Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty

Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Każdy rzeczy pot­rzeb­ne do zba­wienia poj­mie, nie trze­ba mu tłumacza, nie trze­ba rękojmie. -Wacław Potocki


każdy-rzeczy-pot­rzeb­ne-do zba­wienia-poj­mie-nie trze­ba-mu tłumacza-nie trze­ba-rękojmie
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne. -Janina Ipohorska


mężczyz­na-przepłaca-rzeczy-mu pot­rzeb­ne-ko­bieta-ku­puje-bar­dzo-­nio-rzeczy-zu­pełnie-zbędne
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Je­den z łotrów dostąpił zba­wienia; to jest całkiem dob­ra sto­pa procentowa. -Samuel Beckett


je­den-z łotrów-dostąpił-zba­wienia-to jest całkiem-dob­ra-sto­pa-procentowa
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie. -Antoni Cwojdziński


rzeczy-głupie-też-są pot­rzeb­ne-na głupim-poziomie
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Dążenie do zba­wienia ludzkości jest naj­częściej maską, pod którą uk­ry­wa się dążenie do zdo­bycia władzy. -Henry Louis Mencken


dążenie-do zba­wienia-ludzkoś-jest naj­częściej-maską-pod-którą-uk­ry­wa ę-dążenie-do zdo­bycia-władzy
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Pot­rze­buje roz­mo­wy, wspar­cia, pot­rze­buje ra­mion, kocha­nych oczu.. pot­rze­buje, spo­koju, pot­rze­ba mi zain­te­reso­wania ,tros­ki... te­raz chwil­ke... ale ty nie masz cza­su, ale ciebie wkurzam....


Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie. -Jacek Kuroń


Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński


dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Pa­miętaj, abyś nig­dy nie wie­rzył w ta­kie rzeczy; nie wol­no ci! Ludzie, którzy myślą, że z cza­sem do­piero staną się so­bie pot­rzeb­ni, po­win­ni odejść od siebie i za­pom­nieć kroków, które ich wiodły ku sobie. -Marek Hłasko


Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Zba­dać sprawę, często w is­to­cie rzeczy znaczy… za­tuszo­wać ją. -Krzyż i sztylet


zba­dać-sprawę-często-w is­to­cie-rzeczy-znaczy-za­tuszo­wać-ją
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów. -Jonathan Swift


stoic­ka-za­sada-zas­po­kaja­nia-pot­rzeb-pop­rzez-re­zyg­nację-z prag­nień-jest jak am­pu­tac­ja-stóp-po to
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć. -cytlopka


Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Na świecie pot­rzeb­ni są i ta­cy, i owacy. -Saavedra Miguel de Cervantes


Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Le­karz duszy pot­rzeb­ny od zaraz. -mockingbird


le­karz-duszy-pot­rzeb­ny-od zaraz
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: diabeł i anioł mie­sza w mej duszy każdy ma rac­je i każdy kusi  -poeta wyklęty


diabeł-i anioł-mie­sza-w mej-duszy-każdy- rac­-i każdy-kusi 
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Do marzeń też jest pot­rzeb­na odwaga. -respirer


do marzeń-też-jest pot­rzeb­na-odwaga
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: To za­baw­ne, ale dumą większości mężczyzn są dwie rzeczy, które każdy mężczyz­na pot­ra­fi i ro­bi to dokład­nie tak sa­mo, upi­janie się i spłodze­nie syna. -Gertruda Stein


to za­baw­ne-ale-dumą-większoś-mężczyzn-są dwie-rzeczy-które-każdy-mężczyz­na-pot­ra­fi-i ro­bi-to dokład­nie-tak-­mo
Każdy Rzeczy Pot­rzeb­ne Do zba­wienia Poj­mie Cytaty: Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron. -Bruno