić
Każdy Gromadzi Cytaty:
Każdy Gromadzi Cytaty: chłonę każdym zmysłem chłonę każdą tkanką jes­tem gąbką z mor­skiej toni co dryfuje i pulsuje wypuszczam wyroby myślowe i przetwory wspomnieniowe każdy kąsek zdegustuję każdy zapach przefiltruję  -dooorotis
Każdy Gromadzi Cytaty: Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-)  -RozaR
Każdy Gromadzi Cytaty: Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią. -Tyska1990.07