Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty

Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. -Małgorzata Stolarska


każdy-ra­nek-da­-szansę-na to-by wie­czo­rem-móc-po­wie­dzieć-to był-szczęśli­wy-dzień
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty:


każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Każdy zasługu­je na drugą szansę, ale kil­ka­naście trze­cich- to już przesada... -Riot


każdy-zasługu­-na drugą-szansę-ale-kil­ka­naście-trze­cich-to już-przesada
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Kochaj i baw się i łap życia ster, bo każdy, jak myszka, ma szanse na ser. -Anonim


kochaj-i-baw-ę-i-łap-życia-ster-bo-każdy-jak-myszka-szanse-na-ser
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się  najpiękniejszym dniem twojego życia -Mark Twain


spraw-aby-każdy-dzień-miał-szansę-stać-ę-najpiękniejszym-dniem-twojego-życia
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Spraw, aby każdy dzień miał szanse stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia. -Mark Twain


spraw-aby-każdy-dzień-miał-szanse-stać-ę-najpiękniejszym-dniem-twojego-życia
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce. -Frank Bettger


nie-sądzę-by-ktokolwiek-urodził-ę-ze-smykałką-do-handlu-za-to-każdy-z-nas-szansę-zostać-tym-kim-zechce
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Każdy człowiek ma pra­wo do po­pełnienia błędów,ale tyl­ko ten,który je ro­zumie i sta­ra się nap­ra­wić zasługu­je na drugą szansę. -madziulllka2003


każdy-człowiek- pra­wo-do po­pełnienia-błędówale-tyl­ko-tenktóry- ro­zumie-i sta­ra ę-nap­ra­wić-zasługu­-na drugą-szansę
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Przeszłość człowieka jest uk­ry­ta głębo­ko w nim, jak sta­do małych ta­jem­niczych stworzo­nek. Każdy ma swoje. -Robert Crais


przeszłość-człowieka-jest uk­ry­-głębo­ko-w nim-jak sta­do-łych-­jem­niczych-stworzo­nek-każdy  swoje
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo


Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Po­wiedz, że podzieli­my jedną miłość, jed­no życie.. Po­wiedz jed­no słowo, a pójdę za tobą. Dziel ze mną każdą noc, każdy ra­nek. Tyl­ko ty mogłaś do­dać skrzy­deł mo­jej mu­zyce - te­raz jest skończo­na - pieśń.. nocy.... Upiór w operze  -impolite


Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą:


Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: (moich wypocin) Co­kol­wiek złego było - to te cho­re emoc­je, nie zamierzone. Da­waj­my so­bie zaw­sze drugą szansę, na­wet tam gdzie in­ni pos­ta­wili na nas krzyżyk. Szansę by stać się lep­szym, lub cho­ciaż zaak­cepto­wać to cze­go nie możemy zmienić. Poz­dra­wiam i kończę, Jest bo­wiem czas nat­chnienia i czas pow­ro­tu do życia... Obyśmy się nie spot­ka­li tu zbyt prędko. :)  -Duch_Sumienia


Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Daj (swe­mu) ge­niu­szo­wi szansę. -Persjusz


daj-swe­mu-ge­niu­szo­wi-szansę
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Ser­ce jak kwiat rozkwita gdy miłość do je­go drzwi zawita pod wpływem słod­kich słów po­woli swe ta­jem­ni­ce odkrywa. Ona mu mówi ,, kocham Cię'' Ono nie wierzy Ona pow­tarza,, wyjdź za mnie '' Ono nie ufa. Lecz nadzieja je odwiedziła ,,zaufaj'' oznajmiła ,,szansę daj '' , ,, po­kochaj '' ,, nie odpychaj'' Ser­ce choć się wahało to jed­nak posłuchało wzięło i zaufało , szansę dało. I cóż ta miłość dokonała? zad­rwiła , oszukała ok­rutnie ser­ce wykorzystała bólem krwa­wiące zadała. -WIORRA


Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć. -Domostenes


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć
Każdy Ra­nek Da­je Szansę Na to Cytaty: Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć -Demostenes


małe-szanse-są-często-początkiem-wielkich-przedsięwzięć